Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa w 2017 roku OLEJU OPAŁOWEGO GRZEWCZEGO do kotłowni olejowych w budynkach należących do Gminy Kutno

Kutno: dostawa w 2017 roku OLEJU OPAŁOWEGO GRZEWCZEGO do kotłowni olejowych w budynkach należących do Gminy Kutno
Numer ogłoszenia: 91023 - 2016; data zamieszczenia: 17.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kutno , ul. Witosa 1, 99-300 Kutno, woj. łódzkie, tel. 24 355 70 20, faks 24 3557021.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminakutno.pl; www.gminakutno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa w 2017 roku OLEJU OPAŁOWEGO GRZEWCZEGO do kotłowni olejowych w budynkach należących do Gminy Kutno.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamówienie obejmuje dostawę oleju opałowego grzewczego, etapami, w ciągu 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego lub faxem do kotłowni olejowych znajdujących się w następujących budynkach gminy Kutno: 1) Zespół Szkół w Byszewie, tel. 24- 356-02-85, 24-356-07-52, 99-300 Kutno 1, Byszew 31 ( zbiorniki 5x2 tys. litrów). 2) Zespół Szkół w Gołębiewku, tel. 24- 253-40-18, 99-300 Kutno, Gołębiewek Nowy 54 (zbiorniki 4x2 tys. litrów) 3) Świetlica Wiejska w Komadzynie, 99-300 Kutno, Komadzyn 43, (zbiornik 1x1 tys. litrów). Zamawiający w dniu podpisania umowy wskaże osobę upoważnioną do odbioru i potwierdzenia odbioru oleju opałowego. 4) Świetlica Wiejska w Strzegocinie, 99-300 Kutno, Strzegocin 30, ( zbiornik 1x1 tys. litrów). Zamawiający w dniu podpisania umowy wskaże osobę upoważnioną do odbioru i potwierdzenia odbioru oleju opałowego. 5) Świetlica we Wroczynach, 99-300 Kutno, Wroczyny 60A, (zbiornik 1x1 tys. litrów). Zamawiający w dniu podpisania umowy wskaże osobę upoważnioną do odbioru i potwierdzenia odbioru oleju opałowego. 2. Dostawa obejmuje do 85 metrów sześciennych oleju na rok 2017. Zamawiający zastrzega sobie prawo odebrania mniejszej ilości m³. 3. Rodzaj oleju: olej opałowy grzewczy zgodny z polską normą PN-C 96024. 4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli, wykonawca wykaże się posiadaniem aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykonawca dostarczy wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - na wykazie muszą się znaleźć minimum dwie dostawy oleju opałowego o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminakutno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zespół ds. Obsługi Publicznych Placówek Oświatowych Gminy Kutno ul. Witosa 1 99-300 Kutno pokój 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Gminy Kutno ul. Witosa 1 99-300 Kutno pokój 16.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 17.06.2016.09.14.57_Ogloszenie.docx 2016-06-17 09:14:57 16,9KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 17.06.2016.09.14.57_SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKOW_ZAMOWIENIA.docx Po terminie otwarcia ofert 2016-06-17 09:14:57 54,9KB 62 razy
Wynik postępowania
1 28.06.2016.09.10.25_ZAWIADOMIENIE.pdf 2016-06-28 09:10:25 383,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kondracki 17-06-2016 09:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Kondracki 17-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kondracki 28-06-2016 09:10