herb BIP - Urząd Gminy Kutno

www.gminakutno.pl

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowości Gołębiew gm. Kutno

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno
tel.: (0-24) 355-70-20
fax: (0-24) 355-70-21
OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.000.000 EURO, na
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr
223, poz. 1655).
ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA : www.bip.gminakutno.pl
ADRES POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SIWZ:
Adres pod którym można uzyskać SIWZ: Gmina Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno. Specyfikację
istotnych warunków zamówienia Zamawiający przekaże w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku o jej
przekazanie. Opłata za przekazanie SIWZ wynosi 100 zł.
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią
ścieków w miejscowości Gołębiew gm. Kutno”.
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
3. Miejsce wykonania: gm. Kutno
4. Opis:
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa:
a) wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z rur PCV o średnicy 200mm, długości 34 mb,
b) wykonanie studzienki rewizyjnej o średnicy 1000 mm z włazem typu ciężkiego ,
c) wykonanie kompletnej przepompowni ścieków w ilości 1 szt.
5. Wspólny słownik zamówień (CPV): 45232410-9
6. Wielkość: poniżej 5.000.000 EURO
CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY CZĘŚCIOWEJ: Nie.
CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY WARIANTOWEJ: Nie.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30.09.2012 r.
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:
złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień
publicznych – wg załącznika nr 3,
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:
wykazania się w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, iż wykonał minimum jedno zamówienie w zakresie
budowy przepompowni ścieków o wartości minimum 100 000,00 zł. oraz załączy dokumenty
potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
? III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:
złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień
publicznych – wg załącznika nr 3,
? III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:
wykazania, iż dysponuje osobami do wykonania zamówienia posiadającymi doświadczenie zawodowe jako
kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane:
- w specjalności sieci sanitarnych – minimum 1 osoba
- w specjalności sieci i instalacje elektryczne – minimum 1 osoba
wpisanych na listę członków właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Zamawiający dopuszcza także równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach
określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy
z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63, poz. 394 ze zm.)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:
złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień
publicznych – wg załącznika nr 3,
Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie
złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. VII. SIWZ stosując
formułę „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż
wykonawca spełnia w/w warunki.
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
a) oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – druk
załącznika nr 2,
b) wykaz wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i
doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzających wymóg określony w pkt. VI. 1. b)
SIWZ, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone - wg załącznika nr 4;
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiadających za
kierowanie robotami budowlanymi (minimum potwierdzenie wymogu określonego w pkt. VI. 1. c) SIWZ,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie
do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 5
d) oświadczenie, że wykonawca dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia oraz
osoby te posiadają wymagane uprawnienia – wg załącznika nr 5
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenia, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w myśl art. 24 ust.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg. załącznika nr 3,
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. VI.1 SIWZ, polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. VIII SIWZ, a podmioty te będą brały udział w realizacji
części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
oświadczenia, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w myśl art. 24 ust.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg. załącznika nr 3,
INFORMACJA NA TEMAT WADIUM:
Zamawiający wymaga wraz ze składaniem oferty wniesienie wadium w wysokości 3.000,00 zł. słownie: trzy tysiące
złotych
KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100%.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania
zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:
1. Zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót:
a) działania siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego
nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu
ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie
zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,
c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działanie nie są konsekwencją
zawinionego działania którejkolwiek ze stron,
d) z powodu wystąpienia dodatkowych robót, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez
doświadczonego wykonawcę.
Fakty powyższe zgłoszone pisemnie wraz z uzasadnieniem przez Wykonawcę muszą być potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i zatwierdzone przez Zamawiającego w sporządzonym na tę okoliczność
protokole .Strony ustalą nowy termin, który zostanie wprowadzony aneksem do umowy.
2. Zmiany wynagrodzenia umownego:
a) w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót Zamawiający zastrzega sobie
prawo korekty wartości ryczałtowej przedmiotu umowy zgodnie z danymi wynikającymi z kosztorysu
ofertowego,
b) w przypadku zaistnienia sytuacji powodującej wprowadzenie w trakcie realizacji zamówienia robót lub
materiałów zamiennych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej - zamienne zakresy robót
lub materiały zostaną ustalone przed ich realizacją w zatwierdzonym przez Zamawiającego protokóle
konieczności, a ich wartość zostanie określona w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę kosztorys
zamienny. Wykonawca do sporządzenia kosztorysu zamiennego przyjmie identyczne czynniki cenotwórcze
jakie określił w kosztorysie ofertowym. Wycena powyższa zastąpi wycenę danej pozycji określonej w
kosztorysie ofertowym
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Termin składania ofert: 24.05.2012 roku godz. 11:00.
2. Miejsce: Gmina Kutno w sekretariacie
3. Otwarcie ofert: dnia 24.05.2012 roku o godz. 11:15
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
INFORMACJE NA TEMAT UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM
STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE
DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM
AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE
PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA:
Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ:
NIE
Data ZAMIESZCZENIA niniejszego ogłoszenia 10.05.2012
WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający:
Gmina Kutno
z dniem zamieszczenia ogłoszenia tj. 10.05.2012 wszczyna postępowanie w trybie przetargu
nieograniczonego dla przedmiotu zamówienia pn.:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w
miejscowości Gołębiew gm. Kutno”.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf 2012-05-10 12:02:37 151,7KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-10 12:02:37 364,4KB 79 razy
2 zalacznik_nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-10 12:02:56 891,4KB 354 razy
3 zalacznik_nr_10_-_projekt_techniczny_kanalizacja_sanitarna_golebiew.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-10 13:22:20 32,2MB 34 razy
4 zalacznik_nr_10_-_rys_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-10 13:24:46 13,0MB 64 razy
5 zalacznik_nr_10_-_rys_1e.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-10 13:24:46 173,9KB 33 razy
6 zalacznik_nr_10_-_rys_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-10 13:24:46 96,2KB 30 razy
7 zalacznik_nr_10_-_rys_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-10 13:24:46 480,1KB 40 razy
8 zalacznik_nr_11_-_stwior.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-10 13:25:32 226,9KB 43 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyniku_postepowania.pdf 2012-06-05 14:54:21 502,4KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kondracki 10-05-2012 12:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kondracki 05-06-2012 14:54