Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kompleksowe opracowanie aktualizacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kutno

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Nazwa Zamawiającego:               Gmina Kutno

Adres:                                          ul. Wincentego Witosa 1,  99-300 Kutno

Strona internetowa:                     www.bip.gminakutno.pl

Godziny urzędowania:                od poniedziałku do piątku w godz. od 07:30 do 15:30

tel.:                                               (024) 355-70-20

fax:                                               (024) 355-70-21

e-mail:                                          sekretariat@gminakutno.pl

NIP: 775 24 06 122

Gmina Kutno zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:
Aktualizacja Zintegrowanego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kutno

Zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp (art. 4 pkt 8)

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z „ Procedurą udzielania zamówień przez dotacjobiorców” stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu dotacji Przygotowanie programów rewitalizacji.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe opracowanie aktualizacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kutno– zwanym dalej Programem Rewitalizacji , który będzie stanowił podstawę do aplikowania o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i powinien być opracowany zgodnie z:

 

Aktualizacji podlegać będzie „Zintegrowanego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kutno” przyjęty UCHWAŁĄ NR XIII/68/2015 Rady Gminy Kutno z dnia
13 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Zintegrowanego programu rewitalizacji
dla Gminy Kutno (http://bip.gminakutno.pl/strony/3340.dhtml)

                                                                                                                

2.Opracowany w wyniku aktualizacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kutnopowinien spełniać wymagania określone w aktualnej „ Procedurze weryfikacji programów rewitalizacji w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pod kątem zgodności
z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” stanowiącej Załączniku do uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego
(http://www.rpo.lodzkie.pl/component/k2/item/749-rewitalizacja)

(http://www.rpo.lodzkie.pl/images/2016/265-procedura-weryfikacji-rewitalizacja/Procedura-weryfikacji-programow-rewitalizacji.pdf)

3. Minimalny zakres, cechy i elementy Programu Rewitalizacji określają Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury
 i Rozwoju.

(http://www.rpo.lodzkie.pl/component/k2/item/749-rewitalizacja)

(https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/23915/Wytyczne_dot_rewitalizacji_po_aktualizacji-zatwierdzone02082016zmiany.pdf)

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Program Rewitalizacji będzie podlegał ocenie Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Łódzkiego, w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia ewentualnych uwag i opracowania wyjaśnień do IZ w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, umożliwiającym złożenie wyjaśnień w określonym przez IZ terminie. Ponadto ostateczny termin wykonania Programu Rewitalizacji może zostać przedłużony do chwili zatwierdzenia go przez IZ RPO WŁ.

5. Wykonawca będzie odpowiedzialny za:

a) Promocję projektu -opracowanie i dystrybucja kompletu informacyjno-promocyjnych prowadzących do włączenia różnych interesariuszy do prac nad aktualizacją programu rewitalizacji.

b) Analiza i diagnoza obszaru zdegradowanego oraz przewidywanego do objęcia programem rewitalizacji-wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz ze sporządzeniem odpowiedniej diagnozy i mapy. (Opracowanie merytoryczne diagnozy obszaru zdegradowanego oraz przewidywanego do objęcia programem rewitalizacji; Opracowanie mapy obszaru zdegradowanego oraz przewidywanego do objęcia programem rewitalizacji)

c) Badanie sondażowe poprzez przygotowanie i przeprowadzenie ankietyzacji wśród mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych - pozyskanie opinii, stanowisk
i pomysłów dot. problemów na terenie Gm., obszarów zdegradowanych, koniecznych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Działanie to obejmowało będzie:

 • Opracowanie ankiet dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych,
 • Publikacja ankiet na stronie internetowej gminy,
 • Zebranie ankiet i ich analiza, wraz z przygotowaniem raportu obejmującego stosowne wnioski z analizy.

