Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY W URZĘDZIE GMINY

W Urzędzie Gminy Kutno tworzy się następujące samodzielne stanowiska pracy:

1) pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych;

2) stanowisko pracy ds. obsługi kancelarii dokumentów niejawnych;

3) stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej – zastępca Skarbnika Gminy;

4) wieloosobowe stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej;

5) stanowisko pracy ds. wymiaru zobowiązań podatkowych;  

6) wieloosobowe stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej;

7) stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej od środków transportowych oraz opłat za pobór wody i ścieki komunalne;

8) stanowisko pracy ds. księgowości opłat niepodatkowych;

9) stanowisko pracy ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;  

10) stanowisko pracy kasjera;

11) stanowisko pracy ds. biura rady gminy;

12) wieloosobowe stanowisko pracy ds. organizacyjnych;

13) stanowisko pracy ds. kadrowych;

14) stanowisko pracy ds. BHP;

15) stanowisko pracy ds. ewidencji ludności;

16) stanowisko pracy ds. dowodów osobistych;

17) stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;

18) wieloosobowe stanowisko pracy ds. inwestycji;

19) wieloosobowe stanowisko pracy ds. rolnych;

20) wieloosobowe stanowisko pracy ds. ochrony środowiska;

21) wieloosobowe stanowisko pracy ds. budownictwa;

22) stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej, gruntami i mieniem gminy;

23) wieloosobowe stanowisko pracy ds. zdrowia, sportu, kultury i promocji;

24) stanowisko pracy ds. ewidencji działalności gospodarczej;

25) stanowisko pracy ds. ochotniczych straży pożarnych;

26) informatyk;

27) stanowisko ds. zamówień publicznych;

28) wieloosobowe stanowiska pomocnicze i obsługi;    

29) wieloosobowe stanowiska pracy, na których zatrudnienie następuje w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych; 

30) wieloosobowe stanowisko pracy- radca prawny.

 

SZCZEGÓŁOWE ZAKRESY DZIAŁANIA SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY

1. Do zadań Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy:

1) kierowanie wyodrębnioną komórką organizacyjną ds. ochrony informacji   niejawnych;

2) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;

3) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;

4) kontrolowanie ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;

5) okresowe kontrolowanie ewidencji, materiałów i realizacji;

6) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych według zasad określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych;

7) współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa oraz informowanie na bieżąco Wójta o przebiegu współpracy;

8) opracowywanie właściwej dokumentacji dot.  postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne;

9) klasyfikacja informacji niejawnych oraz stosowanie właściwych klauzul tajności, a także procedur, ich zmiany i znoszenia;

10) przeprowadzanie zwykłego oraz poszerzonego postępowania sprawdzającego wg zasad określonych w ustawie;

11) prowadzenie wykazów osób zatrudnionych albo wykonujących czynności zlecone w Urzędzie Gminy Kutno, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto, dopuszczonych do informacji niejawnych.

        2. Ponadto Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych:

1) wykonuje zadania określone w ustawie – „Prawo o zgromadzeniach”;

2)   współpracuje z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz opracowuje i aktualizuje instrukcje postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

 

2. Do zadań Stanowiska pracy ds. obsługi kancelarii dokumentów niejawnych należy:

1) bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w Urzędzie;

2)  udostępnianie lub wydawanie dokumentów zawierających informacje niejawne osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie;

3) egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne;

4) kontrola przestrzegania właściwego oznaczenia i rejestrowania dokumentów w kancelarii dokumentów niejawnych;

5) wykonywanie poleceń pełnomocnika ochrony;

6) prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom

7) przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, przekazywanie i wysyłanie dokumentów zawierających informacje niejawne;

8) prowadzenie dokumentów: rejestru dziennika ewidencji i teczek, dziennika ewidencji, książki doręczeń przesyłek miejscowych, wykazu przesyłek nadanych, rejestru wydanych przedmiotów.  

 

 3. Do zadań Stanowiska pracy ds. księgowości budżetowej – zastępca Skarbnika Gminy należy:

1) prowadzenie księgowości budżetowej Gminy; 

2)  wykonywanie obsługi rachunkowo-księgowej Urzędu;

3)  przygotowanie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, analiz i informacji;

4) wykonywanie zadań wynikających z bieżącej obsługi budżetu Gminy i z przepisów dotyczących księgowości budżetowej;

5) zastępowanie Skarbnika Gminy w czasie jego nieobecności;

6) sporządzanie list płac i wszelkiej dokumentacji dotyczącej płac;

7) prowadzenie kart wynagrodzeń;

8) rozliczanie podatku dochodowego i współpraca z Urzędem Skarbowym w tym zakresie;

9) prowadzenie ewidencji księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

10) prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem składek ZUS i Funduszu pracy;

11)  współpraca z jednostkami podległymi Gminie.

