herb BIP - Urząd Gminy Kutno

www.gminakutno.pl

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Opracowanie projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kutno , obręb Bielawki na podstawie uchwały nr XXXVII/213/2010 Rady Gminy Kutno z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Bielawki Gminy Kutno.

Kutno: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Opracowanie projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kutno , obręb Bielawki na podstawie uchwały nr XXXVII/213/2010 Rady Gminy Kutno z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Bielawki Gminy Kutno.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kutno, ul. Witosa 1, 99-300 Kutno, woj. łódzkie, tel. (024) 355 70 20, faks 024 3557021.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gminakutno.pl;

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.Opracowanie projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kutno , obręb Bielawki na podstawie uchwały nr XXXVII/213/2010 Rady Gminy Kutno z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Bielawki Gminy Kutno..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.Opracowanie projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kutno , obręb Bielawki na podstawie uchwały nr XXXVII/213/2010 Rady Gminy Kutno z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Bielawki Gminy Kutno - powierzchnia objęta zmianą około 270 ha oraz sprawowanie nadzoru autorskiego uwzględniając wszystkie zapisy szczegółowe zawarte w SIWZ 2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest: a) pozyskać mapy do celów planistycznych w skali 1: 1000 w wersji cyfrowej (.dxf), b)sporządzić ekofizjografię, c)sporządzić koncepcję planu i uzgodnić z Wójtem Gminy Kutno, d)dokonać badania zgodności rozwiązań projektu planu z polityką przestrzenną gminy określoną w studium wraz z przygotowaniem treści właściwego dokumentu, e)uzyskać uzgodnienia i opinie wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla wszystkich opracowań, f)przygotować wnioski o uzyskanie wyłączeń z produkcji rolnej i leśnej, g)przygotować projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do wyłożenia do publicznego wglądu w sposób estetyczny, umożliwiający bezproblemowe z nich korzystanie (cześć opisowa powinna być spięta na trwałe w jednej teczce wraz z częścią graficzną (rysunki planów), h)przygotować plan (wszystkie jego części składowe) po jego zatwierdzeniu przez Radę Gminy Kutno w sposób estetyczny, umożliwiający bezproblemowe z nich korzystanie tj.: - część graficzna - wydruk w technice barwnej w 5 egz. - część tekstowa - wydruk w 5 egz. - część graficzna i tekstowa w formie elektronicznej: 1. tekst w plikach o rozszerzeniu . doc i . pdf 2. część graficzna w plikach o rozszerzeniu .jpg i .tiff w rozdzielczości 600DPI oraz .dxf i)sporządzić prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, j)wydawania opinii urbanistycznych w zakresie planu, k)na żądanie Zamawiającego do udziału w sesjach Rady Gminy Kutno celem udzielania wyjaśnień oraz sprawozdań z postępu prac, udział w ewentualnym postępowaniu przed WSA, l)przygotować zawiadomienia o wyłożeniu planu do publicznego wglądu, m)przygotować merytoryczną interpretację i analizę wnoszonych uwag do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko odnośnie planu, przygotowania treści właściwych uchwał, n)przygotować treści uchwały o zatwierdzeniu projektu planu. 3. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do: a) uczestnictwa w pełnej procedurze sporządzenia planu , w tym: w posiedzeniach wszystkich komisji Rady , zebraniach dyskusyjnych, naradach i sesjach Rady Gminy, b) przygotowania wszystkich dokumentów związanych z pełnym tokiem formalno-prawnym włącznie z redakcją pism oraz będzie odpowiedzialny za terminy toku formalno-prawnego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie wymaga się wniesienia wadium..

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy spełnia warunek jeżeli:wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej 3 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego o powierzchni nie mniejszej niż 50 ha lub równoważne zmiany mpzp , uchwalone i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym lub opracowali przynajmniej 3 studia lub zmiany studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego załączą dokumenty potwierdzające,że usługi te zostały wykonane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiajacy nie stawia warunków w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy spełnia jeżeli:1) Co najmniej 1 osoba (główny projektant zmiany planu) posiadająca uprawnienia urbanistyczne wpisana na listę członków właściwej Izby Urbanistów, o której mowa w art.5 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów , inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. Zm.) - wykonał (lub kierował pracami zespołu) minimum dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub równoważne zmiany mpzp które weszły w życie; 2)pozostali członkowie zespołu projektowego - każdy z członków zespołu wykonał (lub brał udział w opracowaniu zespołowym) minimum dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ( równoważne = zmiany mpzp), które weszły w życie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie lezących po stronie Wykonawcy w przypadku : kiedy warunki projektowania zostaną zmienione przez jednostki opiniujące, uzgadniające albo przez zmianę przepisów i normatywów; kiedy jednostki uzgadniające lub zatwierdzające przedłużą termin swoich czynności ponad przewidziane prawem terminy, b) zmiana kluczowych specjalistów przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że nowa wskazana osoba będzie spełniała wymagania określone w pkt V ppkt1)lit.c) niniejszej specyfikacji, dla stanowiska , które ma objąć w przypadkach śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kluczowego specjalisty,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminakutno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kutno,ul. W.Witosa 1 ,99-300 Kutno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego, sekretariat Urzędu Gminy Kutno pokój nr 16..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2010-03-10 14:53:23 60,0KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-Bielawki.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-03-10 14:48:45 684,5KB 105 razy
Wynik postępowania
1 wynik_postepowania.pdf 2010-04-09 11:26:28 38,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Koralewska-Kowalczyk 10-03-2010 14:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Elżbieta Koralewska-Kowalczyk 09-04-2010 11:26