Ankietyzacja odbędzie się przez stronę internetową gminy. Przewiduje się, że ankietyzacja obejmie ok. 200 osób.

d)Zaangażowanie społeczności lokalnej rewitalizowanych obszarów do tworzenia Programu Rewitalizacji tak, aby różne grupy interesariuszy (zainteresowanych) mogły współdecydować o jego kształcie na każdym etapie tego procesu (diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie).Wykonawca będzie zobowiązany we współpracy z zamawiającym
do przeprowadzenia minimum dwóch konsultacji społecznych z interesariuszami
(w szczególności z mieszkańcami i przedsiębiorcami). Konsultacji społecznych przeprowadzone zostaną przynajmniej w trzech lokalizacjach w gminie Kutno. Pierwsze konsultacje w celu zapoznania z problematyką rewitalizacji, pozyskanie opinii i stanowisk
na temat obszarów zdegradowanych i rewitalizowanych, przedsięwzięć rewitalizacyjnych). Drugie konsultacje w celu przedstawienie projektu Programu i jego poszczególnych etapów (prezentacja, dyskusja dot. obszarów zdegradowanych, rewitalizowanych i przedsięwzięć rewitalizacyjnych).

Wykonawca zapewni możliwość uczestniczenia przedstawicieli Województwa Łódzkiego
w przedsięwzięciach w ramach realizacji zadania, w tym w szczególności różnych formach partycypacji społecznej w projekcie, co najmniej poprzez wysłanie zawiadomienia
o planowanym przedsięwzięciu drogą elektroniczną (e-mail: strategia2020@lodzkie.pl; natalia.kacprzak@lodzkie.pl ) do Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

Na konsultacje społeczne Wykonawca przygotuje materiały informacyjne(ulotki, plakaty, roll baner i broszury informacyjne mające na celu włączenia jak największej liczby interesariuszy do prac nad aktualizacją programu rewitalizacji).

Wykonawca zapewni drobny poczęstunek dla uczestników konsultacji społecznych.

Wszelkie materiały potrzebne do przeprowadzenia konsultacji społecznych opracuje, wydrukuje i rozdystrybuuje Wykonawca po skonsultowaniu ich z Zamawiającym

Przewiduje się, że na każdych konsultacjach społecznych liczba uczestników wynosiła będzie ok. 40, a czas trwania każdych konsultacje ok. 4 godzin. Sala na przeprowadzenie konsultacji społecznych zapewniona zostanie przez Zamawiającego.

Wykonawca przygotuje raporty z konsultacji społecznych, uwzględniające wnioski i postulaty co do założeń Programu Rewitalizacji.

e)Opracowanie treści dokumentu aktualizacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacji
dla Gminy Kutno

f) przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jako element warunkowy, uzależniony od uzgodnienia ze stosownymi organami), w tym opracowanie wniosku o wydanie opinii dla Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia Prognozy Oddziaływania na Środowisko oraz uwzględnieniu ewentualnych uwag w dokumencie (na podstawie ustawy z dnia 03 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

W przypadku  gdy w zaktualizowanym dokumencie „Zintegrowany Program Rewitalizacji dla Gminy Kutno” nie zostaną przewidziane (uwzględnione) przedsięwzięcia dla których ma zastosowanie dział IV ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Wykonawca sporządzi analizę, na podstawie której podjęta zostanie decyzja o braku konieczności procedowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.          

W przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Wykonawca sporządza Prognozę oddziaływania na środowisko projektu Programu Rewitalizacji, która powinna zawierać informacje zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz powinna być zgodna z ustalonym przez organy zakresem opracowania. Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełnienia Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Rewitalizacji zgodnie z ewentualnymi uwagami organów.

6. Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z Zamawiającym w celu bezproblemowej realizacji zadania. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w naradach koordynacyjnych w terminach uzgodnionych wspólnie z Zamawiającym oraz do prezentacji Zamawiającemu postępu prac na każde wezwanie Zamawiającego.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa i prezentacja założeń
i celów aktualizacji zintegrowanego programu rewitalizacji wraz z planowanymi w nim przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi podczas Sesji Rady Gminy oraz podczas zaplanowanych spotkań z interesariuszami.

7. Wykonawca przygotuje wykaz informacji niezbędnych do opracowania dokumentacji, które są w posiadaniu Urzędu Gminy Kutno.

Pozostałe konieczne dane ogólnodostępne Wykonawca ma w obowiązku pozyskać
we własnym zakresie. Dane te mają zostać zebrane i przetworzone przez Wykonawcę.

W toku opracowania dokumentu Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego
o odpowiednie informacje, które nie były przekazane wcześniej.

8. Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania wstępnej wersji dokumentacji
i wykonania jej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

9. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskanie uzgodnień stosownych organów w tym przede wszystkim Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Łódzkiego, niezbędnych do zatwierdzenia i przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kuno, w tym dokonanie wszelkich uzupełnień weryfikacji wskazanych przez te organy.

