Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa w 2011 roku OLEJU OPAŁOWEGO GRZEWCZEGO do kotłowni olejowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kutno.

Kutno: Dostawa w 2011 roku OLEJU OPAŁOWEGO GRZEWCZEGO do kotłowni olejowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kutno.
Numer ogłoszenia: 399344 - 2010; data zamieszczenia: 07.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kutno , ul. Witosa 1, 99-300 Kutno, woj. łódzkie, tel. (024) 355 70 20, faks 024 3557021.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gminakutno.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa w 2011 roku OLEJU OPAŁOWEGO GRZEWCZEGO do kotłowni olejowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kutno..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamówienie obejmuje dostawę lekkiego oleju opałowego, etapami, w ciągu 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego lub faxem, przez dyrektorów poszczególnych szkół, do kotłowni olejowych znajdujących się w następujących budynkach szkolnych gm. Kutno: 1) Zespół Szkół w Byszewie, tel. 024- 356-02-85, 024-356-07-52, 99-300 Kutno 1, Byszew 28A ( zbiorniki 5x2 tys. litrów) 2) Zespół Szkół w Gołębiewku Nowym, tel. 024- 356-02-03, 99-300 Kutno, Gołębiewek Nowy 54 (zbiorniki 4x2 tys. litrów) 3) Szkoła Podstawowa w Strzegocinie, tel. 024-356-03 -00, 99-300 Kutno 1 Strzegocin 4 ( zbiorniki 4x2 tys. litrów) 4) Szkoła Podstawowa we Wroczynach, tel. 024-356-01-30, 99-300 Kutno, Wroczyny 59, (zbiorniki 2x2,5 tys. litrów) 2. Dostawa obejmuje do 135 metrów sześciennych oleju na rok 2011. Zamawiający zastrzega sobie prawo odebrania mniejszej ilości m3. Do każdej dostawy wymagane jest świadectwo jakości i dokument dostawy. 3. Rodzaj oleju: lekki olej opałowy zgodnie z polską normą PN-C 96024. 4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli, wykonawca wykaże się posiadaniem aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli, wykonawca wykaże że, okresie ostatnich trzech lat- przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie - minimum dwie dostawy o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 PLN brutto.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

podpisany opis - olej opałowy grzewczy ( np. orzeczenie laboratoryjne, atest, świadectwo jakości lub inne).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminakutno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zespół ds Obsługi Publicznych Placówek Oświatowych gm Kutno. ul. Witosa 1, 99-300 Kutno, pokój 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kutno, ul. Witosa 1, 99-300 Kutno, sekretariat pokój nr 16.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2010-12-07 14:56:23 77,9KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-12-07 14:56:23 114,2KB 129 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2010-12-23 09:24:04 35,4KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Koralewska-Kowalczyk 07-12-2010 14:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Elżbieta Koralewska-Kowalczyk 23-12-2010 09:24