Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej do szkół prowadzonych przez Gminę Kutno

Kutno, dnia 06.12.2017 roku

GO.074.3.16.2017

 

Zapytanie ofertowe

na zadanie pn.: „ Dostawa wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej do szkół prowadzonych przez Gminę Kutno”

 

Zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. 2017r. poz. 1579 ze zm. ) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro ( art. 4 pkt 8 ustawy ).

 

 1. Zamawiający

Gmina Kutno

99-300 Kutno

ul. Wincentego Witosa 1

NIP 775-24-06-122

tel.: 24 355-70-20, fax 24 355-70-21

 

 1. Przedmiot zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej dla niżej wymienionych szkół prowadzonych przez Gminę Kutno:
 1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Byszewie, Byszew 31, 99-300 Kutno,
 2. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie, Strzegocin 4, 99-300 Kutno,
 3. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach, Wroczyny 59A, 99-300 Kutno.
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 4. Wyposażenie należy dostarczyć nowe i zmontowane, nadające się do bezpośredniego użytku, mycia i dezynfekcji oraz oznaczone normą i posiadać instrukcję użytkowania.
 5. Dostarczone przez Wykonawcę wyroby medyczne powinny posiadać deklaracje zgodności wytwórcy, spełniać przepisy prawa, normy jakościowe i bezpieczeństwa wyrobu.
 6. Wykonawca do faktury w dniu dostawy musi dołączyć dokumenty potwierdzające wyżej opisane wymagania.
 7. Nazwy własne podane w formularzu cenowym do zapytania ofertowego należy rozumieć jako preferowanego typu. Wykonawca może zaproponować produkty o innej nazwie, jednak muszą one spełniać wymogi tej samej lub wyższej jakości. Nazwa takiego wyposażenia musi znaleźć się w ofercie. Koszt montażu oraz transportu wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej do siedziby poszczególnych szkół leży po stronie Wykonawcy.

 

 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się: nie później niż do 20 grudnia 2017 r.

 

 1. Warunki płatności
 1. Wykonawca za dostawę wyposażenia wystawi fakturę i dostarczy ją wraz z wyposażeniem do danej szkoły.
 2. Zapłata faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny
 1. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej ( w zł ).
 2. Cena zamówienia powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.
 3. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Ofertowa cena powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 5. Jeżeli zostały złożone co najmniej dwie oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w pierwotnie złożonych ofertach.

 

 1. Kryteria i sposób wyboru oferty
 1. Kryteria oceny oferty: cena 100%.
 2. Zamawiający niezwłocznie dokona wyboru oferty i podpisze umowę z wybranym Wykonawcą na wykonanie zamówienia w możliwie jak najkrótszym terminie.
 3. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie drogą telefoniczną lub mailową lub faksem lub pisemnie.

 

 1.  Miejsce i termin składania ofert
 1. Oferta na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera - pod adres: Centrum Usług Wspólnych Gminy Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno, drogą elektroniczną na adres mail: s.szalkowska@oswiata.gminakutno.pl do dnia 13 grudnia 2017 r. do godz. 9.00 ( decyduje data i godzina wpływu ) z dopiskiem: oferta cenowa na zadanie pn.: „Dostawa wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej do szkół prowadzonych przez Gminę Kutno”.
 2. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
 3. Oferta ma obejmować całość zamówienia.
 4. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 13 grudnia 2017 r. o godzinie 10.00, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12.00 w siedzibie Centrum Usług Wspólnych Gminy Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno.
 5. Oferty złożone po terminie podanym powyżej nie będą rozpatrywane.
 6. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
 7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 8. Dopuszcza się poprawę w treści oferty oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 10. Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej zostanie podpisana umowa z Wykonawcą.
 11. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, możliwe jest podpisanie umowy z Wykonawcą, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą.

 

 1. Termin związania z ofertą – 30 dni.

 

 1. Dodatkowe informacje

Osoby do kontaktu w przedmiotowej sprawie w godzinach 9.00-14.00:

Sylwia Szałkowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Kutno – tel. 24 355-70-26, mail: s.szalkowska@oswiata.gminakutno.pl,

Justyna Ćwiklińska – Główny księgowy Centrum Usług Wspólnych Gminy Kutno – tel. 24 355-70-23, mail: j.cwiklinska@oswiata.gminakutno.pl.

 

 1. Załączniki  
 1. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 2. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 4. Załącznik nr 4 Projekt umowy

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kondracki 06-12-2017 14:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kondracki 13-12-2017 13:58