10.Wszystkie materiały powstałe w ramach projektu powinny zostać oznakowane zgodnie
z rekomendacjami i rozwiązaniami w zakresie informacji i promocji opisane w:

Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020

(http://www.rpo.lodzkie.pl/component/k2/item/749-rewitalizacja)
(https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/10013/KIW_CMYK_09102015.pdf)

oraz Podręczniku Beneficjenta Funduszy Europejskich w zakresie informacji i promocji na lata 2014-2020.

(http://www.rpo.lodzkie.pl/component/k2/item/749-rewitalizacja)
(https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/21172/Podrecznika_wnioskodawcy_i_beneficjenta_info_promo_140616.pdf)

11. Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia wraz z załącznikami graficznymi
w wersji cyfrowej będzie sporządzona przez Wykonawcę i przekazana Zamawiającemu
w 5 egzemplarzach. Kompletna dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia będzie przekazana Zamawiającemu także w formie cyfrowej edytowalnej.

12.Wykonawca sporządzi niezbędne teksty decyzji, zarządzeń lub uchwał, formularzy ankiet oraz innych pism wynikających z toku realizacji zamówienia, w tym projekt uchwały Rady Gminy Kutno w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kutno, wraz z je j uzasadnieniem

13. Gotowy dokument musi byś spójny z dokumentami strategicznymi wyższego szczebla (wspólnotowymi, krajowymi, powiatowymi, regionalnymi) w szczególności z ustawą z dnia 09 października 2015 r. o rewitalizacji oraz Wytycznych w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

14. Po zrealizowaniu zamówienia całkowite prawa autorskie do opracowanego dokumentu wraz z możliwością przetwarzania, powielania i modyfikowania, będą należały
do Zamawiającego.

15.Przedłożony dokument musi być aktualny i zgodny z przyjętymi wersjami dokumentów
w sprawie przygotowania Programów Rewitalizacji tj. ustawą o rewitalizacji, wytycznymi
w zakresie rewitalizacji w obowiązujących programach operacyjnych, wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w sprawie przygotowania  Programów Rewitalizacji w okresie programowania 2014-2020.

II. TERMIN REALIZACJI:

Ostateczny termin wykonania przedmiotu zamówienia do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.- jest to graniczny termin w którym Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu kompletny, wolny od wad prawnych i formalnych zaktualizowany Zintegrowany Program Rewitalizacji dla Gminy Kutno wraz z projektem uchwały Rady Gminy Kutno o przyjęciu aktualizacji „Zintegrowanego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kutno”  i jej uzasadnieniem.

Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia harmonogramu prac nad programem Rewitalizacji w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy z Zamawiającym.

III. WARUNKI UDZIAŁU W PROCEDURZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2. Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Oferent wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał należycie:

(jako wykonawca lub współtworzył jako podwykonawca) co najmniej 2 usługi o wartości
co najmniej 19 000 zł brutto polegające na kompleksowym opracowaniu od podstaw programu rewitalizacji dla miejscowości/gminy liczącej nie mniej niż 5 000 mieszkańców,
z których co najmniej jeden został pozytywnie oceniony przez Instytucję Zarządzającej RPO i/lub zamieszczony w wykazie programów rewitalizacji zatwierdzonych przez IZ RPO.

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku do oferty należy dołączyć wykaz usług sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik do zapytania wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie  (referencje, pismo IZ RPO potwierdzające pozytywną ocenę i zatwierdzenie przygotowanego programu rewitalizacji, lub/i link do strony internetowej IZ  RPO, na której znajduje się wykaz zatwierdzonych programów rewitalizacji zawierający dokument opracowany przez oferenta).

3. Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje bądź będzie dysponował:

1)co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika zespołu posiadającą wykształcenie wyższe, która to osoba w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty cenowej co najmniej raz kierowała zespołem opracowującym dokument strategiczny o wartości co najmniej 19 000 zł brutto, przyjęty uchwałą rady gminy/miasta, który:

a)zawiera co najmniej diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej dla obszaru którego liczba mieszkańców wynosiła co najmniej  5 000 mieszkańców,

b)były lub są niezbędne do uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych spoza budżetu JST (np. środki pochodzące z budżetu UE) na realizację przedsięwzięć w nich zapisanych

