herb BIP - Urząd Gminy Kutno

www.gminakutno.pl

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kutno oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2012 roku

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kutno oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2012 roku
Numer ogłoszenia: 422626 - 2011; data zamieszczenia: 12.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kutno , ul. Witosa 1, 99-300 Kutno, woj. łódzkie, tel. 24 355 70 20, faks 24 3557021.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminakutno.pl; www.gminakutno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kutno oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2012 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przejęcie zwierząt ( psów ) będących dotychczas pod opieką w ilości ok 43 szt..Za przejęcie zwierząt ( psów ) Wykonawca nie będzie pobierał od Zamawiającego żadnych opłat z tego tytułu. 2. Wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt ( psów) z terenu Gminy Kutno i dostarczenia odłowionych zwierząt do schroniska, 3. W czasie wyłapywania i transportu zwierząt korzystania z urządzeń i środków, które nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia oraz nie zadają cierpień odławianym zwierzętom; 5.Transportowanie zwierząt ( psów ) do schroniska pojazdami dopuszczonymi przez właściwe służby weterynaryjne; 6. Prowadzenia ewidencji wyłapanych zwierząt oraz przekazywania jej na bieżąco Zamawiającemu; 7. Sprawowanie całodobowej opieki ( utrzymanie) nad powierzonymi zwierzętami; 8. Zapewnienie zwierzętom karmy i wody pitnej umieszczonym w schronisku zwierzętom; 9. Zapewnienie zwierzętom opieki weterynaryjnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, tj.: a) przeprowadzenie 14-dniowej kwarantanny, b) zwalczanie pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych, c) prowadzenie profilaktyki leczniczej, d) wykonywanie szczepień, e) obserwacja zwierzęcia, co do którego istnieje podejrzenie o zarażenie wścieklizną, po ugryzieniu człowieka lub zwierzęcia, f) w drastycznych beznadziejnych przypadkach chorobowych przeprowadzenie eutanazji zwierzęcia w celu skrócenia jego cierpień. 9. Szukanie chętnych i oddawanie zwierząt do adopcji, spisywanie umów z osobami adoptującymi, informowania Zamawiającego o przekazaniu zwierzęcia do adopcji; 10.Po upływie każdego miesiąca przedkładania wraz z fakturą zestawienia za dany miesiąc: a) ilości zwierząt odłowionych oraz przewiezionych do schroniska wraz z podaniem dat ich odłowienia, b)ilości zwierząt oddanych do adopcji poddanych eutanazji, c) rozliczenie miesięczne pobytu zwierząt w schronisku 11. Utylizacji padłych w schronisku zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami. 12. Przy zawarciu umowy Wykonawca ma obowiązek wystąpić do Wójta Gminy Kutno z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami jeżeli takowego nie posiada..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.38.00.00-0, 85.20.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w ramach tego warunku zobowiązany jest do wykazania,że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt wydawane w formie decyzji przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. ( Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W ramach tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie prowadził schronisko przez okres co najmniej roku, w którym przebywa minimum 100 psów.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W ramach tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym tj., że dysponuje minimum jednym samochodem przystosowanym do transportu zwierząt i dopuszczonym do transportu drogowego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy dotyczące: a)wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. b)zmiany części zamówienia powierzonej podwykonawcom oraz zmiany podwykonawcy, a także rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się tym podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy lub zastosowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. c)zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu, d)zmian korzystnych dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminakutno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kutno ul. Wincentego Witosa 1 99-300 Kutno pok. nr 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Urzędu Gminy Kutno pokój nr 16.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                           Wójt Gminy Kutno

                                                                                                          mgr inż. Jerzy Bryła

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-12-13 09:10:07 236,0KB 162 razy
Wynik postępowania
1 rozstrzygniecie.pdf 2011-12-21 10:09:56 33,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kondracki 12-12-2011 15:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kondracki 21-12-2011 10:09