Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzegocinie gm. Kutno"

 

Kutno , dnia  01.03.2016 roku

  Znak sprawy: I.7013.3.19.2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na  pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzegocinie gm. Kutno”.

 

I.  NAZWA ORAZ  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:

 Gmina  Kutno

  99-300 Kutno, ul. Wincentego Witosa 1

  pow. kutnowski , woj. łódzkie

  tel.: (0-24) 355-70-20   fax: (0-24) 355-70-21

  NIP 775-24-06-122

  godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 730  - 1530

II.  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.. „Rozbudowa Stacji

        Uzdatniania Wody w Strzegocinie gm. Kutno” w  następujących branżach:

 1. konstrukcyjno-budowlanej
 2. instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych;
 3. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
  1. Szczegółowy zakres robót budowlanych zawarty jest w dokumentacji  projektowej autorstwa biura projektowego Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych  mgr inż. Marek Szulc  99-340 Krośniewice ul. Południowa 35. Dokumentacja ta jest zamieszczona na stronie internetowej www.bip.gminakutno.pl  i stanowi załącznik do przetargu nieograniczonego znak sprawy I.7013.3.12.2016  na Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Strzegocinie gm. Kutno
  2. Zakres podstawowych obowiązków i praw inspektora nadzoru wynika z art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zmianami).  Ponadto Zamawiający zobowiązuje inspektora nadzoru do następujących czynności
  3. Zapoznanie się z pełną dokumentacją obejmującą zakres inwestycji .
  4. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania wykonawcy placu budowy i uczestnictwo w tym przekazaniu,
  5. Bieżące reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, umowy oraz projektu, udział w naradach technicznych,
  6. Wydawanie poleceń i udzielanie instrukcji kierownikowi budowy lub kierownikowi robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą robót,
  7. Przyjmowanie wniosków od Wykonawcy o przesunięciu terminu wykonania prac, opiniowanie ich oraz  przedstawienie do akceptacji Zamawiającego,
  8. Szacowanie i weryfikowanie robót dodatkowych zaproponowanych przez kierownika budowy w zakresie rzeczowym i finansowym,
  9. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenia dla właściwego przebiegu realizacji inwestycji,
  10. Wstrzymanie robót w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swoich obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, a zwłaszcza założeniami dokumentacji projektowej.
  11. Egzekwowanie od Wykonawcy osiągnięcia założonych efektów rzeczowych, oraz terminowego przekazania inwestycji do użytku.  
  12. Egzekwowanie od kierownika budowy czynności związanych z przygotowaniem całokształtu spraw do odbioru inwestycji przez Zamawiającego (protokoły odbiorów częściowych i robót zanikających oraz ulegających zakryciu odebranie od wykonawcy robót dokumentacji powykonawczej),
  13. Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych i nadzorowanie usuwania wad i  usterek wynikłych w okresie gwarancyjnym,
  14. Kontrola jakości stosowanych materiałów zgodnie z prawem żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowa analiza przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,
  15. Podejmowanie niezbędnych środków w celu usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości elementów realizowanej inwestycji oraz informowanie Zamawiającego o zaniedbaniach ze strony Wykonawcy robót w usunięciu stwierdzonych wad,
  16. Uczestnictwo w odbiorach częściowych oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
  17. Potwierdzanie faktyczne wykonywanych robót oraz usunięcia wad,
  18. Kontrolowanie rozliczeń zadania, w tym zużycia materiałów i weryfikacji kosztów, sprawdzanie obmiarów robót, kosztorysów powykonawczych i zasadności faktur częściowych oraz faktury końcowej, oraz potwierdzenie wykonywanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót,
  19. Sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
  20. Kontrola aktualności ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy robót,
  21. Udział w czynnościach odbioru końcowego inwestycji  .
  22. Zamawiający informuje, że na realizację zadania „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzegocinie  gm. Kutno”  będzie starał się o dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71 24 70 00-1

Nadzór nad robotami budowlanymi

 

III.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w okresie wykonywania inwestycji będącej przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz usunięcia usterek, włącznie z udziałem w odbiorze po usterkowymi i gwarancyjnym.

