Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Opracowanie projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kutno , obręb Bielawki na podstawie uchwały nr XXXVII/213/2010 Rady Gminy Kutno z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Bielawki Gminy Kutno.

Kutno: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Opracowanie projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kutno , obręb Bielawki na podstawie uchwały nr XXXVII/213/2010 Rady Gminy Kutno z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Bielawki Gminy Kutno.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kutno, ul. Witosa 1, 99-300 Kutno, woj. łódzkie, tel. (024) 355 70 20, faks 024 3557021.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gminakutno.pl;

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.Opracowanie projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kutno , obręb Bielawki na podstawie uchwały nr XXXVII/213/2010 Rady Gminy Kutno z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Bielawki Gminy Kutno..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.Opracowanie projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kutno , obręb Bielawki na podstawie uchwały nr XXXVII/213/2010 Rady Gminy Kutno z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Bielawki Gminy Kutno - powierzchnia objęta zmianą około 270 ha oraz sprawowanie nadzoru autorskiego uwzględniając wszystkie zapisy szczegółowe zawarte w SIWZ 2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest: a) pozyskać mapy do celów planistycznych w skali 1: 1000 w wersji cyfrowej (.dxf), b)sporządzić ekofizjografię, c)sporządzić koncepcję planu i uzgodnić z Wójtem Gminy Kutno, d)dokonać badania zgodności rozwiązań projektu planu z polityką przestrzenną gminy określoną w studium wraz z przygotowaniem treści właściwego dokumentu, e)uzyskać uzgodnienia i opinie wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla wszystkich opracowań, f)przygotować wnioski o uzyskanie wyłączeń z produkcji rolnej i leśnej, g)przygotować projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do wyłożenia do publicznego wglądu w sposób estetyczny, umożliwiający bezproblemowe z nich korzystanie (cześć opisowa powinna być spięta na trwałe w jednej teczce wraz z częścią graficzną (rysunki planów), h)przygotować plan (wszystkie jego części składowe) po jego zatwierdzeniu przez Radę Gminy Kutno w sposób estetyczny, umożliwiający bezproblemowe z nich korzystanie tj.: - część graficzna - wydruk w technice barwnej w 5 egz. - część tekstowa - wydruk w 5 egz. - część graficzna i tekstowa w formie elektronicznej: 1. tekst w plikach o rozszerzeniu . doc i . pdf 2. część graficzna w plikach o rozszerzeniu .jpg i .tiff w rozdzielczości 600DPI oraz .dxf i)sporządzić prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, j)wydawania opinii urbanistycznych w zakresie planu, k)na żądanie Zamawiającego do udziału w sesjach Rady Gminy Kutno celem udzielania wyjaśnień oraz sprawozdań z postępu prac, udział w ewentualnym postępowaniu przed WSA, l)przygotować zawiadomienia o wyłożeniu planu do publicznego wglądu, m)przygotować merytoryczną interpretację i analizę wnoszonych uwag do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko odnośnie planu, przygotowania treści właściwych uchwał, n)przygotować treści uchwały o zatwierdzeniu projektu planu. 3. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do: a) uczestnictwa w pełnej procedurze sporządzenia planu , w tym: w posiedzeniach wszystkich komisji Rady , zebraniach dyskusyjnych, naradach i sesjach Rady Gminy, b) przygotowania wszystkich dokumentów związanych z pełnym tokiem formalno-prawnym włącznie z redakcją pism oraz będzie odpowiedzialny za terminy toku formalno-prawnego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie wymaga się wniesienia wadium..

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy spełnia warunek jeżeli:wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej 3 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego o powierzchni nie mniejszej niż 50 ha lub równoważne zmiany mpzp , uchwalone i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym lub opracowali przynajmniej 3 studia lub zmiany studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego załączą dokumenty potwierdzające,że usługi te zostały wykonane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiajacy nie stawia warunków w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy spełnia jeżeli:1) Co najmniej 1 osoba (główny projektant zmiany planu) posiadająca uprawnienia urbanistyczne wpisana na listę członków właściwej Izby Urbanistów, o której mowa w art.5 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów , inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. Zm.) - wykonał (lub kierował pracami zespołu) minimum dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub równoważne zmiany mpzp które weszły w życie; 2)pozostali członkowie zespołu projektowego - każdy z członków zespołu wykonał (lub brał udział w opracowaniu zespołowym) minimum dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ( równoważne = zmiany mpzp), które weszły w życie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie lezących po stronie Wykonawcy w przypadku : kiedy warunki projektowania zostaną zmienione przez jednostki opiniujące, uzgadniające albo przez zmianę przepisów i normatywów; kiedy jednostki uzgadniające lub zatwierdzające przedłużą termin swoich czynności ponad przewidziane prawem terminy, b) zmiana kluczowych specjalistów przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że nowa wskazana osoba będzie spełniała wymagania określone w pkt V ppkt1)lit.c) niniejszej specyfikacji, dla stanowiska , które ma objąć w przypadkach śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kluczowego specjalisty,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminakutno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kutno,ul. W.Witosa 1 ,99-300 Kutno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego, sekretariat Urzędu Gminy Kutno pokój nr 16..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2010-03-10 14:53:23 60,0KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-Bielawki.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-03-10 14:48:45 684,5KB 105 razy
Wynik postępowania
1 wynik_postepowania.pdf 2010-04-09 11:26:28 38,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Koralewska-Kowalczyk 10-03-2010 14:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Elżbieta Koralewska-Kowalczyk 09-04-2010 11:26