Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Pobieranie prób i wykonanie badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników w zakresie parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych wody uzdatnionej i surowej oraz badania wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody należących do Gminy Kutno w 2013 r.

Kutno: Pobieranie prób i wykonanie badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników w zakresie parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych wody uzdatnionej i surowej oraz badania wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody należących do Gminy Kutno w 2013 r.
Numer ogłoszenia: 8664 - 2013; data zamieszczenia: 07.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kutno , ul. Witosa 1, 99-300 Kutno, woj. łódzkie, tel. 24 355 70 20, faks 24 3557021.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminakutno.pl; www.gminakutno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pobieranie prób i wykonanie badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników w zakresie parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych wody uzdatnionej i surowej oraz badania wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody należących do Gminy Kutno w 2013 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pobieranie prób i wykonanie badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników w zakresie parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych wody uzdatnionej i surowej oraz badania wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody należących do Gminy Kutno ,tj.: a) Stacja uzdatniania wody w Żurawieńcu; b) Stacja uzdatniania wody w Strzegocinie. Badanie wody przeznaczonej do spożycia - monitoring kontrolny,monitoring przeglądowy. Badanie wody surowej -studnie głębinowe . Badanie wód popłucznych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.11.10.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do: wykazania ,że posiada uprawnienia do pobierania prób, uprawnienia do badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (uzdatnionej i surowej), zgodnie z art.12 ust.4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2006r.Nr 123,poz. 858 z późn.zm.) oraz uprawnienia do badań jakości wód popłucznych zgodnie z art.147a ustawy Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z póżn.zm.)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do: złożenia oświadczenia,że wykonawca spełnia warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy- prawo zamówień publicznych-wg załącznika nr 4

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do: złożenia oświadczenia,że wykonawca spełnia warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy- prawo zamówień publicznych-wg załącznika nr 4

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do: złożenia oświadczenia,że wykonawca spełnia warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy- prawo zamówień publicznych-wg załącznika nr 4

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do: złożenia oświadczenia,że wykonawca spełnia warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy- prawo zamówień publicznych-wg załącznika nr 4

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminakutno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Kutno ul. Wincentego Witosa 1,99-300 Kutno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.01.2013 godzina 10:10, miejsce: Gmina Kutno ul. Wincentego Witosa 1,99-300 Kutno.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający:

                         Gmina Kutno

 

z dniem zamieszczenia ogłoszenia tj. 07.01.2013 r.  wszczynapostępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dla przedmiotu zamówienia pn.:

 

„Pobieranie prób i wykonaniebadańlaboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników

w zakresie parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych wody uzdatnionej i surowej

oraz badania wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody należących do Gminy Kutno w 2013 r.”

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf 2013-01-07 14:28:32 175,6KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-01-07 14:39:47 355,7KB 256 razy
Wynik postępowania
1 wynik_postepowania.pdf 2013-01-25 10:15:34 1,7MB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kondracki 07-01-2013 14:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kondracki 25-01-2013 10:15