 

4. Do zadań Wieloosobowego stanowiska pracy ds. księgowości budżetowej należy:

1) ewidencja operacji finansowych i gospodarczych w zakresie wykonywania budżetu;

2) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej dotyczącej dochodów i wydatków Gminy; 

3) przygotowywanie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, analiz i informacji;

4) wykonywanie zadań wynikających z bieżącej obsługi budżetu i z przepisów dotyczących księgowości budżetowej;

5) analiza stanu środków na rachunkach bankowych i lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w tym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;

6) prowadzenie ewidencji środków trwałych i materiałów jednostki – Urzędu;

7) rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych i materiałów;

8) współpraca z jednostkami podległymi Gminie;

9) prowadzenie dokumentacji księgowej związanej z naliczaniem i odprowadzeniem podatku VAT oraz współpraca w tym zakresie z innymi stanowiskami pracy w Urzędzie;

10) prowadzenie planów finansowych w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy.

 

 5. Do zadań Stanowiska pracy ds. wymiaru zobowiązań podatkowych należy:

1) dokonywanie wymiaru zobowiązań podatkowych od podatników Gminy i innych opłat wynikających z obowiązkowych przepisów oraz kontrola w zakresie prawidłowości informacji złożonych przez podatników;

2) zbieranie informacji podatkowych oraz innych materiałów mających znaczenie przy wymiarze i poborze podatków i opłat;

3) opracowywanie decyzji Wójta w zakresie prowadzonych spraw;

4) prowadzenie i aktualizacja ewidencji podatków lokalnych.

 

 6. Do zadań Wieloosobowego stanowiska pracy ds. księgowości podatkowej należy:

1) prowadzenie księgowości podatkowej;

2) dokonywanie analiz stanu zaległości w podatkach;

3) prowadzenie wykazu zalegających w zobowiązaniach oraz wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych;

4) opracowywanie sprawozdań i informacji z realizacji zobowiązań podatkowych;

5) wystawianie dowodów wpłat;

6) realizacja sprawozdawczości w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie;

7) przyjmowanie wniosków i opracowywanie decyzji w sprawie umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności należności podatkowych.

8)  wykonywanie zadań z zakresu windykacji wierzytelności (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych);

9) dokonywanie analiz obciążeń finansowych ludności, ocena skuteczności polityki podatkowej.

 

 7. Do zadań Stanowiska pracy ds. księgowości podatkowej od środków transportowych oraz opłat za pobór wody i ścieki komunalne należy:

1) prowadzenie księgowości podatkowej od środków transportowych;

2) przyjmowanie i wprowadzanie danych od inkasenta do programu komputerowego w zakresie naliczeń należności od użytkowników za zużycie wody z wodociągów gminnych oraz odprowadzania ścieków;

3)  prowadzenie księgowości wpłat od użytkowników za zużycie wody i odprowadzanie ścieków, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz prowadzenie wykazu zalegających w płatnościach za zużycie wody i odprowadzanie ścieków.

 

8. Do zadań Stanowiska pracy ds. księgowości opłat niepodatkowych należy:

1)  prowadzenie księgowości niepodatkowej, przyjmowanie opłat oraz windykacja należności w zakresie:

a)  wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Gminy,

b)  opłat wynikających z tytułu najmu lokali znajdujących się w budynku Urzędu Gminy Kutno,

c)  czynszów dzierżawnych za mienie gminne (lokale mieszkalne, użytkowe, grunty),                                                                        

d)  nabycia działek stanowiących mienie Gminy,

e)  opłat eksploatacyjnych z tytułu działalności na terenie Gminy,

f)  za zakup lokali stanowiących mienie gminne,

g)  inne;

2) realizacja innych każdorazowo zleconych zadań przez Skarbnika Gminy;

3) wydawanie zaświadczeń w różnych sprawach na podstawie dokumentów posiadanych przez Urząd;

4)  wykonywanie zadań związanych z przekazywaniem składki na PFRON.                    

 

 9. Do zadań Stanowiska pracy ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy:

1)  prowadzenie księgowości wpłat od właścicieli nieruchomości wynikających z opłat za gospodarowanie opadami komunalnymi;

2)  wystawianie dowodów wpłat oraz upomnień do zapłaty dla osób zalegających  w opłatach i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;

3)  prowadzenie i aktualizacja wykazu osób zalegających z płatnościami za odpady komunalne oraz dokonywanie analiz stanu zaległości w opłatach;

4)  wykonywanie spraw z zakresu windykacji należności, w szczególności wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych;

5)  wykonywanie zadań związanych z umorzeniami, odroczeniami i zaniechaniem terminów płatności należności za odbiór odpadów;

6)  realizacja zadań dotyczących sprawozdawczości z zakresu wykonywanych obowiązków.

 

10. Do zadań Stanowiska pracy kasjera należy:

1) wykonywanie wszystkich czynności związanych z obsługą kasową;

2) prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania;

3) zaopatrzenie Urzędu w druki ścisłego zarachowania;

4)  ponoszenie odpowiedzialności materialnej i służbowej oraz karnej za powierzone mienie.

