Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kutno w 2013 r.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.gminakutno.pl


Kutno: Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kutno w 2013 r.
Numer ogłoszenia: 265528 - 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Kutno , ul. Witosa 1, 99-300 Kutno, woj. łódzkie, tel. 24 355 70 20, faks 24 3557021.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.bip.gminakutno.pl; www.gminakutno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kutno w 2013 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest wykonanie usługi pn: Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kutno w 2013 r. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) demontaż, załadunek, transport i utylizację pokryć dachowych zawierających azbest na obiektach których właścicielami są osoby fizyczne z terenu gminy Kutno. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia określa się na około 58,79 Mg. Przewidywana ilość budynków do demontażu - 19 szt. b) przygotowanie do transportu, transport, załadunek i utylizację odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Kutno. Szacunkową ilość odpadów przewidzianych do odebrana określa się na około 44,98 Mg . Przewidywana ilość nieruchomości, na których znajdują się odpady zawierające azbest - 16 szt. c) przewidywana całkowita ilość odpadów do demontażu, załadunku, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest ok. 103,77 Mg z 35 nieruchomości. Uwaga! Określona ilość wyrobów zawierających azbest jest wyłącznie szacunkowa i służy tylko do wyliczenia ceny oferty i porównania złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego zamówienia, o którym mowa wyżej, ponieważ podane ilości wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Rzeczywisty zakres zamówienia będzie ustalony na podstawie potwierdzeń faktycznej ilości odebranych wyrobów od właścicieli nieruchomości oraz na podstawie kart przekazania odpadów na uprawnionym składowisku..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.65.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten zostanie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże: - ważną decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wydaną przez marszałka województwa, wynikającą z art. 17 ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) lub oświadczenie, że ma ww. decyzję - aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, lub umowę z firmą transportową posiadająca zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych ( kopia zezwolenia ) - w przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług transportowych lub oświadczenie, że ma ww. zezwolenie, - umowę ze składowiskiem odpadów na odbiór - unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub oświadczenie, że posiada umowę. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o ww. dokumenty, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku: spełnia lub nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten zostanie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże wykonanie minimum 2 usług obejmujących demontaż, załadunek, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, każda w ilości nie mniejszej niż 60 Mg, wykonanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazu wykonanych usług załączonego przez Wykonawcę do oferty - załącznik nr 4 do SIWZ (wykaz usług odpowiadających swoim rodzajem pracom, stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ilości Mg oraz miejsca wykonania wraz z dowodami, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie) metodą warunku: spełnia lub nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował odpowiednio przeszkolonymi osobami - w tym jedną kierującą robotami oraz 2 osobami posiadającymi świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie metodą warunku: spełnia lub nie spełnia w oparciu o dokumenty - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, bezpośrednio zatrudnionych do prac przy usuwaniu i zabezpieczaniu wyrobów azbestowych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także z zakresu wykonywanych czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczeniem, że ww. osoby są przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest- załącznik nr 5 do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 50 000,00 zł. (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) W uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy jeżeli konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin realizacji zamówienia. Okolicznościami takimi będą: niesprzyjające warunki atmosferyczne, siła wyższa, awarie, katastrofy, akty wandalizmu; 2) W innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 3) W przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany wynikły w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach; - zawieszenie robót przez Zamawiającego; 4) Jeżeli zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT na usługi objęte przedmiotem zamówienia; 5) Zmiany postanowień umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminakutno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kutno ul. Witosa 1 99-300 Kutno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:16.07.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Kutno ul. Witosa 1 99-300 Kutno sekretariat, pok. nr 16.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Wójt Gminy Kutno

mgr inż. Jerzy Bryła 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 08.07.2013.15.10.24_ogA_oszenie.pdf 2013-07-08 15:10:24 290,7KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 08.07.2013.15.10.24_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-08 15:10:24 322,0KB 127 razy
2 08.07.2013.15.11.01_ZaA_A_cznik_nr_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-07-08 15:11:01 58KB 82 razy
3 Po terminie otwarcia ofert 2013-07-08 15:11:02 4KB 22 razy
4 08.07.2013.15.11.17_Zalacznik_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-07-08 15:11:17 30KB 69 razy
5 08.07.2013.15.11.30_zalA_cznik_nr_2a__grupa_kapitalowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-07-08 15:11:30 34,5KB 66 razy
6 08.07.2013.15.11.48_zaA_A_cznik_nr_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-07-08 15:11:48 30,5KB 74 razy
7 08.07.2013.15.12.10_zaA_A_cznik_nr_5.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-07-08 15:12:10 38,5KB 70 razy
8 08.07.2013.15.12.29_zaA_A_cznik_nr_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-07-08 15:12:29 38,5KB 74 razy
9 08.07.2013.15.13.16_zaA_A_cznik_nr_6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-08 15:13:16 164,5KB 86 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 11.07.2013.11.28.09_doc20130711082225.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-11 11:28:09 424,0KB
Wynik postępowania
1 18.07.2013.12.52.38_doc20130718113324.pdf 2013-07-18 12:52:38 436,6KB
Udzielenie zamówienia
1 24.07.2013.14.31.05_OgA_oszenie_o_udzieleniu_zam..pdf 2013-07-24 14:31:05 192,4KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Podkowa 08-07-2013 15:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Kondracki 08-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Podkowa 24-07-2013 14:31