Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa w 2014 roku OLEJU OPAŁOWEGO GRZEWCZEGO do kotłowni olejowych w budynkach należących do Gminy Kutno.

?

Kutno: Dostawa w 2014 roku OLEJU OPAŁOWEGO GRZEWCZEGO do kotłowni olejowych w budynkach należących do Gminy Kutno.
Numer ogłoszenia: 500778 - 2013; data zamieszczenia: 04.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kutno , ul. Witosa 1, 99-300 Kutno, woj. łódzkie, tel. 24 355 70 20, faks 24 3557021.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminakutno.pl; www.gminakutno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa w 2014 roku OLEJU OPAŁOWEGO GRZEWCZEGO do kotłowni olejowych w budynkach należących do Gminy Kutno..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Zamówienie obejmuje dostawę oleju opałowego grzewczego, etapami, w ciągu 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego lub faxem do kotłowni olejowych znajdujących się w następujących budynkach gminy Kutno: 1) Zespół Szkół w Byszewie, tel. 24- 356-02-85, 24-356-07-52, 99-300 Kutno 1, Byszew 28A ( zbiorniki 5x2 tys. litrów). 2) Zespół Szkół w Gołębiewku, tel. 24- 253-40-18, 99-300 Kutno, Gołębiewek Nowy 54 (zbiorniki 4x2 tys. litrów) 3) Szkoła Podstawowa w Strzegocinie, tel. 24-356-03 -00, 99-300 Kutno 1 Strzegocin 4 ( zbiorniki 4x2 tys. litrów) 4) Szkoła Podstawowa we Wroczynach, tel. 24-356-01-30, 99-300 Kutno, Wroczyny 59, (zbiorniki 2x2,5 tys. litrów) 5) Świetlica Wiejska w Komadzynie, 99-300 Kutno, Komadzyn 43, (zbiornik 1x1 tys. litrów). Zamawiający w dniu podpisania umowy wskaże osobę upoważnioną do odbioru i potwierdzenia odbioru oleju opałowego. 6) Świetlica we Wroczynach, 99-300 Kutno, Wroczyny 60A, (zbiornik 1x1 tys. litrów). Zamawiający w dniu podpisania umowy wskaże osobę upoważnioną do odbioru i potwierdzenia odbioru oleju opałowego. 7) Świetlica Wiejska w Strzegocinie, Strzegocin 30, 99-300 Kutno, (zbiornik 1x1 tys. litrów). Zamawiający w dniu podpisania umowy wskaże osobę upoważnioną do odbioru i potwierdzenia odbioru oleju opałowego. 2. Dostawa obejmuje do 136 metrów sześciennych oleju na rok 2014. Zamawiający zastrzega sobie prawo odebrania mniejszej ilości m³. Do każdej dostawy wymagane jest świadectwo jakości i dokument dostawy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli, wykonawca wykaże się posiadaniem aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykonawca dostarczy wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - minimum dwie dostawy o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Podpisany opis - olej opałowy grzewczy (np. orzeczenie laboratoryjne, atest, świadectwo jakości lub inne)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminakutno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zespół ds. Obsługi Publicznych Placówek Oświatowych Gmina Kutno, ul. Witosa 1, 99-300 Kutno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kutno, ul. Witosa 1, 99-300 Kutno, sekretariat - pokój nr 16.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 04.12.2013.14.52.25_OGLOSZENIE.pdf 2013-12-04 14:52:25 111,9KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.docx Po terminie otwarcia ofert 2013-12-04 14:52:25 50,4KB 135 razy
2 siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-12-04 14:52:25 546,2KB 98 razy
Wynik postępowania
1 17.12.2013.14.52.46_wynik_postA_powania.pdf 2013-12-17 14:52:46 524,8KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kondracki 04-12-2013 14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Kondracki 04-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kondracki 17-12-2013 14:52