Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w sołectwach Bielawki i Malina gm. Kutno

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno

 

tel.: (0-24) 355-70-20

fax: (0-24) 355-70-21

 

OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.000.000 EURO, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655).

ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: www.bip.gminakutno.pl

ADRES POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SIWZ:

Adres pod którym można uzyskać SIWZ: Gmina Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno. Specyfikację istotnych warunków zamówienia Zamawiający przekaże w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku o jej przekazanie. Opłata za przekazanie SIWZ wynosi 100zł.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.      Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w sołectwach Bielawki i Malina gm. Kutno”

2.       Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

3.       Miejsce wykonania: gm. Kutno  

4.        Opis:

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa:

a)      sieci kanalizacji sanitarnej,

b)      przykanalików,

c)      przepompowni ścieków

 

5.       Wspólny słownik zamówień (CPV): 45232410-9

6.       Wielkość: poniżej 5.000.000 EURO

 

CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY CZĘŚCIOWEJ: Nie.

CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY WARIANTOWEJ: Nie.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

Zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30.06.2014r. w tym:

1. w roku 2012:

a)   sieć grawitacyjna (S4 do S 67 ; P5 do S82; P2 do S28; S73 do S131 ; S13 do S187; S15 do S192) wraz z przykanalikami

b)   sieć tłoczna (S67 do P5;  P2 do S59)

c)    pompownie – szt. 2 (P5;P2)

 

2. w roku 2013:

a)      sieć grawitacyjna (S18 do S204; S21 do S206; S24 do S209; S221 do P3; S123 doS138; S123 do S145; S125 do S149; S82 do S157; P3-S39 ) wraz z przykanalikami

b)      sieć tłoczna (S28 do P3)

c)      pompownie – szt. 1 (P3)

 

3. w roku 2014:

a)   sieć grawitacyjna (P4 do S236; P4 do S58; S82 do S88; P6 do S98; S91 do S169.2; S149 do S168.1; S148 do P4; S144.5 do S144; S84.2 do S84.1) wraz z przykanalikami

b)   sieć tłoczna (S88 do P6; S39do P4)

c)    pompownie – szt. 2 (P4; P6)

 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

·              III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1  ustawy – Prawo zamówień publicznych – wg załącznika nr 3

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

wykazania się w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, iż wykonał minimum trzy zamówienia w zakresiebudowy, przebudowy kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 4.000.000,00 zł. każda oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 

§           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1  ustawy – Prawo zamówień publicznych – wg załącznika nr 3

§  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

wykazania, iż dysponuje osobami do wykonania zamówienia posiadającymi doświadczenie zawodowe jako kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane:

-          w specjalności sieci sanitarnych – minimum 1 osoba

-          w specjalności sieci i instalacje elektryczne – minimum 1 osoba

wpisanych na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Zamawiający dopuszcza także równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63, poz. 394 ze zm.)

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej wyżej ustawy – wg załącznika nr 3

 

 

Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. VII. SIWZ stosując formułę „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia w/w warunki.

 

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 

a)      oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – druk załącznika nr 3,

b)      wykaz wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzających wymóg określony w pkt. VI. 1. b) SIWZ, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wg załącznika nr 5;

c)      wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiadających za kierowanie robotami budowlanymi (minimum potwierdzenie wymogu określonego w pkt. VI. 1. c) SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 6

d)      oświadczenie, że wykonawca dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia oraz osoby te posiadają wymagane uprawnienia – wg załącznika nr 6

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenia, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w myśl art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg. załącznika nr 4,

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy (wg. załącznika nr 8),

·         aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

·         aktualnego zaświadczenia właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. VI.1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. VIII SIWZ, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie.

 

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

1) pkt. VII ppkt.2 lit. b), c), d) SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

§  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

§  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

§  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

INFORMACJA NA TEMAT WADIUM:

Zamawiający wymaga  wraz ze składaniem oferty wniesienie wadium w wysokości 60.000,00 zł. słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych

 

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:

Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100%.

 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:

  1. Zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót:

a) działania siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,

c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działanie nie są konsekwencją zawinionego działania którejkolwiek ze stron,

d) z powodu wystąpienia dodatkowych robót, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę.

 

Fakty powyższe zgłoszone pisemnie wraz z uzasadnieniem przez Wykonawcę muszą być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i zatwierdzone przez Zamawiającego w sporządzonym na tę okoliczność protokóle.

Strony ustalą nowy termin który zostanie wprowadzony aneksem do umowy.