 

 

11. Do zadań Stanowiska pracy ds. biura rady gminy należy:

1) wykonywanie zadań związanych z wyborami do organów władz centralnych Rzeczypospolitej Polskiej, rady gminy oraz organów samorządów mieszkańców wsi i innych organów stosownie do obowiązujących przepisów;

2) wykonywanie obsługi kancelaryjno-biurowej Rady i jej organów;

3) opracowywanie materiałów, projektów, uchwał, postanowień i zarządzeń, wniosków i opinii oraz przedkładanie ich do realizacji przez właściwe organy i jednostki organizacyjne, prowadzenie rejestru uchwał, wniosków i opinii komisji Rady oraz interpelacji i wniosków radnych;

4) opracowywanie projektów planów pracy Rady Gminy i jej organów;

5) współdziałanie z Przewodniczącym Rady Gminy w zakresie obsługi Rady i jej organów;

6) opracowywanie w zakresie zleconym przez Przewodniczącego Rady Gminy informacji, ocen i wniosków dla potrzeb Rady i jej organów;

7) udzielanie pomocy radnym w wykonywaniu funkcji radnego;

8) organizowanie w zakresie wskazanym przez Radę Gminy przeprowadzenia konsultacji społecznej - referendum nad projektem rozstrzygnięć poddanych konsultacji oraz podanie wyników do publicznej wiadomości;

9) organizowanie i obsługa dyżurów Przewodniczącego Rady i radnych Gminy;

10)  organizowanie i obsługa narad, spotkań zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Gminy Kutno;

11) załatwianie spraw związanych z przyznawaniem odznaczeń państwowych, regionalnych i lokalnych;

12) współdziałanie z samorządami wsi w zakresie współpracy z Radą Gminy;

13) obsługa techniczno-biurowa narad i zebrań organizowanych przez Wójta;

14) wykonywanie zadań zleconych przez Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta;

15) prowadzenie ewidencji skarg i wniosków należących do kompetencji Rady Gminy.

 

12. Do zadań Wieloosobowego stanowiska pracy ds. organizacyjnych należy:

1) rozliczanie kart drogowych samochodów będących własnością Urzędu, sporządzanie miesięcznych zestawień zużycia paliwa oraz inicjowanie
i wykonywanie spraw związanych z ustaleniem norm zużycia paliwa;

2) przygotowanie i rozliczenie dokumentów związanych z przyznaniem pracownikom Urzędu ryczałtów za korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych.

3) wykonywanie bieżących zadań organizacyjnych na rzecz sprawnego   funkcjonowania Urzędu;

4) realizacja zadań wymienionych z ustawy o zamówieniach publicznych
w zakresie zakupów, usług i dostaw na rzecz Urzędu (a w szczególności zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz artykułów spożywczych):

a)     przeprowadzanie procedur zamówień oraz prowadzenie dokumentacji przetargowej,

b)    prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych;

5) prowadzenie dziennika korespondencji służbowej oraz zapewnianie sprawnego obiegu korespondencji wewnątrz Urzędu;

6) wycena i rejestracja korespondencji urzędowej przeznaczonej wysyłki oraz współpraca z Poczta Polska w zakresie upoważnień osób do odbioru i nadawania korespondencji służbowej;

7) zabezpieczenie kluczy do pomieszczeń biurowych;

8) obsługa sekretariatu w tym obsługa urządzeń biurowych: fax-u, kserokopiarki oraz dbałość o sprawność urządzeń i zlecanie okresowej jego konserwacji;

9) rozliczanie rozmów telefonicznych w Urzędzie oraz podpisywanie umów z operatorami usług teleinformatycznych na numery komórkowe oraz stacjonarne; prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu.

 

13. Do zadań Stanowiska pracy ds. kadrowych należy:

1)    prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu Gminy;

2)    opracowywanie sprawozdawczości, analiz i informacji o zatrudnieniu w Urzędzie Gminy;

3)    prowadzenie i przechowywanie akt osobowych pracowników;

4)    prowadzenie rejestru ewidencji zwolnień lekarskich;

5)    wydawanie legitymacji pracownikom oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;

6)    wydawanie delegacji – polecenia wyjazdu służbowego pracownikom skierowanym w podróż służbową;

7)    bieżąca współpraca z inspektorem ds. księgowości budżetowej w zakresie przygotowania miesięcznych wynagrodzeń pracowników Urzędu;

8)    wykonywanie spraw w zakresie dokształcania, szkolenia pracowników Urzędu – wysyłanie zaakceptowanych zgłoszeń oraz opisywanie faktur; 

9)    wykonywanie dokumentacji ZUS (zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników) wg ustawy o ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniu    zdrowotnym;

10)  realizacja zadań w zakresie organizacji robót publicznych: sporządzanie   wniosków o organizację robót, o refundację wynagrodzenia pracowników robót publicznych oraz sprawy kadrowe tych pracowników;

11)  sporządzanie dokumentacji w zakresie organizowania staży w Urzędzie     Gminy;

12)  wykonywanie dokumentacji zadań wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych w zakresie naboru pracowników na stanowiska urzędnicze, służby przygotowawczej i dokumentacji dotyczącej ocen okresowych pracowników.

