Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie dot. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kutno w 2015 r"

Kutno, dnia 20.05.2015r.

OŚ.6232.1.2015

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej

równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kutno w 2015r.”

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zaproszenia do złożenia oferty jest wykonanie usługi pn: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kutno w 2015 r.”

1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) demontaż, załadunek, transport i utylizację pokryć dachowych zawierających azbest na obiektach których właścicielami są osoby fizyczne z terenu gminy Kutno. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia określa się na około 15,00 Mg. Przewidywana ilość budynków do demontażu – 5 szt.

b) przygotowanie do transportu, transport, załadunek i utylizację odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Kutno. Szacunkową ilość odpadów przewidzianych do odebrana określa się na około 38,10 Mg. Przewidywana ilość nieruchomości, na których znajdują się odpady zawierające azbest –  19 szt.

c) przewidywana całkowita ilość odpadów do demontażu, załadunku, transportu i utylizacji  wyrobów zawierających azbest ok. 53,10 Mg  z 24 nieruchomości.

Uwaga!

Określona ilość wyrobów zawierających azbest jest wyłącznie szacunkowa i służy tylko do wyliczenia ceny oferty i porównania złożonych ofert.

1.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego  zamówienia,  o którym mowa wyżej, ponieważ podane ilości wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Rzeczywisty zakres zamówienia będzie ustalony na podstawie potwierdzeń faktycznej ilości odebranych wyrobów od właścicieli nieruchomości oraz na podstawie kart przekazania odpadów na uprawnionym składowisku.

1.3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.)

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.)

- Ustawą z dnia 19 czerwca 1997r o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r Nr 3, poz.20 ze zm.)

- Ustawą z dnia 28 października 2002r o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych ( Dz. U z 2002 r Nr 199, poz. 1671 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 r w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz.649)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006r w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2006 r. Nr 30, poz. 213).

1.4. Zadanie jest finansowane ze środków (dotacji) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

1.5. Wykonawca w cenie ofertowej uwzględnia: organizację i zabezpieczenie placu robót, uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

 

1.6. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zadania określa załączony projekt umowy.

 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 15 września 2015r.

4. Kryterium oceny ofert: cena – 100%

5. Wynagrodzenie wykonawcy:

Wynagrodzenie wykonawcy zostanie ustalone na podstawie faktycznej ilości odebranych odpadów i ceny jednostkowej ustalonej w ofercie wykonawcy. Cena jednostkowa nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.

6. Termin składania ofert: wypełniony formularz ofertowy wg załączonego wzoru należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA NA AZBEST - nie otwierać do dnia 08.07.2014 r.” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27. 05. 2015 roku do godziny 9:00 na adres: Urząd Gminy Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno.

8. Zamówienie będzie realizowane z uwzględnieniem art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zm.).

9. Osoby wskazane do kontaktu z wykonawcami:

Magdalena Stobienia – Tel. 24 355 70 24

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kondracki 21-05-2015 07:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kondracki 28-05-2015 08:32