Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu gminy Kutno

Kutno: Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu gminy Kutno
Numer ogłoszenia: 287240 - 2012; data zamieszczenia: 06.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Kutno , ul. Witosa 1, 99-300 Kutno, woj. łódzkie, tel. 24 355 70 20, faks 24 3557021.

·         Adres strony internetowej zamawiającego:www.bip.gminakutno.pl; www.gminakutno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu gminy Kutno.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn: Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu gminy Kutno. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Kutno. Szacunkową ilość odpadów przewidzianych do usunięcia określa się na około 150 Mg. Wykaz nieruchomości oraz ilość odpadów przewidzianych do odebrania stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. 3. W ramach usługi obejmującej przedmiot zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: - spakowania, załadunku i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest i ich unieszkodliwienia na przystosowanym do tego celu składowisku odpadów niebezpiecznych (wykonawca musi zapewnić deponowanie odpadów na legalnym składowisku uprawnionym do przyjęcia odpadów zawierających azbest). Załadunek odbywać się będzie siłami i środkami własnymi Wykonawcy i na jego koszt; - ważenia każdej partii odbieranych odpadów przy użyciu wagi z ważną legalizacją na posesjach, z których odbierane będą odpady. Koszty ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca. Ważenie odbieranych odpadów zawierających azbest powinno się odbywać w obecności właściciela nieruchomości. Wykonawca z czynności ważenia sporządza protokół w 3-ch egzemplarzach zawierający co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko właściciela nieruchomości, od którego odbierane są odpady zawierające azbest, adres nieruchomości, z której następuje odbiór odpadów, datę odbioru, ilość odebranych odpadów w Mg, potwierdzenie prawidłowego wykonania usługi; - prowadzenie ewidencji odpadów określonej w art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 200l r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz.1673) - Karta przekazania odpadu; - przekazywania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest do unieszkodliwienia na składowisko posiadające aktualne stosowne zezwolenie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przekazanie odpadów ma być potwierdzone Kartą przekazania odpadu. - uzgadniania z właścicielami posesji terminów odbioru odpadów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczny załadunek i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.65.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 30.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek ten zostanie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże aktualne zezwolenie organu właściwego na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami zawierającymi azbest (kod odpadu 17 06 01*, 17 06 05*) lub decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest, wydane w trybie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.); przedłoży zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane w trybie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek ten zostanie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi polegające na świadczeniu usługi z zakresu usuwania ( odbiór i transport) i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na kwotę nie mniejszą niż 45 000,00 zł brutto każda, na które Wykonawca posiada dokumenty potwierdzające, że usługa ta została lub jest wykonywana należycie.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował samochodem ciężarowym wyposażonym we własny sprzęt załadowczy oraz że posiada legalizowaną wagę umożliwiającą zważenie na posesji, z której odbierane są odpady niebezpieczne zawierające azbest, a także poda podstawę dysponowania wymaganym sprzętem.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje personelem odpowiednio przeszkolonym w zakresie Bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 50 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         koncesję, zezwolenie lub licencję

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminakutno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kutno, ul. Wincentego Witosa 1 , 99-300 Kutno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:14.08.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Kutno, ul. Wincentego Witosa 1 , 99-300 Kutno, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Realizacja zamówienia będzie współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Wójt Gminy Kutno

mgr inż. Jerzy Bryła

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2012-08-06 19:03:56 223,4KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-08-06 19:03:57 529,9KB 141 razy
Wynik postępowania
1 rozstrzygniecie.pdf 2012-08-17 15:15:48 140,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kondracki 06-08-2012 19:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Kondracki 06-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kondracki 17-08-2012 15:15