 

14. Do zadań Stanowiska pracy ds. BHP należy:

1)    prowadzenie postępowań i opracowywanie dokumentacji z tytułu wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do i z pracy;

2)    prowadzenie szkoleń wstępnych dla pracodawców, pracowników i innych osób kierujących pracownikami;

3)    wykonywanie zadań w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej, kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bhp;

4)    informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach i brakach.

5)    zaopatrzenie pracowników obsługi w odzież ochronną, środki ochrony osobistej, środki czystości lub naliczenie ekwiwalentów pieniężnych.

 

15. Do zadań Stanowiska pracy ds. ewidencji ludności należy:

1) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności:

a)   przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych, weryfikacja i wprowadzanie    danych do rejestru PESEL,

b)   nadawanie numeru PESEL na wniosek lub z Urzędu,

c)   usuwanie niezgodności danych w rejestrze PESEL,

d)   prowadzenie rejestru stałych mieszkańców Gminy w systemie         teleinformatycznym,

e)   prowadzenie rejestru mieszkańców przebywających na pobycie      czasowym,

f)   nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny meldunkowej i postępowaniem egzekucyjnym,

g)   udzielenie informacji adresowych, przyjmowanie wniosków o wydanie dokumentów tożsamości oraz wydanie dokumentu,

h)   wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych,

i)    współdziałanie z biurem adresowym i urzędem statystycznym;

2) prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie stałego rejestru wyborców;

3)  wykonywanie zadań związanych z udostępnieniem danych z rejestru   mieszkańców oraz wydawanie zaświadczeń.

 

16. Do zadań Stanowiska pracy ds. dowodów osobistych należy:

1) przyjmowanie wniosków o wydanie lub wymianę dowodu osobistego;

2) przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego;

3) wykonywanie działań w systemie RDO zmierzających do wytworzenia dowodu osobistego, aktualizacja RDO o niezbędne informacje;

4) wykonywanie czynności w zakresie wydania decyzji dot. dowodów osobistych;

5) wykonywanie czynności z zakresu unieważnienia dowodu osobistego w rejestrze dowodów osobistych;

6) odbiór i wydawanie dowodów osobistych;

7) prowadzenie ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych;

8) wykonywanie innych czynności związanych z dowodami osobistymi określonych w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz   przepisach wykonawczych w tym niezbędnej sprawozdawczości;

9) udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń z RDO;

10) wykonywanie czynności z zakresu nadawania numeru PESEL.

    

17. Do zadań Stanowiska pracy ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego należy:

1) prowadzenie spraw rejestracji osób podlegających kwalifikacji wojskowej;

2) przygotowanie list stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej;

3) bieżąca współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień;

4) prowadzenie i aktualizacja dokumentacji związanej z akcją kurierską;

5) prowadzenie ewidencji wojskowej – rejestru mężczyzn-pracowników Urzędu oraz reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

6) wykonywanie zadań z zakresu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz sił zbrojnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;

7) opracowywanie i utrzymanie w stałej aktualności dokumentacji normatywno-prawnej z zakresu obrony cywilnej i obronności;

8)  opracowywanie projektów zarządzeń Szefa Obrony Cywilnej Gminy – Wójta z zakresu Obrony Cywilnej, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, zapoznanie z nimi kierowników jednostek podległych oraz właściwych pracowników Urzędu;      

9) opracowywanie, prowadzenie i utrzymanie w stałej aktualności dokumentacji (planów) dotyczącej spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;

10) współdziałanie z sąsiednimi gminami w zakresie wszystkich zagadnień dotyczących Obrony Cywilnej,

11)  prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości związanej z procesem szkolenia,

12)  prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką sprzętem obrony cywilnej oraz nadzór nad prowadzonym magazynem sprzętu Obrony Cywilnej,

13)  prowadzenie bieżącej dokumentacji dotyczącej organizacji uruchomienia i funkcjonowania Stałego Dyżuru oraz Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

 

18. Do zadań Wieloosobowego stanowiska pracy ds. inwestycji należy:

1) opracowywanie planów inwestycyjnych;

2) opracowywanie wniosków o finansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych;

3) wykonywanie zadań organizacyjnych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych;

4) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji i zabezpieczenia mienia gminnego na ujściach i urządzeniach wodociągowych i kanalizacyjnych;

5) organizowanie utrzymania prawidłowego stanu technicznego i estetycznego  urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, budynków, terenów i placów związanych z tymi urządzeniami;

6) opracowywanie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” oraz  kontrola wypełniania przyjętych w regulaminie norm;

