herb BIP - Urząd Gminy Kutno

www.gminakutno.pl

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kutno oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2014 roku

Kutno: Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kutno oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2014 roku
Numer ogłoszenia: 508514 - 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Kutno , ul. Witosa 1, 99-300 Kutno, woj. łódzkie, tel. 24 355 70 20, faks 24 3557021.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.bip.gminakutno.pl; www.gminakutno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kutno oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2014 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kutno oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2014 roku. Wykonawca zobowiązany będzie do :

1) Przejęcia zwierząt ( psów ) będących dotychczas pod opieką w ilości ok. 30 szt. (stan na dzień 30.11.2013r -27szt -do dnia podpisania umowy ilość ta może ulec niewielkiej zmianie). Wykonawca po zawarciu umowy zobowiązany jest do przejęcia (w tym również przewiezienia na swój koszt) i utrzymania wszystkich psów dotychczas umieszczonych w schronisku, wyłapanych z terenu gminy Kutno zarówno w roku bieżącym jak i w latach ubiegłych.

2)Wyłapywania w sposób humanitarny bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt ( psów) z terenu gminy Kutno i dostarczenia odłowionych zwierząt do schroniska, oraz oznaczenie go ( ich ) chipem;

3)W czasie wyłapywania i transportu zwierząt korzystania z urządzeń i środków, które nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia oraz nie zadają cierpień odławianym zwierzętom;

4)Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru weterynaryjnego w razie potrzeby przy wyłapaniu zwierząt.

5)Transportowania zwierząt (psów) do schroniska pojazdami dopuszczonymi przez właściwe służby weterynaryjne;

6) Prowadzenia na bieżąco ewidencji wyłapanych zwierząt z terenu gminy Kutno, w tym dokumentacji zdjęciowej oraz przekazywania jej na bieżąco Zamawiającemu;

7)Sprawowanie całodobowej opieki ( utrzymanie) nad powierzonymi zwierzętami;

8)Zapewnienie zwierzętom umieszczonym w schronisku karmy , wody pitnej oraz właściwego traktowania;

9)Zapewnienie zwierzętom opieki weterynaryjnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, tj.:

a) przeprowadzenie 14-dniowej kwarantanny,

 b) zwalczanie pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych,

c) prowadzenie profilaktyki leczniczej,

d) wykonywanie szczepień,

e) obserwacja zwierzęcia, co do którego istnieje podejrzenie o zarażenie wścieklizną, po ugryzieniu człowieka lub zwierzęcia,

f) w drastycznych beznadziejnych przypadkach chorobowych przeprowadzenie eutanazji zwierzęcia w celu skrócenia jego cierpień.

10) Szukanie chętnych i oddawanie zwierząt do adopcji, spisywanie umów z osobami adoptującymi, informowania Zamawiającego o przekazaniu zwierzęcia do adopcji;

11)Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia strony internetowej, na której systematycznie będzie umieszczać zdjęcia i dane psów przebywających w schronisku,

12)Wykonawca prowadzić będzie intensywne działania adopcyjne mające na celu przekazanie psów nowym opiekunom,

13)Po upływie każdego miesiąca przedkładania wraz z fakturą zestawienia za dany miesiąc, a) ilości zwierząt odłowionych oraz przewiezionych do schroniska wraz z podaniem dat ich odłowienia oraz dokumentacji zdjęciowej, b)ilości zwierząt oddanych do adopcji poddanych eutanazji, c) rozliczenie miesięczne pobytu zwierząt w schronisku

14) Utylizacji padłych w schronisku zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):98.38.00.00-0, 85.20.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający NIE WYMAGA wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca w ramach tego warunku zobowiązany jest do wykazania, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt wydawane w formie decyzji przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. ( t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W ramach tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie prowadził schronisko przez okres co najmniej roku, w którym przebywa minimum 100 psów.

 

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W ramach tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym tj., że dysponuje minimum jednym samochodem przystosowanym do transportu zwierząt i dopuszczonym do transportu drogowego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Wykonawca powinien dysponować schroniskiem usytuowanym w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego, liczonej najkrótszą drogą publiczną.

 

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

 

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy dotyczące:

a) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

b) zmiany części zamówienia powierzonej podwykonawcom oraz zmiany podwykonawcy, a także rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się tym podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy lub zastosowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ.

c) zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu,

d) zmian korzystnych dla Zamawiającego.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminakutno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kutno ul. Wincentego Witosa 1 99-300 Kutno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:18.12.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Kutno ul. Wincentego Witosa 1 99-300 Kutno sekretariat-pokój nr 16.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Wójt Gminy Kutno

mgr inż. Jeży Bryła

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 09.12.2013.14.47.12_ogloszenie.pdf 2013-12-09 14:47:12 434,4KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-12-09 14:47:23 25KB 89 razy
2 siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-12-09 14:47:23 496,6KB 765 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 12.12.2013.08.34.24_informacja_o_zmianie_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-12-12 08:34:24 535,3KB
2 12.12.2013.08.34.39_SIWZ_zmiany.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-12-12 08:34:39 255,5KB
3 12.12.2013.08.34.47_SIWZ_zmiany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-12-12 08:34:47 499,9KB
Wynik postępowania
1 19.12.2013.08.28.51_wynik_postepowania.pdf 2013-12-19 08:28:51 514,1KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kondracki 09-12-2013 14:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Kondracki 09-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kondracki 19-12-2013 08:28