herb BIP - Urząd Gminy Kutno

www.gminakutno.pl

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w sołectwach Bielawki i Malina gm. Kutno

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno

 

tel.: (0-24) 355-70-20

fax: (0-24) 355-70-21

 

OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.000.000 EURO, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655).

ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: www.bip.gminakutno.pl

ADRES POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SIWZ:

Adres pod którym można uzyskać SIWZ: Gmina Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno. Specyfikację istotnych warunków zamówienia Zamawiający przekaże w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku o jej przekazanie. Opłata za przekazanie SIWZ wynosi 100zł.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.      Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w sołectwach Bielawki i Malina gm. Kutno”

2.       Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

3.       Miejsce wykonania: gm. Kutno  

4.        Opis:

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa:

a)      sieci kanalizacji sanitarnej,

b)      przykanalików,

c)      przepompowni ścieków

 

5.       Wspólny słownik zamówień (CPV): 45232410-9

6.       Wielkość: poniżej 5.000.000 EURO

 

CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY CZĘŚCIOWEJ: Nie.

CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY WARIANTOWEJ: Nie.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

Zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30.06.2014r. w tym:

1. w roku 2012:

a)   sieć grawitacyjna (S4 do S 67 ; P5 do S82; P2 do S28; S73 do S131 ; S13 do S187; S15 do S192) wraz z przykanalikami

b)   sieć tłoczna (S67 do P5;  P2 do S59)

c)    pompownie – szt. 2 (P5;P2)

 

2. w roku 2013:

a)      sieć grawitacyjna (S18 do S204; S21 do S206; S24 do S209; S221 do P3; S123 doS138; S123 do S145; S125 do S149; S82 do S157; P3-S39 ) wraz z przykanalikami

b)      sieć tłoczna (S28 do P3)

c)      pompownie – szt. 1 (P3)

 

3. w roku 2014:

a)   sieć grawitacyjna (P4 do S236; P4 do S58; S82 do S88; P6 do S98; S91 do S169.2; S149 do S168.1; S148 do P4; S144.5 do S144; S84.2 do S84.1) wraz z przykanalikami

b)   sieć tłoczna (S88 do P6; S39do P4)

c)    pompownie – szt. 2 (P4; P6)

 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

·              III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1  ustawy – Prawo zamówień publicznych – wg załącznika nr 3

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

wykazania się w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, iż wykonał minimum trzy zamówienia w zakresiebudowy, przebudowy kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 4.000.000,00 zł. każda oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 

§           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1  ustawy – Prawo zamówień publicznych – wg załącznika nr 3

§  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

wykazania, iż dysponuje osobami do wykonania zamówienia posiadającymi doświadczenie zawodowe jako kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane:

-          w specjalności sieci sanitarnych – minimum 1 osoba

-          w specjalności sieci i instalacje elektryczne – minimum 1 osoba

wpisanych na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Zamawiający dopuszcza także równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63, poz. 394 ze zm.)

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej wyżej ustawy – wg załącznika nr 3

 

 

Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. VII. SIWZ stosując formułę „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia w/w warunki.

 

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 

a)      oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – druk załącznika nr 3,

b)      wykaz wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzających wymóg określony w pkt. VI. 1. b) SIWZ, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wg załącznika nr 5;

c)      wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiadających za kierowanie robotami budowlanymi (minimum potwierdzenie wymogu określonego w pkt. VI. 1. c) SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 6

d)      oświadczenie, że wykonawca dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia oraz osoby te posiadają wymagane uprawnienia – wg załącznika nr 6

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenia, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w myśl art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg. załącznika nr 4,

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy (wg. załącznika nr 8),

·         aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

·         aktualnego zaświadczenia właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. VI.1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. VIII SIWZ, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie.

 

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

1) pkt. VII ppkt.2 lit. b), c), d) SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

§  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

§  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

§  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

INFORMACJA NA TEMAT WADIUM:

Zamawiający wymaga  wraz ze składaniem oferty wniesienie wadium w wysokości 60.000,00 zł. słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych

 

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:

Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100%.

 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:

  1. Zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót:

a) działania siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,

c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działanie nie są konsekwencją zawinionego działania którejkolwiek ze stron,

d) z powodu wystąpienia dodatkowych robót, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę.

 

Fakty powyższe zgłoszone pisemnie wraz z uzasadnieniem przez Wykonawcę muszą być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i zatwierdzone przez Zamawiającego w sporządzonym na tę okoliczność protokóle.

Strony ustalą nowy termin który zostanie wprowadzony aneksem do umowy.

