Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WÓJT GMINY - mgr inż. Justyna Jasińska

Zadania i kompetencje Wójta Gminy:

1. WÓJT GMINY kieruje Urzędem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi odpowiedzialność za wyniki jego pracy oraz praworządnego i efektywnego funkcjonowania Urzędu.

2. Wójt Gminy zapewnia w szczególności:

1) w zakresie funkcjonowania Urzędu:

a) skuteczne wypełnianie zadań organizacyjnych w stosunku do obsługi obywateli i samorządów mieszkańców wsi;

b) inspirowanie przedsięwzięć społecznych i gospodarczych, wykorzystywanie inicjatyw lokalnych;

c) utrzymanie więzi ze społeczeństwem, prowadzenie konsultacji społecznych oraz innych form zasięgania opinii obywateli, ich organizacji środowisk lokalnych, informowanie społeczeństwa gminy o podejmowanych działaniach;

d) wnikliwe i terminowe rozpatrywanie wniosków i skarg oraz innych sygnałów od społeczeństwa gminy;

2) w zakresie wykonywania zadań organu wykonawczego gminy:

a) opracowywanie i przedstawianie Radzie projektów wieloletnich i rocznych planów gospodarczych, projektów budżetu gminy, planów zagospodarowania przestrzennego i programów przewidzianych w odrębnych przepisach lub wynikających z uchwał Rady;

b) wykonywanie uchwał Rady Gminy Kutno;

c) przygotowywanie materiałów, analiz, sprawozdań i informacji niezbędnych dla działalności Rady i jej organów;

d) terminowe udzielanie odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych Gminy;

3) w zakresie organizacji pracy w Urzędzie:

a) należyte i terminowe załatwianie spraw obywateli;

b) określanie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy stanowisk pracy Urzędu;

c) realizacja polityki kadrowej w Urzędzie, sprawowanie ogólnego zwierzchnictwa służbowego wobec pracowników Urzędu;

d) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy;

e) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie;

f) wydawanie zarządzeń, decyzji, postanowień oraz innych aktów prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

3. Wykonywanie nałożonych zadań z zakresu obronności, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego:

1) kierowanie oraz koordynowanie realizacją przedsięwzięć obronnych i obrony cywilnej przez instytucje, podmioty gospodarcze i inne jednostki  organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na terenie gminy;

2) powołanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Zespołu ds.  ewakuacji ludności; 

3) organizowanie akcji ratunkowych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof;

4) uruchomienia w części lub w pełnym zakresie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zależności od zaistniałej sytuacji zagrażającej  zdrowiu lub życiu mieszkańcom gminy.

4. Organizacja systemu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie przy współpracy z pełnomocnikiem ochrony informacji niejawnych.

5. Wójta w czasie jego nieobecności zastępuje Sekretarz Gminy. 

6. Sekretarza Gminy w czasie jego nieobecności zastępuje Skarbnik Gminy.

 

SEKRETARZ GMINY - dr Jacek Saramonowicz 

Zadania i kompetencje Sekretarza Gminy:

SEKRETARZ GMINY wykonuje wyznaczone przez Wójta zadania i kompetencje:

 1. prowadzenie spraw gminy w zakresie ustalonym przez Wójta;
 2. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu;
 3. kontrolowanie wykonywania obowiązków przez pracowników Urzędu;
 4. koordynowanie i nadzorowanie opracowania projektów uchwał Rady Gminy i innych dokumentów Wójta;
 5. realizowanie w powierzonym zakresie innych zadań wynikających z prawa gminnego i Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy;
 6. koordynowanie spraw z zakresu dokształcania pracowników oraz organizowanie praktyk uczniowskich i studenckich, a także organizowanie staży i nadzorowanie pracy osób skierowanych do pracy w Urzędzie w ramach stażu i robót publicznych;
 7. organizowanie pracy Urzędu, a w szczególności nadzór nad przestrzeganiem prawa, porządku i dyscypliny pracy, prawidłowym i sprawnym załatwianiem spraw obywateli oraz ich skarg i wniosków;
 8. organizowanie wykonania zarządzeń Wójta;
 9. wykonywanie innych zadań ustalonych i powierzonych przez Wójta, w tym:

