Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Pobieranie prób i wykonanie badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników w zakresie parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych wody uzdatnionej i surowej oraz badania wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody należących do Gminy Kutno w 2012 r.

Kutno: Pobieranie prób i wykonanie badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników w zakresie parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych wody uzdatnionej i surowej oraz badania wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody należących do Gminy Kutno w 2012 r.
Numer ogłoszenia: 414682 - 2011; data zamieszczenia: 07.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kutno , ul. Witosa 1, 99-300 Kutno, woj. łódzkie, tel. 24 355 70 20, faks 24 3557021.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminakutno.pl; www.gminakutno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pobieranie prób i wykonanie badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników w zakresie parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych wody uzdatnionej i surowej oraz badania wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody należących do Gminy Kutno w 2012 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest pobieranie prób i wykonanie badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników w zakresie parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych wody uzdatnionej i surowej oraz badania wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody należących do Gminy Kutno ,tj.:a) Stacja uzdatniania wody w Żurawieńcu;b) Stacja uzdatniania wody w Strzegocinie. 2.Badanie wody : Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie analiz wody pitnej ,w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. , Nr 61 poz.417) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 72 poz.466). System jakości winien być zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego co będzie uprawniało laboratorium do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W analizach winny być wykorzystane metody referencyjne, zgodnie z wymaganiami obowiązujących w Polsce regulacji prawnych. 2.1.Monitoring kontrolny. W ramach monitoringu kontrolnego będą wykonywane : wskaźniki fizyczne i organoleptyczne -barwa, mętność, odczyn pH, przewodność właściwa, zapach,smak ; parametry chemiczne- amoniak, azotany, azotyny, mangan, żelazo; wskaźniki bakteriologiczne -bakterie grupy coli , Escherichia coli, ogólna liczba bakterii 2.2. Monitoring przeglądowy .W ramach monitoringu przeglądowego będą wykonywane : wskaźniki fizyczne i organoleptyczne - barwa, mętność, odczyn pH, przewodność właściwa, zapach, smak ; parametry chemiczne- amoniak, arsen, azotany, azotyny, benzo(a)piren, chrom, fluorki, kadm, mangan, żelazo, suma THM, suma WWA ; wskaźniki bakteriologiczne -bakterie grupy coli , Escherichia coli, Enterokoki , ogólna liczba bakterii w 22° C. 2.3. Oznaczanie zawartości manganu dla Stacji Uzdatniania w Strzegocinie 2.4. Badanie wody surowej W ramach badania będą wykonywane : wskaźniki fizyczne i organoleptyczne -barwa, mętność, odczyn pH, przewodność właściwa, zapach, ; parametry chemiczne- twardość ogólna, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo; wskaźniki bakteriologiczne -bakterie grupy coli , Escherichia coli, Enterokoki. 2.5. Harmonogram poboru prób w ramach przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ, jednak każdorazowo, termin poboru prób wody będzie uzgadniany z konserwatorami Zamawiającego . 3.Badanie wód popłucznych. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie wód popłucznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi ,oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., Nr 137,poz 984 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009r. (Dz.U. z 2009 r Nr 27,poz. 169). 3.1. W ramach badań będą wykonywane : żelazo ogólne, zawiesina ogólna 3.2. Harmonogram poboru prób w ramach przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ, jednak każdorazowo, termin poboru prób będzie uzgadniany z konserwatorami Zamawiającego . 4. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest : 4.1. Do zapewnienia odpowiednich, sterylnych naczyń do poboru prób. 4.2. Pobierać próby wody i wód popłucznych we własnym zakresie. 4.3. Zapewnić transport prób we własnym zakresie i na własny koszt. 4.4. Do poboru, transportu i przechowywania prób zgodnie z wymaganiami dla poboru i przechowywania prób do badań - próby winny być dostarczone do laboratorium badawczego w dniu pobrania. 4.5. Do powiadomienia Zamawiającego w terminie nie przekraczającym 24 h, w przypadku wykrycia przekroczeń mikrobiologicznych w badanych próbach wody. 4.6. W przypadku konieczności wykonania pilnych powtórzeń analiz (np.ze względu na przekroczenia mikrobiologiczne ) Wykonawca ma obowiązek pobrać próbę w nieprzekraczalnym terminie 36 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. 4.7. Wykonać analizy do 6 dni roboczych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.11.10.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie wymaga się wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie dokumentów ,z których muszą wynikać uprawnienia Wykonawcy do pobierania prób, uprawnienia do badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(uzdatnionej i surowej), zgodnie z art.12 ust.4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2006r.Nr 123,poz. 858 z późn.zm.) oraz uprawnienia do badań jakości wód popłucznych zgodnie z art.147a ustawy Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z póżn.zm.)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminakutno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kutno 99-300 Kutno ul. Wincentego Witosa 1 pok.nr 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Urzędu Gminy Kutno pokój nr 16.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.pdf 2011-12-07 13:43:15 3,6MB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwzlaboratorium.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-12-07 13:43:15 241,5KB 206 razy
2 SIWZ_I.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-12-07 13:48:18 592,0KB 109 razy
Wynik postępowania
1 OGLOSZENIE_O_UNIEWAZNIENIU_POSTEPOWANIA.pdf 2011-12-21 08:25:50 262,8KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kondracki 07-12-2011 13:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kondracki 21-12-2011 08:25