 

  1. Zmiany wynagrodzenia umownego:

a.          w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót,

b.          w przypadku zwiększenia (ilościowego) zakresu rzeczowego wynikającego z faktycznego wykonania

c.          w przypadku zaistnienia sytuacji powodującej wprowadzenie w trakcie realizacji zamówienia robót lub materiałów zamiennych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej -  zamienne zakresy robót lub materiały zostaną ustalone przed ich realizacją w zatwierdzonym przez Zamawiającego protokóle konieczności, a ich wartość zostanie określona w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę kosztorys zamienny. Wykonawca do sporządzenia kosztorysu zamiennego przyjmie identyczne czynniki cenotwórcze jakie określił w kosztorysie ofertowym. Wycena powyższa zastąpi wycenę danej pozycji określonej w kosztorysie ofertowym

d.          wprowadzenia ustawowej zmiany stawki podatku VAT 

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.      Termin składania ofert: 15.03.2012 roku godz. 11:00.

2.      Miejsce: Gmina Kutno w sekretariacie

3.      Otwarcie ofert: dnia 15.03.2012 roku o godz. 11:15

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

INFORMACJE NA TEMAT UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu

 

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA:

 Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

 

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ:

 

Tak

 

Data ZAMIESZCZENIA niniejszego ogłoszenia29.02.2012 r.

 

 

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający:

                      Gmina Kutno

 

z dniem zamieszczenia ogłoszenia tj.29.02.2012 r. wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dla przedmiotu zamówienia pn.:

 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w sołectwach Bielawki i Malina gm. Kutno”

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf 2012-02-29 13:45:59 158,3KB
2 ogloszenie_zmiana.pdf 2012-03-09 15:27:53 37,2KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-02-29 13:45:59 366,0KB 326 razy
2 zalacznik_nr_2_kosztorys_uproszczony_bielawki,_malina.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-02-29 13:46:59 274,4KB 477 razy
3 Zalacznik_Nr_11_SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_WYKONANIA_I_ODBIORU_ROBOT.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-02-29 14:00:35 351,8KB 268 razy
4 zalacznik_nr_10_caly.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-03-01 13:51:00 66,8MB 261 razy
5 zalacznik_nr_10_czesci.part01.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-03-01 13:51:17 4,7MB 206 razy
6 zalacznik_nr_10_czesci.part02.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-03-01 13:51:17 4,7MB 173 razy
7 zalacznik_nr_10_czesci.part04.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-03-01 13:51:17 4,7MB 165 razy
8 zalacznik_nr_10_czesci.part05.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-03-01 13:51:17 4,7MB 151 razy
9 zalacznik_nr_10_czesci.part06.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-03-01 13:51:17 4,7MB 166 razy
10 zalacznik_nr_10_czesci.part07.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-03-01 13:51:17 4,7MB 170 razy
11 zalacznik_nr_10_czesci.part08.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-03-01 13:51:17 4,7MB 152 razy
12 zalacznik_nr_10_czesci.part09.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-03-01 13:51:17 4,7MB 150 razy
13 zalacznik_nr_10_czesci.part10.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-03-01 13:51:17 4,7MB 159 razy
14 zalacznik_nr_10_czesci.part11.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-03-01 13:51:17 4,7MB 160 razy
15 zalacznik_nr_10_czesci.part12.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-03-01 13:51:17 4,7MB 155 razy
16 zalacznik_nr_10_czesci.part13.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-03-01 13:51:17 4,7MB 162 razy
17 zalacznik_nr_10_czesci.part14.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-03-01 13:51:17 3,4MB 161 razy
18 zalacznik_nr_10_czesci.part03.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-03-01 14:23:37 4,7MB 178 razy
19 zalaczniki_SIWZ_wersja_WORD.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-03-15 13:59:55 11KB 85 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 SIWZ_zmieniony.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-09 15:23:40 375,2KB
2 Decyzja_o_uwarunkowaniach_srodowiskowych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-15 13:59:16 1,2MB
3 dokumentacja_geotechniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-15 13:59:55 3,0MB
4 POZWOLENIE_NA_BUDOWE.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-15 14:00:16 262,5KB
5 pytania_i_odpowiedzi.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-15 15:33:24 1,2MB
6 pytania_i_odpowiedzi_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-19 14:46:10 970,3KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 POWIADOMIENIE_O_PRZEDLUZENIU_TERMINU_SKLADANIA_OFERT.pdf 2012-03-09 15:23:40 32,8KB
Wynik postępowania
1 Wynik_postepowania.pdf 2012-04-16 11:11:00 1,8MB
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2012-05-07 10:20:48 859,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kondracki 29-02-2012 13:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kondracki 07-05-2012 10:20