7) prowadzenie spraw w zakresie wydawania warunków oraz zgód na przyłączenie się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

8) bieżąca współpraca z osobami wykonujących konserwację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;

9) wykonywanie analiz i sprawozdawczości z zakresu spraw gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

 

19. Do zadań Wieloosobowego stanowiska pracy ds. rolnych należy:

1) sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa;

2)prowadzenie spraw z zakresu zgłoszeń o podejrzeniu zachorowań zwierząt na chorobę zakaźną;

3) prowadzenie spraw w zakresie wydawania zezwoleń na utrzymanie psów ras groźnych;

4) prowadzenie spraw w zakresie wydawania zezwoleń na uprawę maku i konopi;

5) prowadzenie spraw dotyczących zmiany stosunków wodnych na gruncie;

6) wykonywanie prac w zakresie organizacji zabezpieczenia przed powodzią ewakuacją ludności z  obszarów zagrożonych powodzią;

7) prowadzenie spraw w zakresie opieki nad zwierzętami;

8) wykonywanie analiz i sprawozdawczości z zakresu spraw rolnych;

9)prowadzenie spraw w zakresie rozpatrywania zgłoszeń oraz wniosków o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów;

10) naliczanie kar administracyjnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów;

11) udział w pracach gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych w wyniku zjawisk atmosferycznych;

12) prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody.

 

20. Do zadań Wieloosobowe stanowisko pracy ds. ochrony środowiska należy:

1) prowadzenie spraw w zakresie zapewnienia ochrony środowiska, w tym:

 1. utrzymania porządku i czystości w gminie,
 2. postępowań w sprawie ocen oddziaływania na środowisko,
 3. rozliczanie opłat za środowisko,
 4. usuwanie wyrobów zawierających azbest;

2) Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

 1. opracowywanie projektów uchwał dotyczących systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz stała współpraca z podmiotem świadczącym usługi na rzecz gminy,
 2. przyjmowanie od właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za wywóz odpadów komunalnych oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w przypadku ich niezłożenia,
 3. informowanie właścicieli nieruchomości o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 4. kontrola wypełniania obowiązków z zakresu gospodarki odpadami z terenu nieruchomości niezamieszkałych. 

        

21. Do zadań Wieloosobowego stanowiska pracy ds. budownictwa należy:

1)    prowadzenie spraw w zakresie planowania budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg będących w zarządzie wójta gminy oraz przyległej infrastruktury technicznej;

2)    prowadzenie spraw w zakresie opiniowania przebiegu dróg gminnych oraz zaliczania drogi do odpowiedniej kategorii;

3)    prowadzenie spraw w zakresie oznakowań miejscowości oraz numeracji      porządkowej nieruchomości;

4)    prowadzenie spraw w zakresie planowania budowy, remontów i modernizacji gminnych budynków, w tym świetlic wiejskich;

5)    prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem obiektów gminny oraz prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych;

6)    prowadzenie spraw w zakresie administrowania i przyznawania lokali mieszkalnych z zasobu gminy, w tym udział w pracach komisji mieszkaniowej;

7)    sporządzanie umów najmu lokali mieszkalnych;

8)    naliczanie czynszu i opłat z tytułu najmu, dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym rozliczanie kosztów za zużycie energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody;

9)    prowadzenie spraw w zakresie ochrony i opiece nad zabytkami;

10) prowadzenie spraw w zakresie transportu zbiorowego;

11)  monitorowanie jakości i ilości pobranej wody na ujęciach i w sieci wodociągowej oraz Jakości i ilości odprowadzanych ścieków;

12)  prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, w tym kontroli wypełniania obowiązku opróżniania nieczystości ciekłych.

              

22. Do zadań Stanowiska pracy ds. gospodarki przestrzennej, gruntami i mieniem gminy należy:

1) prowadzenie spraw związanych z procedurą uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

2) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego;

3) sporządzanie wypisów i wyrysów oraz wydawanie informacji o terenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy;

4) prowadzenie spraw w zakresie podziałów nieruchomości;

5) naliczanie jednorazowych opłat z tytułu wzrostu lub pomniejszenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego;

6) przygotowywanie analizy zmian w stanie zagospodarowania przestrzennego;

7) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem odszkodowania za przejmowane grunty wydzielane pod budowę dróg;

8) prowadzenie spraw w zakresie korzystania przez Gminę prawa pierwokupu;

9) wykonywanie czynności związanych z gospodarką nieruchomościami;

10) prowadzenie spraw w zakresie zawierania umów o oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie oraz wydawania decyzji o rozwiązaniu umowy o użytkowanie wieczyste;

11) sporządzanie dokumentacji oraz załatwianie spraw związanych z przejmowaniem nieruchomości Skarbu Państwa na własność gminy;

12) opiniowanie w sprawach o ustanowieniu, wygaśnięciu, zakresu i warunkach użytkowania;

13) przyjmowanie wniosków o przejęcie nieruchomości lub ich części.

