Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w sołectwie Gołębiew Gmina Kutno


Kutno: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w sołectwie Gołębiew Gmina Kutno
Numer ogłoszenia: 241868 - 2010; data zamieszczenia: 06.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kutno , ul. Witosa 1, 99-300 Kutno, woj. łódzkie, tel. (024) 355 70 20, faks 024 3557021.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminakutno.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.bip.gminakutno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w sołectwie Gołębiew Gmina Kutno.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje:wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z rur PCV o średnicy 200mm,długości 8920 m;wykonanie sieci kanalizacji tłocznej z rur PCV o średnicy 110mm długości 1483 m;wykonanie przykanalików z rur PCV o średnicy 200mm długości 4237m;wykonanie pompowni ścieków w ilości 6 szt.;odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: zapewnienia obsługi geodezyjnej obejmującej tyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą (2 egz.) na własny koszt;udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 5 lat od dnia odbioru końcowego. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia robót określają: dokumentacja projektowa (załącznik nr 9 do SIWZ), kosztorysy nakładcze (załącznik nr 10 do SIWZ), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 11). Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej - w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a dokumentami pomocniczymi (m.in. kosztorysami nakładczymi) - przesądzają zapisy dokumentacji projektowej.5. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z terenem budowy (wizji w terenie).Koszt dokonania wizji ponosi Wykonawca. 6.Z uwagi na wskazanie w dokumentacji projektowej oraz kosztorysach nakładczych znaków towarowych oraz nazw producentów - Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz kosztorysie nakładczym, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Za urządzenia bądź materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same lub korzystniejsze parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz warunkach zawartych w pozwoleniu na budowę. 7.W przypadku zaoferowania urządzeń bądź materiałów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych urządzeń wraz z podaniem nazwy producenta, dokładnego i jednoznacznego typu urządzenia oraz załączenia stosowanych dokumentów zgodnie z zapisem § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form ,w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r.,Nr 226, poz. 1817). 8.Brak w złożonej ofercie któregokolwiek z wymaganych dokumentów dotyczących urządzeń równoważnych lub zastosowania urządzeń równoważnych nie posiadających tych samych lub lepszych parametrów technicznych i jakościowych uwzględnionych przewidzianych w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będzie powodowało odrzucenie oferty..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.40-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 200 000,00 zł. słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100. 2.Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie wyznaczonym na złożenie oferty tj. do dnia 23 sierpnia 2010 roku, godz. 11:00. 3.Wykonawca może wnieść wadium w:a)pieniądzu,b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,c)gwarancjach bankowych,d)gwarancjach ubezpieczeniowych,e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić wadium przelewem na rachunek BS Kutno 27 9021 0008 0010 6021 2000 0005 (o ile jest to możliwe Zamawiający prosi o dołączenie do oferty kserokopii przelewu).Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w wyznaczonym terminie składania ofert znajduje się na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego. 5.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6.W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, wykonawca załączy do oferty oryginał dokumentu. Z treści dokumentu (gwarancji, poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiajacy nie stawia w tym zakresie warunków

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W ramach tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech zamówień w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o wartości minimum 4 000 000,00 PLN każde oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie;

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiajacy nie stawia w tym zakresie warunków

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W ramach tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnej;instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;drogowej, wpisanymi na listę członków okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ubezpieczonymi od odpowiedzialności cywilnej

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W ramach tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że posiada środki finansowe lub zdolność finansową na kwotę minimum 5 000 000,00 PLN

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakres dopuszczalnych zmiany postanowień zawartych w umowie w stosunku do oferty : 1)Terminu wykonania. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót w przypadku: wstrzymania realizacji robót spowodowanej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; działania siły wyższej; odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych. Fakty powyższe muszą być stwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i zatwierdzone przez Zamawiającego w sporządzonym na tę okoliczność protokóle. Strony ustalają nowy termin z uwzględnieniem przerwy w realizacji robót, który zostanie wprowadzony aneksem do umowy. 2)Zmiany wynagrodzenia umownego: a)W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej wprowadzenie w trakcie realizacji zamówienia robót lub materiałów zamiennych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej - zamienne zakresy robót lub materiały zostaną ustalone przed ich realizacją w zatwierdzonym przez Zamawiającego protokóle konieczności, a ich wartość zostanie określona w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę kosztorys szczegółowy. Wycena powyższa zastąpi wycenę danej pozycji określonej w kosztorysie ofertowym. b)Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty wartości ryczałtowej przedmiotu umowy w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót o wycenę tego zakresu określoną w kosztorysie ofertowym. c)W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 3)Zmiana personelu :a)Zmiana personelu wskazanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia ,pod warunkiem , że nowa wskazana osoba będzie spełniała wymagania określone w rozdz. V. 3) lit. a) niniejszej specyfikacji ,dla stanowiska ,które ma objąć, b)zmiana personelu wskazanego przez Zamawiającego do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminakutno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiajacego ,Urzad Gminy Kutno ul. Wincentego Witosa 1 pokój nr 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2010 godzina 11:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Urzędu Gminy Kutno pokój nr 16.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2010-08-06 14:55:42 444,4KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Golebiew.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-08-06 14:57:16 40KB 266 razy
2 SIWZ_Golebiew.odt Po terminie otwarcia ofert 2010-08-06 14:57:16 65,8KB 203 razy
3 zalacznik_nr_10_do_siwz_kosztorysy_nakladcze.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-08-06 14:57:16 313,0KB 234 razy
4 zalacznik_nr_11_do_siwz_specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-08-06 14:57:16 101,7KB 227 razy
5 zalacznik_nr_9_do_siwz_dokumentacja_projektowa.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-08-09 08:37:59 167,0MB 249 razy
6 profile_podluzne.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-08-24 14:21:26 3,0MB 86 razy
7 zalacznik_nr_2_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-27 14:19:26 221,9KB 31 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedzi_na_pytania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-13 14:37:38 503,7KB
2 zmiany_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-13 15:06:08 227,0KB
3 odpowiedzi_na_pytania_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-24 14:23:02 473,7KB
4 informacja_o_zmianie_specyfikacji.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-27 14:52:03 160,4KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 skanuj0001.jpg 2010-08-17 13:26:27 618,7KB
Wynik postępowania
1 ogloszenie.pdf 2010-09-10 12:24:55 444,4KB
2 ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf 2010-09-13 14:27:19 515,6KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Koralewska-Kowalczyk 06-08-2010 14:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-08-2010
Ostatnia aktualizacja: Elżbieta Koralewska-Kowalczyk 13-09-2010 14:27