herb BIP - Urząd Gminy Kutno

www.gminakutno.pl

Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół w Byszewie

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 244284 - 2012 data 10.07.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kutno, ul. Witosa 1, 99-300 Kutno, woj. łódzkie, tel. 24 355 70 20, fax. 24 3557021.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kutno, ul. Witosa 1, 99-300 Kutno - pokój nr 14 - sekretariat...
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kutno, ul. Witosa 1, 99-300 Kutno - pokój nr 14 - sekretariat...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kutno: Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół w Byszewie
Numer ogłoszenia: 244284 - 2012; data zamieszczenia: 10.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kutno , ul. Witosa 1, 99-300 Kutno, woj. łódzkie, tel. 24 355 70 20, faks 24 3557021.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminakutno.pl; www.gminakutno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół w Byszewie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół w Byszewie, które określone zostały szczegółowo w przedmiarach robót (zał. nr 7 do niniejszej siwz oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zał. nr 6 do siwz), stanowiących integralną część niniejszej specyfikacji, w tym: 1. Montaż i wymiana okien 2. Montaż i wymiana drzwi. 3. Roboty budowlano - montażowe 4. Obróbki blacharskie 5. Opracowanie dokumentów Wykonawcy i dokumentacji powykonawczej. Utylizacja odpadów powstałych podczas wykonania przedmiotu zamówienia należy do Wykonawcy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zadania odpowiadające swoim zakresem i wartością niniejszemu zamówieniu, tj. co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej o wartości brutto minimum 250 000 zł każda.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania robotami) zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) a w szczególności kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminakutno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kutno, ul. Witosa 1, 99-300 Kutno, pokój nr 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kutno, ul. Witosa 1, 99-300 Kutno - pokój nr 14 - sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf 2012-07-10 14:18:34 123,5KB
2 OGLOSZENIE_O_ZMIANIE_OGLOSZENIA.pdf 2012-07-17 12:10:42 22,4KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-10 14:18:34 258,0KB 112 razy
2 Specyfikacja_Gimnazjum_w_Byszewie_gm._Kutno_-_okna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-10 14:18:42 287,0KB 186 razy
3 Wymiana_okien_Byszew_przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-10 14:19:12 47,1KB 680 razy
4 wymiana_okien_w_byszewie_gm._kutno.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-11 09:22:25 29,0MB 126 razy
5 pliki_do_pobrania.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-07-12 12:23:48 27,9MB 106 razy
6 SIWZ_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 11:08:54 22KB 422 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 SIWZ_wer_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-17 12:15:06 172,4KB
2 pytania_i_odpowiedzi.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-19 12:17:31 832,4KB
3 Pytania_i_odpowiedzi_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-20 11:22:33 357,2KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 powiadomienie_o_przedluzeniu_terminu_skladania_ofert.pdf 2012-07-17 12:23:34 344,0KB
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2012-07-27 12:54:14 448,4KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kondracki 10-07-2012 14:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Kondracki 10-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kondracki 03-08-2012 10:37