14) prowadzenie spraw w zakresie sprzedaży, użytkowania wieczystego, użyczenia, zarządu oraz dzierżawy nieruchomości gminnych;

15)  prowadzenie spraw w zakresie rozgraniczenia nieruchomości;

16) przygotowywanie deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiących własność Gminy Kutno; 

17) sporządzanie zaświadczeń potwierdzających ostateczność Aktów Własności Ziemi;

18) prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

 

23. Do zadań Stanowiska pracy ds. zamówień publicznych należy:

1) opracowywanie rocznego planu zamówień publicznych;

2) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybach przewidzianych w ustawie prawo zamówień publicznych, w szczególności:

 1. przegotowywanie niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia postępowania,
 2. ogłaszanie zamówień publicznych,
 3. udział w pracach komisji przetargowej oraz jej merytoryczna obsługa,
 4. prowadzenie rejestru postępowań udzielanych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych.

3) Sporządzanie sprawozdań o  udzielonych zamówieniach publicznych;

4) Dokonywanie zamówień z wolnej ręki, zlecanych przez Wójta Gminy, Sekretarza bądź Dyrektora ds. inwestycji i administracji.

                               

24. Do zadań Wieloosobowego stanowiska pracy ds. zdrowia, sportu, kultury i promocji należy:

1) współdziałanie w zakresie  zdrowia, sportu i kultury;

2) realizacja zadań w zakresie promocji Gminy Kutno;

3) bieżąca i stała współpraca z mediami zgodnie z przepisami ustawy – Prawo prasowe;

4) prezentowanie oficjalnych stanowisk, opinii i komunikatów władz Gminy oraz informacji w zakresie bieżących wydarzeń, inicjatyw i programów w Gminie;

5)przygotowanie oraz publikowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych na stronach internetowych i portalach społecznościowych Urzędu oraz współpraca w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi Gminy;

6) uczestniczenie i współpraca w realizacji zadań i wszelkich działań marketingowych Gminy oraz jednostek podległych;

7) przygotowywanie umów o udzielenie dotacji z budżetu Gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy, przyjmowanie i ewidencjonowanie wniosków o udzielenie dotacji oraz przekazywanie Wójtowi Gminy;

8) realizacja zadań z zakresu udzielania informacji publicznej.

 

25. Do zadań Stanowiska pracy ds. ewidencji działalności gospodarczej należy:

1)    wykonywanie zadań na podstawie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;

2)    przyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanej dalej CEIDG, i przesyłanie w formie elektronicznej do CEIDG;

3)    wydawanie potwierdzeń przyjęcia wniosku o wpis do CEIDG;

4)    wydawanie zezwoleń i decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych;

5)    współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną w zakresie wydawanych zezwoleń i decyzji;

6)    wykonywanie sprawozdań i opracowań w odniesieniu do zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych;

7)    współpraca z urzędem statystycznym i urzędem skarbowym oraz ZUS/KRUS w zakresie informacji wpisywanych do CEIDG;

8)    pełnienie funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.

9)    realizacja zadań w zakresie kompleksowych ubezpieczeń majątkowych Gminy,

10)  ponoszenie odpowiedzialności za majątek (mienie) Urzędu oraz prowadzenie ksiąg inwentarzowych sprzętu i materiałów Urzędu Gminy, cechowanie sprzętu.

 

26. Do zadań Stanowiska pracy ds. ochotniczych straży pożarnych należy:

1)  prowadzenie spraw z zakresu działania Ochotniczych Straży Pożarnych, zwanymi dalej OSP, a w szczególności utrzymania gotowości bojowej jednostek;

2)  rozliczanie kart drogowych pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego oraz sporządzanie kwartalnych zestawień zużycia paliwa;

3)  prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku, pojazdów i członków OSP;

4)  programowanie i analizowanie działalności ochotniczych straży pożarnych.

 

27. Do zadań Informatyka należy:

1) zabezpieczenie sprawnego działania systemu informatycznego eksploatowanego w Urzędzie;

2) podejmowanie działań w zakresie usuwania awarii sprzętu komputerowego tj:

a)   zgłaszanie, nadzór nad dowozem i odbiorem omawianego sprzętu z punktów naprawczych,

b) montaż sprzętu na poszczególnych stanowiskach;

3) planowanie rozbudowy systemu komputerowego w Urzędzie;

4) dbałość o zabezpieczenie właściwego oprogramowania:

a)   wykonywanie czynności z zakupem i wdrażaniem programu,

b)  prowadzenie ewidencji funkcjonujących programów,

c)   inicjowanie wprowadzania ulepszeń systemu komputerowego,

d)  pomoc szkoleniowa dla pracowników korzystających z oprogramowania,

e)   tworzenie i eksploatacja baz danych;

f)   przygotowanie specyfikacji do zakupu sprzętu komputerowego
i oprogramowania oraz rozpoznanie rynku i zbieranie ofert.