 

IV.  WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU 

Wykonawca składając ofertę musi spełnić poniższe wymagania:

 1. Posiadać/dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi uprawnienia do wykonywania nadzoru inwestorskiego  w branży:

- konstrukcyjno-budowlanej minimum 1 osoba;

- instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych minimum 1 osoba;

-instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych minimum 1 osoba

Wymaga się wykazania osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami

 na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.   

       W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku do oferty należy dołączyć „Oświadczenie, że osoby, które

       będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia na lub wg wzoru

       stanowiącego załącznik  nr 2 do  zapytania ofertowego

UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 1. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie – Zamawiający uzna , że Wykonawca  posiada doświadczenie jeżeli  wykaże , że  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert  w niniejszym postępowaniu wykonał z należytą starannością co najmniej dwie usługi obejmujące swym zakresem   sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową lub przebudową lub  remontem stacji uzdatniania wody(wg. załącznika nr 3 do zapytania)   oraz przedstawi dokumenty wskazujące , że usługi zostały wykonane należycie (np. referencje ). Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

  

V.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę należy złożyć na (lub według wzoru) druku „Oferta”załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Oferta winna być  podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Oferta” opracowanego przez Zamawiającego.
 2. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu  oraz podpisaną klauzulę antykorupcyjną  stanowiącą załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
 3. Cena podana w ofercie za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia w tym wszystkie koszty przejazdów i inne elementy cenotwórcze.
 4. Cena za prowadzenie nadzoru inwestorskiego jest stała i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy.
 5. Cenę oferowaną należy przedstawić w kwotach netto i brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

VI. MIEJSCE  SPOSÓB  ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Urzędu Gminy Kutno  , Kutno ul. Wincentego Witosa 1 pokój nr 16
 2. Termin złożenia oferty upływa dnia  8 marca 2016 roku o godzinie  9:00
 3. Koperta powinna być oznaczona : „Oferta na  pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa Stacji uzdatniania Wody w Strzegocinie gm. Kutno””.
 4. Oferty , które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert pozostaną bez rozpatrzenia.
 5. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

  

VII.   KRYTERIM  OCENY OFERT

 1. Cena brutto - 95% 
 2. Warunki płatności (ilość dni od daty wystawienia faktury) 5%
 3. Kryteria oceny ofert:
 1. W kryterium cena punkty będą przyznawane w następujący sposób:

C –przyznane punkty w kryterium cen

Cn – najniższa cena oferowana (brutto) spośród ofert podlegających ocenie 

Co –cena oferty ocenianej (brutto)

Cn/Co  x  98 = cena

 1. Termin płatności – nie krótszy niż 14 dni nie dłuższy niż 30 dni liczony wg wzoru

14 dni płatość –0 pkt

21 dni płatość –2 pkt

30 dni płatość –5 pkt

 

VIII. OGÓLNE WARUNKI UMOWY 

 1. Istotne dla stron postanowienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Podstawą zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą będzie dostarczenie, przed podpisaniem umowy dokumentów stwierdzających, że wykazane w ofercie osoby posiadają wymagane uprawnienia budowlane w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych  ;instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

oraz, że są wpisani na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (kserokopie zaświadczenia) 

 

IX. POZOSTAŁE  INFORMACJE

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 1. zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia
 2. unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny , a także pozostawienie postępowania bez wyboru oferty.
 1. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego
 2. Wykonawcy , których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać roszczeń względem Zamawiającego z  tytułu przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.

Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: Małgorzata Dąbrowska  tel. 24/ 355-70-29

 

X . ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 1. Załącznik nr 1 - formularz oferty
 2. Załącznik nr 2 -  oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi

                           do wykonania zamówienia i ich kwalifikacjami

 1. Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych  usług
 2.  Załącznik nr 4- klauzula antykorupcyjna
 3. Załącznik nr 5 - projekt umowy

 

Zatwierdził:

Wójt Gminy Kutno

mgr inż. Jerzy Bryła

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kondracki 01-03-2016 10:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kondracki 01-03-2016 10:52