Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa energii elektrycznej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.gminakutno.pl


Kutno: Dostawa energii elektrycznej.
Numer ogłoszenia: 378228 - 2014; data zamieszczenia: 18.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kutno , ul. Witosa 1, 99-300 Kutno, woj. łódzkie, tel. 24 355 70 20, faks 24 3557021.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminakutno.pl; www.gminakutno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Kutno w okresie od 01.01.2015r do 31.12.2016r. Całkowite szacunkowe zużycie energii elektrycznej w wyżej wymienionym okresie wynosi 884 986 kWh (tj. 442 493 kWh rocznie). Zamówienie obejmuje dostawę energii elektrycznej do obiektów sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej i świetlic wiejskich.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawcy na potwierdzenie w/w warunku zobowiązani są do wykazania, że: a) posiadają aktualnie obowiązującą koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. b) posiadają aktualne umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do obiektów Zamawiającego.
 •  
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 •  
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 •  
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty:

1) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy

a) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ceny jednostkowej brutto za sprzedaż 1 kWh o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT.

 2) zmiana ilości punktów poboru energii w obrębie grup taryfowych wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, w przypadku likwidacji, zamknięcia, sprzedaży lub wynajmu obiektu innemu właścicielowi lub wyłączeniu z użytkowania obiektu przez odbiorcę lub włączenia nowego podmiotu / punktu poboru o mocy i zużyciu nie przekraczającym 15% całego wolumenu zamówienia, W przypadku dodatkowych punktów odbioru rozliczenie odbywać się będzie według tej samej stawki rozliczeniowej.

 3)zmiany związane ze zmianą unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminakutno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Kutno, ul. Wincentego Witosa 1,  99-300 Kutno, sekretariat-pokój nr 16.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

                                                                                                                             Wójt  Gminy Kutno

                                                                                                                             mgr inż. Jerzy Bryła

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 18.11.2014.14.13.16_ogA_oszenie.pdf 2014-11-18 14:13:16 2,0MB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 18.11.2014.14.13.16_SIWZ_energia_na_2015-2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-11-18 14:13:16 192,6KB 58 razy
2 18.11.2014.14.14.51_ZaA_A_cznik_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-11-18 14:14:51 241,9KB 53 razy
3 18.11.2014.14.15.37_ZaA_A_cznik_nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-11-18 14:15:37 98,5KB 45 razy
4 18.11.2014.14.15.58_ZaA_A_cznik_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-11-18 14:15:58 35,5KB 46 razy
5 18.11.2014.14.16.26_ZaA_A_cznik_nr_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-11-18 14:16:26 91,8KB 43 razy
6 18.11.2014.14.16.45_ZaA_A_cznik_nr_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-11-18 14:16:45 39,5KB 47 razy
7 18.11.2014.14.17.17_ZaA_A_cznik_nr_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-11-18 14:17:17 85,8KB 44 razy
8 18.11.2014.14.17.45_ZaA_A_cznik_nr_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-11-18 14:17:45 24,5KB 46 razy
9 18.11.2014.14.18.16_ZaA_A_cznik_nr_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-11-18 14:18:16 81,6KB 44 razy
10 18.11.2014.14.18.37_ZaA_A_cznik_nr_5.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-11-18 14:18:37 25KB 40 razy
11 18.11.2014.14.19.14_ZaA_A_cznik_nr_6a.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-11-18 14:19:14 470,6KB 39 razy
12 18.11.2014.14.19.33_ZaA_A_cznik_nr_6a.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-11-18 14:19:33 32KB 40 razy
13 18.11.2014.14.19.55_ZaA_acznik_nr_6b.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-11-18 14:19:55 80,5KB 39 razy
14 18.11.2014.14.20.11_ZaA_acznik_nr_6b.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-11-18 14:20:11 24KB 41 razy
15 18.11.2014.14.20.34_ZaA_A_cznik_Nr_7_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-11-18 14:20:35 87,9KB 42 razy
16 18.11.2014.14.21.01_ZaA_A_cznik_Nr_7_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-11-18 14:21:01 32,5KB 41 razy
17 18.11.2014.14.21.26_Zalacznik_nr_8-wzA_r_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-11-18 14:21:26 224,2KB 47 razy
18 18.11.2014.14.22.07_ZaA_A_cznik_nr_1_do_Umowy_SprzedaA_y.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-11-18 14:22:07 198,5KB 45 razy
19 18.11.2014.14.22.59_ZaA_A_cznik_nr_9-wzA_r_peA_nomocnictwa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-11-18 14:22:59 80,6KB 43 razy
Wynik postępowania
1 27.11.2014.13.37.41_zawiadomienie_o_rozstrz.pdf 2014-11-27 13:37:41 342,4KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Podkowa 18-11-2014 14:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator Serwisu 18-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Podkowa 27-11-2014 13:37