g)   wykonywanie kopii bezpieczeństwa serwera Gminy Kutno oraz nadzór
 nad kopiami bezpieczeństwa dla wszystkich stanowisk;

5) udostępnianie właściwym instytucjom i organom informacji dotyczących sprzętu komputerowego przewidzianego do wykorzystania w celu przygotowania sprawozdań lub innych dokumentów wg obowiązującego prawa;

6)  realizacja zadań wymienionych z ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie zakupów, usług i dostaw na rzecz Urzędu (w szczególności zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, zakup sprzętu komputerowego oraz podzespołów komputerowych lub części zamiennych do napraw komputerów, drukarek i kserokopiarek, programów komputerowych i licencji ):

a)   przygotowanie niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia procedury zamówień publicznych,

7)  prowadzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej sprzętu komputerowego i oprogramowania;

8)  obsługa Internetu i redagowanie stron;

9)  administrowanie stroną Biuletynu Informacji Publicznej (obsługa  i wprowadzanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej);

10)  elektroniczne archiwizowanie danych na nośnikach elektronicznych;       

11)  bezpośrednie nadzorowanie i montaż urządzeń w autonomicznym stanowisku komputerowym (ASK);

12)  ustalanie i nadawanie użytkownikom ASK konta i hasła dostępu do systemu teleinformatycznego;

13)  przeprowadzanie kontroli okresowych i rocznych nośników informacji niejawnych wykorzystywanych na ASK;

14)  współpraca z inspektorem bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie bezpieczeństwa oraz przepisów dotyczących obiegu dokumentów  wytwarzanych za pomocą stacji komputerowej;

15)  pełnienie funkcji i wykonywanie zadań administratora systemu zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych;

16)  obsługa platformy ePUAP i skrzynek e-mail;

17)  nadzór oraz przygotowanie uchwał do publikacji w Łódzkim Dzienniku Urzędowym;

18)  udzielanie informacji publicznej w okresie nieobecności pracownika realizującego te zadania;

19)  administrowanie skrzynkami pocztowymi;

20)  obsługa systemu „RADA” i transmisja obrad Rady Gminy Kutno.   

 

28. Do zadań Stanowiska pracy – radca prawny należy:

1. Obsługa prawna Urzędu gminy Kutno oraz jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie  :

1) Edukacji publicznej,

2)  Kultury fizycznej,

3) Porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

4) Finansów gminnych,

5) Spraw pracowniczych, kadrowych oraz organizacyjno-administracyjnych,

6) Ewidencji ludności, dowodów osobistych i BHP,

7) Inwestycji i infrastruktury technicznej,

8) Zamówień publicznych,

9) Ochrony środowiska,

10) Rolnictwa,

11) Aplikacji o zewnętrzne środki  krajowe i unijne.

 

2. Do zakresu obsługi prawnej należy ponadto:

1)  Udzielanie odpowiedzi o aktualnym stanie prawnym,

2) Opiniowanie pod względem formalno-prawnym treści wydawanych decyzji administracyjnych oraz projektów uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta Gminy,  o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

3) Prowadzenie spraw Gminy Kutno oraz Urzędu Gminy Kutno w ramach zastępstwa procesowego sprawach cywilnych, administracyjnych oraz pracowniczych.

4) Opiniowanie pod względem formalno-prawnym umów, porozumień, rozstrzygnięć w sprawach sporów kompetencyjnych.

5) Opiniowanie pod względem formalno-prawnym realizacji zadań stawianych Wójtowi przez Radę Gminy.

6) Prowadzenie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Urzędu.

7) Obsługa Sesji rady Gminy Kutno.

8) Opiniowanie pod względem formalno-prawnym skarg i wniosków skierowanych do Wójta.

 

29. Do zadań Wieloosobowego stanowiska pomocniczego i obsługi należy:

1) w zakresie Stanowiska pomoc administracyjna:

a) pomoc w prowadzeniu dziennika korespondencji służbowej oraz zapewnianie sprawnego obiegu korespondencji wewnątrz Urzędu;

b) pomoc w obsłudze sekretariatu w tym obsługa urządzeń biurowych: faxu, kserokopiarki oraz dbałość o sprawność urządzenia.

c) pomoc na innych stanowiskach po uprzednim wskazaniu przez Wójta.

d) pomoc w przygotowaniu dokumentów do archiwizacji.

e) pomoc przy roznoszeniu korespondencji.

 

2) w zakresie Stanowiska pracy dla robotnika gospodarczego:

a) prace porządkowe na terenie gminy Kutno, tj. sprzątanie terenu przy drogach gminnych: zamiatanie, zbieranie śmieci, składowanie odpadów;

b) sprzątanie przystanków autobusowych;

c) wykonywanie czynności porządkowych w lokalu siedziby Urzędu Gminy Kutno w Kutnie ul. Wincentego Witosa 1, w tym:

- zapobieganie lub eliminacja drobnych awarii i uszkodzeń, do usunięcia, których nie są wymagane kwalifikacje szczegółowe;

- dbałość o oświetlenie pomieszczeń biurowych, tj. wymiana zużytych świetlówek;

-  prace porządkowe na parkingu Urzędu Gminy, podjeździe dla niepełnosprawnych oraz schodach głównych i prowadzących na parking Urzędu Gminy Kutno;

-  wykonywanie innych prac porządkowych terenów zielonych, parków i innych na terenie gminy Kutno wskazanych przez przełożonych;

d) otwieranie  i zamykanie Urzędu.

