herb BIP - Urząd Gminy Kutno

www.gminakutno.pl

OGŁOSZENIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Witosa 1 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenie noclegowni dla osób potrzebujących tej formy pomocy.

O G Ł O S Z E N I E

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Witosa 1 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenie noclegowni dla osób potrzebujących tej formy pomocy.

 

I. Rodzaj zadania.

 

- udzielenie schronienia,

- zapewnienie posiłku,

- oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

Zadanie dotyczy osób bezdomnych,a także sytuacji patologicznych

np. przemocy w rodzinie.

 

II. Wysokość dotacji.

 

Na realizację zadania określonego w pkt.1 dotacja wynosi 12.250 złotych.

 

III. Zasady przyznania dotacji.

 

Udzielenie dotacji może nastąpić na rzecz:

- organizacji pozarządowych prowadzących działalność w sferze pomocy społecznej

- osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej,

- stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,

- spółdzielni socjalnych,

- spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków , udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 

Termin zadania: od dnia 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Noclegownia winna prowadzona być na terenie gm. Kutno i w pierwszej kolejności przyjmować mieszkańców gm. Kutno po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem GOPS.

 

 

V. Termin składania ofert.

 

Oferty składać należy do do dnia 29 grudnia 2010 roku do godz.10°° w Urzędzie Gminy Kutno, ul. Witosa 1, u Kierownika

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pokój 11, tel./024/ 355 70 22

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.

Oferta podmiotu powinna zawierać:

a)szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania

b)informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,

c)szczegółową kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania

d)informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania

e)informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego

ofertę w zakresie prowadzenia noclegowni

f)inne informacje wymagane zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert

g)deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

 

VII. Wzór oferty jest opublikowany w załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005 roku ( Dz.U.Nr 264, poz.2207 ).

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:

- zamieszczenia w ofercie informacji, o której wyżej mowa

- dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalność

- przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego

z działalności podmiotu za ubiegły rok, w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres działalności.

 

Oferty rozpatrywane będą dnia 30 grudnia 2010 roku o godz.10

w sali Urzędu Gminy Kutno, ul Witosa 1.

Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.

Przy rozpatrzeniu ofert organ : - dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmiot uprawniony

- uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie

- dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania

- uwzględnia zadeklarowany udział środków własnych, środków finansowych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania

  • uwzględnia wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.

W 2009 roku dotację w wysokości 11.800 złotych, a w 2010 roku – 12.000 zł. Na prowadzenie noclegowni otrzymało Katolickie stowarzyszenie Wychowania w Trzeźwości przy sanktuarium maryjnym w Głogowcu

 

Kutno dn.29.11.2010 roku

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej

Maria Łuczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Koralewska-Kowalczyk 29-11-2010 12:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kondracki 05-03-2018 08:29