 

  1. Zmiany wynagrodzenia umownego:

a.          w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót,

b.          w przypadku zwiększenia (ilościowego) zakresu rzeczowego wynikającego z faktycznego wykonania

c.          w przypadku zaistnienia sytuacji powodującej wprowadzenie w trakcie realizacji zamówienia robót lub materiałów zamiennych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej -  zamienne zakresy robót lub materiały zostaną ustalone przed ich realizacją w zatwierdzonym przez Zamawiającego protokóle konieczności, a ich wartość zostanie określona w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę kosztorys zamienny. Wykonawca do sporządzenia kosztorysu zamiennego przyjmie identyczne czynniki cenotwórcze jakie określił w kosztorysie ofertowym. Wycena powyższa zastąpi wycenę danej pozycji określonej w kosztorysie ofertowym

d.          wprowadzenia ustawowej zmiany stawki podatku VAT 

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.      Termin składania ofert: 15.03.2012 roku godz. 11:00.

2.      Miejsce: Gmina Kutno w sekretariacie

3.      Otwarcie ofert: dnia 15.03.2012 roku o godz. 11:15

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

INFORMACJE NA TEMAT UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu

 

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA:

 Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

 

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ:

 

Tak

 

Data ZAMIESZCZENIA niniejszego ogłoszenia29.02.2012 r.

 

 

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający:

                      Gmina Kutno

 

z dniem zamieszczenia ogłoszenia tj.29.02.2012 r. wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dla przedmiotu zamówienia pn.:

 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w sołectwach Bielawki i Malina gm. Kutno”

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf 2012-02-29 13:45:59 158,3KB
2 ogloszenie_zmiana.pdf 2012-03-09 15:27:53 37,2KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-02-29 13:45:59 366,0KB 326 razy
2 zalacznik_nr_2_kosztorys_uproszczony_bielawki,_malina.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-02-29 13:46:59 274,4KB 477 razy
3 Zalacznik_Nr_11_SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_WYKONANIA_I_ODBIORU_ROBOT.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-02-29 14:00:35 351,8KB 268 razy
4 zalacznik_nr_10_caly.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-03-01 13:51:00 66,8MB 261 razy
5 zalacznik_nr_10_czesci.part01.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-03-01 13:51:17 4,7MB 206 razy
6 zalacznik_nr_10_czesci.part02.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-03-01 13:51:17 4,7MB 173 razy
7 zalacznik_nr_10_czesci.part04.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-03-01 13:51:17 4,7MB 165 razy
8 zalacznik_nr_10_czesci.part05.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-03-01 13:51:17 4,7MB 151 razy
9 zalacznik_nr_10_czesci.part06.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-03-01 13:51:17 4,7MB 166 razy
10 zalacznik_nr_10_czesci.part07.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-03-01 13:51:17 4,7MB 170 razy
11 zalacznik_nr_10_czesci.part08.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-03-01 13:51:17 4,7MB 152 razy
12 zalacznik_nr_10_czesci.part09.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-03-01 13:51:17 4,7MB 150 razy
13 zalacznik_nr_10_czesci.part10.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-03-01 13:51:17 4,7MB 159 razy
14 zalacznik_nr_10_czesci.part11.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-03-01 13:51:17 4,7MB 160 razy
15 zalacznik_nr_10_czesci.part12.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-03-01 13:51:17 4,7MB 155 razy
16 zalacznik_nr_10_czesci.part13.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-03-01 13:51:17 4,7MB 162 razy
17 zalacznik_nr_10_czesci.part14.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-03-01 13:51:17 3,4MB 161 razy
18 zalacznik_nr_10_czesci.part03.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-03-01 14:23:37 4,7MB 178 razy
19 zalaczniki_SIWZ_wersja_WORD.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-03-15 13:59:55 11KB 85 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 SIWZ_zmieniony.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-09 15:23:40 375,2KB
2 Decyzja_o_uwarunkowaniach_srodowiskowych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-15 13:59:16 1,2MB
3 dokumentacja_geotechniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-15 13:59:55 3,0MB
4 POZWOLENIE_NA_BUDOWE.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-15 14:00:16 262,5KB
5 pytania_i_odpowiedzi.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-15 15:33:24 1,2MB
6 pytania_i_odpowiedzi_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-19 14:46:10 970,3KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 POWIADOMIENIE_O_PRZEDLUZENIU_TERMINU_SKLADANIA_OFERT.pdf 2012-03-09 15:23:40 32,8KB
Wynik postępowania
1 Wynik_postepowania.pdf 2012-04-16 11:11:00 1,8MB
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2012-05-07 10:20:48 859,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kondracki 29-02-2012 13:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kondracki 07-05-2012 10:20