c)przeprowadzono w ramach ich opracowania konsultacje społeczne

2)co najmniej jedną osobą, która będzie członkiem zespołu pełniącym funkcję eksperta
ds. planowania przestrzennego, posiadającą wykształcenie wyższe kierunek planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna, lub innej pokrewnej dziedziny, która to osoba
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert co najmniej raz uczestniczyła
w opracowaniu dokumentu strategicznego o wartości co najmniej 19 000 zł brutto, przyjęty uchwałą rady gminy/miasta, który:

a)zawiera co najmniej diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej dla obszaru którego liczba mieszkańców wynosiła co najmniej  5 000 mieszkańców,

b)były lub są niezbędne do uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych spoza budżetu JST (np. środki pochodzące z budżetu UE) na realizację przedsięwzięć w nich zapisanych

3)co najmniej jedną osobą, która będzie członkiem zespołu pełniącym funkcję eksperta
ds. społecznych, posiadającą wykształcenie wyższe, która to osoba w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert co najmniej raz uczestniczyła w opracowaniu dokumentu strategicznego o wartości co najmniej 19 000 zł brutto, przyjęty uchwałą rady gminy/miasta, który:

a)zawiera co najmniej diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej dla obszaru którego liczba mieszkańców wynosiła co najmniej 5 000 mieszkańców,

b)były lub są niezbędne do uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych spoza budżetu JST (np. środki pochodzące z budżetu UE) na realizację przedsięwzięć w nich zapisanych

4)co najmniej jedną osobą, która będzie członkiem zespołu pełniącym funkcję eksperta
ds. ochrony środowiska, posiadającą wykształcenie wyższe na kierunku ochrona środowiska lub inżynier ochrony środowiska, która to osoba w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert co najmniej raz uczestniczyła w opracowaniu dokumentu strategicznego
o wartości co najmniej 19 000 zł brutto, przyjęty uchwałą rady gminy/miasta, który:

a)zawiera co najmniej diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej dla obszaru którego liczba mieszkańców wynosiła co najmniej  5 000 mieszkańców,

b)były lub są niezbędne do uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych spoza budżetu JST (np. środki pochodzące z budżetu UE) na realizację przedsięwzięć w nich zapisanych

Na potwierdzenie spełnienia warunku do oferty należy załączyć wykaz osób sporządzony
z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania wraz
z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez wymienione osoby wymaganego wykształcenie. W przypadku, gdy osoby wykazane w załączniku nr 4 „wykaz osób” nie są pracownikami Wykonawcy, a Wykonawca będzie tymi osobami dysponował na czas realizacji niniejszego zadania, Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć oświadczenia tych osób, że będą do dyspozycji Wykonawcy na  czas realizacji niniejszego zadania.

 5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.


IV.KRYTERIA OCENY OFERT

1) cena - 70% (oferta najniższa cenowo otrzyma 70 pkt.),

Dla kryterium ceny punkty będą przyznawane według wzoru matematycznego:
C= (Cmin/ Cbad) x70%

C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin- najniższa cena spośród cen złożonych ofert
Cbad- cena badanej oferty

2) termin wykonania - 30% (oferta z najkrótszym terminem wykonania otrzyma 30 pkt.)

Punkty w kryterium terminu wykonania będą przyznawane w następujący sposób, jeżeli
w swojej ofercie Wykonawca zadeklaruje, że wykona przedmiot zamówienia w terminie

 • 90 dni kalendarzowych od dnia popisania umowy -otrzyma 0 pkt.;
 • 80 dni kalendarzowych od dnia popisania umowy -otrzyma 10 pkt.;
 • 70 dni kalendarzowych od dnia popisania umowy -otrzyma 20 pkt,;
 • 60 dni kalendarzowych od dnia popisania umowy -otrzyma 30 pkt.;

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów
w kryterium ceny i terminu wykonania.


Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia warunki udziału
w procedurze udzielenia zamówienia, w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny.

V. OKREŚLENIE WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH DOKONYWANIA ZMIAN UMOWY

Szczegółowe warunki umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy wystąpi konieczność:

 1. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji zamówienia, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności,
 2. zmiany zakresu przedmiotu umowy wynikającej ze zmiany przepisów prawa dotyczących programu rewitalizacji.

