herb BIP - Urząd Gminy Kutno

www.gminakutno.pl

Na podstawie art. 37 ust. l pkt. 2 lit. F ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz,1870 ze zm.), Wójt Gminy Kutno podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w roku 2017 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyny umorzenia