a) podpisywanie pism i decyzji oraz innych dokumentów z upoważnienia Wójta,

b) występowanie w imieniu Wójta wobec osób prawnych i fizycznych,

 1. nadzorowanie utrzymania ładu, estetyki i porządku w Urzędzie;
 2. prowadzenie spraw zabezpieczenia mienia Urzędu;
 3. wykonywanie zadań na rzecz obronności kraju ustalonych w odrębnych przepisach oraz w planie obronnym gminy i należących do właściwości Wójta;
 4. przygotowywanie dokumentów z zakresu organizacji Urzędu;
 5. organizowanie i przeprowadzanie bieżących kontroli wewnętrznych w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy w ramach kontroli zarządczej;
 6. przygotowywanie dla potrzeb Rady Gminy i jej organów informacji, raportów i sprawozdań;
 7. rozpatrywanie interpelacji i wniosków radnych;
 8. wykonywanie zadań wynikających z uczestnictwa w pracy komisji przetargowej;
 9. realizacja zadań w zakresie sporządzania i zawierania umów cywilno-prawnych z zakresu wykonywanych robót i usług na rzecz Urzędu i Gminy Kutno;
 10. realizacja zadań na rzecz obronności i obrony cywilnej;
 11. kompletowanie protokołów w zakresie kontroli zewnętrznych;
 12. prowadzenie zbioru i rejestru aktów prawnych wydawanych przez Wójta Gminy;
 13. prowadzenie rejestru udzielonych pełnomocnictw i upoważnień Wójta Gminy;
 14. prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych oraz załatwianie spraw w zakresie ich wykonania, kasowania oraz przyjmowania zgłoszeń;
 15. załatwianie spraw związanych z administrowaniem budynku stanowiącym siedzibę Urzędu w zakresie: zaopatrzenia budynku w wodę, energię elektryczną i cieplną oraz wywóz odpadów komunalnych - zawierania umów z podmiotami wykonawczymi oraz nadzór nad ich realizacją.

 

SKARBNIK GMINY - mgr Małgorzata Tulińska

Zadania i kompetencje Skarbnika Gminy:

SKARBNIK GMINY – główny księgowy budżetu wykonuje w szczególności zadania:

 1. opracowuje projekt budżetu gminy i szczegółowy podział dochodów i wydatków budżetowych;
 2. nadzoruje realizację planów finansowych jednostek podporządkowanych gminie;
 3. zapewnia prawidłowy przebieg wykonania budżetu; 
 4. dokonuje okresowych analiz z wykonania budżetu oraz opracowuje stosowne materiały dla potrzeb Rady Gminy i Wójta Gminy;
 5. prowadzi kontrolę działalności finansowej i gospodarczej – analizuje sprawozdania z dochodów i wydatków;
 6.  koordynuje i nadzoruje pracę podległych pracowników;
 7. inicjuje podejmowanie przez Radę uchwał w sprawie wprowadzenia lub ustalania wysokości niektórych podatków i opłat lokalnych oraz innych uchwał wywołujących skutki finansowe;
 8. prowadzi sprawy związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych;
 9. dokonuje kontroli finansowej, w tym przygotowuje i organizuje obieg dokumentów finansowych;
 10. wykonuje obowiązek składania kontrasygnaty;
 11. opracowuje projekty przepisów wewnętrznych w zakresie spraw zawiązanych z gospodarką finansową i budżetem;
 12. sporządza i prowadzi sprawy z zakresu sprawozdawczości finansowej.

 

DYREKTOR DS INWESTYCJI I ADMINISTRACJI - 

Zadania i kompetencje Dyrektora ds. inwestycji i administracji który nadzoruje zadania pracowników w zakresie:

 1. inwestycji i infrastruktury technicznej;
 2. zamówień publicznych;
 3. aplikacji o zewnętrzne środki krajowe i unijne;
 4. ochrony środowiska i rolnictwa;
 5. oraz podejmuje inne czynności i zadania z upoważnienia Wójta lub na jego polecenie;
 6. sprawuje nadzór finansowy nad przeprowadzanymi przetargami na rzecz Gminy zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych ustaw.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Koralewska-Kowalczyk 16-12-2009 11:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Rafał Chilarski 12-04-2022 15:00