VI. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Oferta powinna zawierać (wg załączonego formularza):

a) Dane wykonawcy,

b)Ofertę cenową: cenę netto oraz cenę brutto (z VAT), wg. Załącznika nr 1

c)Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg. Załącznika nr 2

2.Do oferty należy załączyć:

a)Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

b)Wykaz zrealizowanych usług (wg. Załącznika nr 3) w zakresie zamówienia zawierający rodzaj usługi, wartość usługi, datę realizacji i miejsce wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi (referencjami), że zostały one wykonane należycie, oraz wskazaniem, który Program Rewitalizacji został zamieszczony w wykazie programów rewitalizacji pozytywnie oceniony przez Instytucję Zarządzającej RPO, a także dowody potwierdzające ich należyte wykonanie  (referencje, pismo IZ RPO potwierdzające pozytywną ocenę i zatwierdzenie przygotowanego programu rewitalizacji, lub/i link do strony internetowej IZ  RPO, na której znajduje się wykaz zatwierdzonych programów rewitalizacji zawierający dokument opracowany przez oferenta).

c) Wykaz osób (wg. Załącznika nr 4) na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez wymienione osoby wymaganego wykształcenie. W przypadku, gdy osoby wykazane w załączniku nr 4 „wykaz osób” nie są pracownikami Wykonawcy, a Wykonawca będzie tymi osobami dysponował na czas realizacji niniejszego zadania, Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć oświadczenia tych osób, że będą do dyspozycji Wykonawcy na  czas realizacji niniejszego zadania.

 1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inną trwałą
  i czytelną techniką.
 2. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii – poświadczenie, oprócz adnotacji: „za zgodność z oryginałem”, musi być opatrzone podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz.
 3. Każda kartka oferty wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być ponumerowana
  i parafowana przez osobę podpisującą ofertę oraz trwale spięte. Wszystkie miejsca,
  w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę

 

VI.TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Kutno przy
ul. Wincentego Witosa 1 w Kutnie, w sekretariacie, w terminie do dnia 29.12.2016 roku
do godziny 11:00.

2. Za termin złożenia oferty uznany zostanie dzień i godzina wpływu (złożenia) oferty
w siedzibie Zamawiającego.

3. Oferta złożona po terminie składania ofert nie podlega ocenie.

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 29.12.2016 roku o godzinie 11:30   w pokoju nr 4

 

VII. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

 

 1. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej, oznakowanej kopercie w sposób następujący:

 

 • NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES:
 • ZAMAWIAJĄCY: Gmina Kutno

 

Oferta cenowa na opracowanie aktualizacji „Zintegrowanego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kutno”

z dopiskiem:

„nie otwierać przed dniem 29.12.2016 r. przed godz. 11.30”.

 

3..Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

4.Powiadomienie o wprowadzeniu zmiany oferty musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”,

5.Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone również według takich samych wymagań, jak składana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo dopiskiem  „WYCOFANIE”.

6.Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert  które zostały wycofane nie będą otwierane.

7.Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

VIII. KONTAKT Z WYKONAWCĄ

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest

Magdalena Gawrońska – insp. ds. budownictwa; Tel. 24 355 70 20; 24 355 70 24

e-mail:sekretariat@gminakutno.pl

 

IX. INNE INFORMACJE

Zamawiający z Wykonawcami będzie kontaktować się pocztą tradycyjną, elektroniczną lub za pomocą faksu.

Zamawiający w toku badania ofert może raz wystąpić do Wykonawców o złożenie brakujących dokumentów, bądź złożenia wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie.

Oferta niezgodna z zapisami niniejszego zaproszenia, lub bez załączonych wymaganych załączników/dokumentów, i/lub nie uzupełniona w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, lub gdy Wykonawca nie złoży na wezwanie Zamawiającego stosownych wyjaśnień, zostanie odrzucona.

 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców za pomocą jednej lub kilku ww. form.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.


Informacja o wynikach procedury udzielenia zamówienia zostanie umieszczona w tym samym miejscu, w którym opublikowane zostało zapytanie ofertowe (www.bip.gminakutno.pl).

Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej zostanie podpisana umowa z Wykonawcą.
W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, możliwe jest podpisanie umowy z Wykonawcą, którego oferta uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów.

X. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Załącznik nr 1     Formularz oferty

Załącznik nr 2    Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3    Wykaz usług

Załącznik nr 4    Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Załącznik nr 5    Projekt umowy

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kondracki 20-12-2016 11:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Kondracki 20-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kondracki 06-01-2017 22:50