Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KUTNO

  •  

Polska-Kutno: Usługi wywozu odpadów

2018/S 051-114181

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Kutno
Kutno
Osoba do kontaktów: Magdalena Stobienia
99-300 Kutno
Polska
Tel.: +48 24355-70-20
E-mail: sekretariat@gminakutno.pl
Faks: +48 24355-70-21

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.gminakutno.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kutno
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kutno
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90511000, 90511300, 90510000, 90600000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiot zamówienia o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.1.2004 r.- Prawo zamówień publicznych
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.5.2018. Zakończenie 31.12.2019

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 20 000 PLN. Zabezpieczenie w wysokości 5 % ceny ustalonej w umowie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Rozliczenie następować będzie w okresach miesięcznych po zakończeniu danego miesiąca i podpisaniu protokołu potwierdzającego realizację usługi za dany miesiąc.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawca zobowiązany będzie do dołączenia umowy regulującej współpracę członków konsorcjum/ wspólników spółki cywilnej (jeżeli za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta złożona przez konsorcjum lub spółkę cywilną).
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że posiada:
1. zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Kutno, zgodnie z art. 9 c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
3. zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.) lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia;
4. zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.) lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach w zakresie zbierania odpadów objętych przedmiotem zamówienia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że:
• posiada opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 800 000 PLN;
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że:
a) dysponuje bazą magazynowo-transportową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122 z późn. zm.) usytuowaną na terenie gminy Kutno lub w odległości nie większej niż 60 km od granic tej gminy
b) dysponuje:
• co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych;
• co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych;
• co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej.
• co najmniej 1 pojazdem małotonażowym.
Pojazdy muszą spełniać wymagania techniczne dotyczące ich wyposażenia określone w § 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122 z późn. zm).
c) dysponuje lub będzie dysponował pojemnikami do gromadzenia odpadów zmieszanych (pozostałości z segregowania) na terenie gminy Kutno oraz pojemnikami do wyposażenia PSZOK. Pojemniki niezbędne do wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz inne pojemniki wskazane zostały w „Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia” będącym załącznikiem nr 1 do SIWZ.
d) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał lub wykonuje minimum jedną usługę polegającą na odbiorze odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, o wartości minimum 500 000,00 PLN brutto oraz objętych lub realizowanych w zakresie świadczenia usługi, gdzie obsługiwanych było co najmniej 6 000 mieszkańców.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
OŚ.7031.1.2018
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
23.4.2018 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 23.4.2018 - 10:15

Miejscowość:

Urząd Gminy Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 11.2019 r.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawny prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Pzp, przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Odwołanie wnosi się:
W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej,
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
3. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
4. Zamawiający informuje, iż dla niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy odpowiednie dla postanowień, których wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13.3.2018

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 13.03.2018.21.37.15_ogloszenie.pdf 2018-03-13 21:37:15 132,8KB
2 14.03.2018.12.06.44_2018-OJS051-114181-pl.pdf 2018-03-14 12:06:44 118,7KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 13.03.2018.21.37.15_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-03-13 21:37:15 1,3MB 43 razy
2 13.03.2018.21.37.24_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-03-13 21:37:24 72KB 31 razy
3 13.03.2018.21.39.36_UchwaA_a_nr_XL2352018.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-03-13 21:39:36 3,3MB 36 razy
4 13.03.2018.21.40.11_UchwaA_a_nr_XXXIII1922017.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-03-13 21:40:11 1,5MB 29 razy
Wynik postępowania
1 24.04.2018.13.06.02_zawiadomienie_o_wyniku_postepowania.pdf 2018-04-24 13:06:02 437,6KB
Informacja z otwarcia ofert
1 23.04.2018.11.34.35_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2018-04-23 11:34:35 287,1KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kondracki 13-03-2018 21:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Podkowa 24-04-2018 13:10