Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Organizacja 3 szkoleń grupowych dla bezrobotnych będących klientami GOPS w Kutnie wraz z zapewnieniem dwudaniowych posiłków (obiadu) oraz serwisu kawowego.

Kutno: Organizacja 3 szkoleń grupowych dla bezrobotnych będących klientami GOPS w Kutnie wraz z zapewnieniem dwudaniowych posiłków (obiadu) oraz serwisu kawowego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Kutno, ul. Witosa 1, 99-300 Kutno, woj. łódzkie, tel. (024) 355 70 20, faks 024 3557021.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:http://ugkutno.vel.pl; http://ugkutno.bip.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Organizacja 3 szkoleń grupowych dla bezrobotnych będących klientami GOPS w Kutnie wraz z zapewnieniem dwudaniowych posiłków (obiadu) oraz serwisu kawowego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla trzech grup: 1.Spawanie metoda TIG (141-1) dla 10 osób, 2.Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera dla 7 osób, 3.Kosmetyczka z elementami wizażu oraz zdobienia i stylizacji paznokci dla 7 osób. 1. Spawanie metoda TIG (141-1) obejmuje 150 godzin zegarowych a w tym: technika i technologia spawania, rysunek techniczny, materiały podstawowe, materiały dodatkowe, podstawy elektrotechniki, urządzenia i sprzęt do spawania, niezgodności spawalnicze , kontrola i badania złączy spawanych, konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie, szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy, przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz zagadnienia p. poż przy pracach spawalniczych, zajęcia praktyczne. 2.Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera obejmuje 150 godzin zegarowych w tym: bhp w jednostce handlu w gospodarce rynkowej, organizacja i zasady sprzedaży detalicznej, organizacja zaopatrzenia , przyjmowanie dostaw towarów, dokumentacja zakupu i sprzedaży , profesjonalna obsługa klienta, obsługa komputera, obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych. 3.Kosmetyczka z elementami wizażu oraz zdobienia i stylizacji paznokci obejmuje 160 godzin zegarowych w tym: wykonanie zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej, pielęgnowanie dłoni -manicure, pielęgnowanie stóp-pedicure, farbowanie rzęs i brwi z regulacją łuku brwiowego, pielęgnacja skóry twarzy, depilowanie wybranych części ciała , wykonywanie zabiegów modelujących sylwetkę i redukujących defekty, zarządzanie w gabinecie kosmetycznym, manicure, pedicure, metody przedłużania paznokci , malowanie i podstawy zdobienia paznokci..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.53.00.00-8, 80.53.31.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunków.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat wykonał należycie co najmniej trzy usługi przed upływem terminu składania oferty o charakterze odpowiadającym przedmiotowi szkolenia, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w ciągu tego okresu i przeszkolił co najmniej 50 osób. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą - spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonym oświadczeniu.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca posiada własną bazę techniczno- dydaktyczną w postaci atestowanych pracowni spawalniczych na terenie miasta lub gminy Kutno.Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą - spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonym oświadczeniu.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca wykaże, że dysponuje wykładowcami i instruktorami którzy posiadają odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe oraz co najmniej 3 letni staż pracy, w tym w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą - spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonym oświadczeniu.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 100 000,00 zł. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą - spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonym oświadczeniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1. Cena - 60
 • 2. Własna baza techniczno - dydaktyczna wyposazona we właściwy sprzęt i pomoce dydaktyczne - 20
 • 3. Doświadczenie w wykonywaniu usług o podobnym zakresie - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektronicznanie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminakutno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.gminakutno.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:05.05.2011 godzina 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie. ul. Witosa 1, 99-300 Kutno.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Projektu ZACZNIJ OD NOWA współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1 Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.odt 2011-04-21 10:19:58 26,4KB
2 ogloszenie.pdf 2011-04-21 10:26:53 84,0KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_poprawiony.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-21 10:26:53 224,2KB 98 razy
2 SIWZ_poprawiona.odt Po terminie otwarcia ofert 2011-04-21 10:29:49 99,8KB 58 razy
Wynik postępowania
1 informacja_o_rostrzygnieciu.pdf 2011-05-23 08:45:00 96,7KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Koralewska-Kowalczyk 21-04-2011 10:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Kondracki 21-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Elżbieta Koralewska-Kowalczyk 23-05-2011 08:45