 

3)  w zakresie Stanowiska sprzątacza/sprzątaczki:

a) utrzymanie porządku w pomieszczeniach Urzędu;

b) dbałość o wyposażenie toalet w odpowiednie materiały i środki;

c) okresowe mycie okien;

d) sprawdzanie po godzinach pracy pomieszczeń biurowych pod względem zabezpieczenia p.poż.;

e) zamykanie pomieszczeń i zabezpieczenie kluczy we wskazanym miejscu,

f) ponoszenie odpowiedzialności za zabezpieczenie pomieszczeń w czasie wykonywania obowiązków;

g) otwieranie i zamykanie Urzędu;

h) szczegółowy zakres czynności i godziny pracy ustala Sekretarz Gminy.

 

4) w zakresie Stanowiska kierowcy:

a) codzienna obsługa techniczna samochodu;

b) utrzymywanie samochodu w pełnej sprawności technicznej w tym:

- usuwanie usterek możliwych do wykonania we własnym zakresie konserwacja bieżąca samochodu;

-  dbałość o terminowe przeglądy techniczne pojazdu;

-  codzienne przygotowywanie samochodu do wyjazdu w teren;

-  utrzymanie samochodu w stałej czystości tak wewnątrz jak i na zewnątrz;

 - dbałość o dokumenty związane z pojazdem i wykonywanymi
obowiązkami;

c) dbanie o bezpieczeństwo przeciwpożarowe w zakresie powierzonego sprzętu;

d) zgłaszanie przełożonym o każdych występujących usterkach w samochodzie oraz powodowanie niezwłocznego ich usunięcia;

e)   codzienne wypełnianie kart drogowych oraz przekazywanie ich niezwłocznie upoważnionemu pracownikowi.

 

5) w zakresie Stanowiska magazyniera sprzętu obrony cywilnej:

a) prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych ewidencji stanów i obrotów sprzętu obrony cywilnej:

      - magazynu gminnego sprzętu obrony cywilnej;

      - całości ewidencji sprzętu obrony cywilnej w gminie;

b) przyjmowanie sprzętu i materiałów dostarczonych do magazynu oraz sprawdzanie zgodności stanu i jakości sprzętu i materiałów jestze zleceniem i fakturą;

c) rozmieszczanie przyjętego sprzętu, dbałość o stworzenie warunków zabezpieczających przed kradzieżą, zniszczeniem i pożarem;

d) stosowanie odpowiednich zabiegów konserwujących oraz utrzymanie   porządku w magazynie;

e) wydawanie sprzętu i materiałów na podstawie dowodów rozchodowych i według poleceń organu zarządzającego;

f) prowadzenie – zgodnie z przepisami – ewidencji ruchu i stanu sprzętu;

g) kontrolowanie zgodności rzeczywistego stanu sprzętu w magazynie oraz sporządzanie prawidłowych dokumentów magazynowych;

h) przygotowywanie sprzętu i materiałów do inwentaryzacji, uczestniczenie przy niej oraz składanie pisemnych wyjaśnień w sprawie różnic inwentaryzacyjnych;

i) przygotowywanie sprzętu do klasyfikacji i wybrakowania;

j)  współpraca ze stanowiskiem pracy ds. obronnych i obrony cywilnej w Urzędzie;

 

6) w zakresie Stanowiska konserwatora:

a) konserwacja gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;

b) konserwacja innych urządzeń znajdujących się w urzędzie gminy oraz na terenie gminy;

c) dokonywanie odczytów zużycia wody i ścieków u poszczególnych odbiorców, wydrukowanie faktury VAT do zapłaty oraz inkasowanie należnych kwot za zużycie wody i ścieki wyłącznie za pomocą terminala płatniczego oraz z gminnych urządzeń pomiarowych;

d) rozliczenia zainkasowanych kwot za pobór wody i odprowadzanie ścieków;

 

7)  Stanowisko pracownika I, II stopnia, na których nawiązanie stosunku pracy następuje w ramach w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych;

 

8)  Stanowiska tworzone według potrzeb takie jak: malarz, palacz c.o., operator urządzeń powielających, dozorca, goniec, kancelista.

 

9) W Urzędzie Gminy  Kutno zapewniona jest obsługa z zakresie:

a) pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych,

b) świadczenia usług audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Kutno oraz w jego jednostkach podległych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Koralewska-Kowalczyk 30-11-2009 10:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Kujawski 18-03-2020 14:41