herb BIP - Urząd Gminy Kutno

www.gminakutno.pl

Utworzenie Szkolnego Placu Zabaw w Szkole Podstawowej w Strzegocinie w ramach programu rządowego Radosna Szkoła

Kutno: Utworzenie Szkolnego Placu Zabaw w Szkole Podstawowej w Strzegocinie w ramach programu rządowego Radosna Szkoła
Numer ogłoszenia: 248802 - 2010; data zamieszczenia: 12.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kutno , ul. Witosa 1, 99-300 Kutno, woj. łódzkie, tel. (024) 355 70 20, faks 024 3557021.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ugkutno.vel.pl; http://ugkutno.bip.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie Szkolnego Placu Zabaw w Szkole Podstawowej w Strzegocinie w ramach programu rządowego Radosna Szkoła.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa i wyposażenie placu zabaw zgodnie z załączonym do niniejszej specyfikacji projektem budowlanym oraz specyfikacją techniczną; w Szkole Podstawowej w Strzegocinie, gmina Kutno, 99-300 Kutno, Strzegocin 4. Wykonanie szkolnego placu zabaw o powierzchni 258,5 m, w tym: Powierzchnia terenu z wybudowaną nawierzchnią elastyczną w kolorze pomarańczowym RAL 2011 - 158 m Powierzchnia terenu z wybudowaną nawierzchnią elastyczna w kolorze ciemnoniebieskim RAL5003 - 25,4 m Powierzchnia zielona (nawierzchnia trawiasta) -75,1 m Tablicę informacyjną o następującej treści Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA z miejscem na regulamin/ Urządzenia rekreacyjnie Zestaw Karolina lub równoważny - 1 szt. Huśtawka podwójna - 1 szt. Punkt wspinaczkowy - 1 szt. Kiwak sprężynowy - Słoń - 1 szt. , Żyrafa - 1 szt. Huśtawka ważka - 2 szt. Ławka z oparciem - 2 szt. Kosz na śmieci/odpadki z zadaszeniem - 2 szt. Nawierzchnie muszą spełniać normy EN 1176 i EN1177 Okres gwarancji na roboty budowlane i zamontowane urządzenia - 36 miesięcy Okres gwarancji na nawierzchnie elastyczne - 60 miesięcy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.27.23-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że prowadzi działalność w zakresie budowy obiektów inżynierii lądowej.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zadania odpowiadające swoim zakresem i wartością niniejszemu zamówieniu, tj co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie placu zabaw, obiektów sportowych i rekreacyjnych o wartości min. 100 000,00 zł

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował osobami - min. 4 osoby, zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym min. jedną osobą do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno - budowlanej. Dla spełnienia tego warunku Wykonawca składa oświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia, w tym uprawnień osoby do kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, Wykonawca musi dołączyć do oferty opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych). Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych). Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyżej, będzie uczestniczył w części wykonania zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia przez ten podmiot(y) dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale VIII niniejszej SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminakutno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Kutno, ul. Witosa 1, 99-300 Kutno, pokój nr 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Gmina Kutno, ul. Witosa 1, 99-300 Kutno, pokój nr 16 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Projekt_utworzenia_placu_zabaw-rysunki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-12 15:27:46 1,5MB 150 razy
2 Projekt_utworzenia_placu_zabaw_-_opis.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-12 15:27:46 113,0KB 373 razy
3 Przedmiar_robót_na_utworzenie_szkolnego_placu_zabaw_przy_Szkole_Podst_w_Strzegocinie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-12 15:27:46 102,3KB 131 razy
4 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-12 15:27:46 130,5KB 117 razy
5 Specyfikacja_Techniczna_na_utworzenie_szkolnego_placu_zabaw.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-12 15:27:46 197,6KB 126 razy
Wynik postępowania
1 uniewaznienie.pdf 2010-08-27 12:40:48 30,4KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Koralewska-Kowalczyk 12-08-2010 15:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-08-2010
Ostatnia aktualizacja: Elżbieta Koralewska-Kowalczyk 27-08-2010 14:06