Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kutno oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2012 roku

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kutno oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2012 roku
Numer ogłoszenia: 422626 - 2011; data zamieszczenia: 12.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kutno , ul. Witosa 1, 99-300 Kutno, woj. łódzkie, tel. 24 355 70 20, faks 24 3557021.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminakutno.pl; www.gminakutno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kutno oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2012 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przejęcie zwierząt ( psów ) będących dotychczas pod opieką w ilości ok 43 szt..Za przejęcie zwierząt ( psów ) Wykonawca nie będzie pobierał od Zamawiającego żadnych opłat z tego tytułu. 2. Wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt ( psów) z terenu Gminy Kutno i dostarczenia odłowionych zwierząt do schroniska, 3. W czasie wyłapywania i transportu zwierząt korzystania z urządzeń i środków, które nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia oraz nie zadają cierpień odławianym zwierzętom; 5.Transportowanie zwierząt ( psów ) do schroniska pojazdami dopuszczonymi przez właściwe służby weterynaryjne; 6. Prowadzenia ewidencji wyłapanych zwierząt oraz przekazywania jej na bieżąco Zamawiającemu; 7. Sprawowanie całodobowej opieki ( utrzymanie) nad powierzonymi zwierzętami; 8. Zapewnienie zwierzętom karmy i wody pitnej umieszczonym w schronisku zwierzętom; 9. Zapewnienie zwierzętom opieki weterynaryjnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, tj.: a) przeprowadzenie 14-dniowej kwarantanny, b) zwalczanie pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych, c) prowadzenie profilaktyki leczniczej, d) wykonywanie szczepień, e) obserwacja zwierzęcia, co do którego istnieje podejrzenie o zarażenie wścieklizną, po ugryzieniu człowieka lub zwierzęcia, f) w drastycznych beznadziejnych przypadkach chorobowych przeprowadzenie eutanazji zwierzęcia w celu skrócenia jego cierpień. 9. Szukanie chętnych i oddawanie zwierząt do adopcji, spisywanie umów z osobami adoptującymi, informowania Zamawiającego o przekazaniu zwierzęcia do adopcji; 10.Po upływie każdego miesiąca przedkładania wraz z fakturą zestawienia za dany miesiąc: a) ilości zwierząt odłowionych oraz przewiezionych do schroniska wraz z podaniem dat ich odłowienia, b)ilości zwierząt oddanych do adopcji poddanych eutanazji, c) rozliczenie miesięczne pobytu zwierząt w schronisku 11. Utylizacji padłych w schronisku zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami. 12. Przy zawarciu umowy Wykonawca ma obowiązek wystąpić do Wójta Gminy Kutno z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami jeżeli takowego nie posiada..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.38.00.00-0, 85.20.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w ramach tego warunku zobowiązany jest do wykazania,że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt wydawane w formie decyzji przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. ( Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W ramach tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie prowadził schronisko przez okres co najmniej roku, w którym przebywa minimum 100 psów.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W ramach tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym tj., że dysponuje minimum jednym samochodem przystosowanym do transportu zwierząt i dopuszczonym do transportu drogowego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy dotyczące: a)wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. b)zmiany części zamówienia powierzonej podwykonawcom oraz zmiany podwykonawcy, a także rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się tym podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy lub zastosowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. c)zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu, d)zmian korzystnych dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminakutno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kutno ul. Wincentego Witosa 1 99-300 Kutno pok. nr 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Urzędu Gminy Kutno pokój nr 16.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                           Wójt Gminy Kutno

                                                                                                          mgr inż. Jerzy Bryła

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-12-13 09:10:07 236,0KB 163 razy
Wynik postępowania
1 rozstrzygniecie.pdf 2011-12-21 10:09:56 33,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kondracki 12-12-2011 15:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kondracki 21-12-2011 10:09