Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WYCOFANE ZAMÓWIENIE - Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kutno oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2018 roku.

 

                                                                                                            Kutno, dnia 18.12.2017r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
( tj. Dz. U. 2017r. poz. 1579 ze zm.   )

 

Gmina Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno zaprasza do złożenia oferty na: Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kutno oraz zapewnienie im opieki
w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2018 roku.

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kutno oraz zapewnienie im opieki   w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2018 roku z zachowaniem zasad określonych w  ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2017r., poz 1840 ) o ochronie zwierząt


Wykonawca zobowiązany będzie do:

1) Przejęcia zwierząt ( psów ) będących dotychczas pod opieką w ilości ok. 39 szt. (stan na dzień 30.11.2017r - 39 szt - do dnia podpisania umowy ilość ta może ulec niewielkiej zmianie). Wykonawca po zawarciu umowy zobowiązany jest do przejęcia (w tym również przewiezienia na swój koszt) i utrzymania wszystkich psów dotychczas umieszczonych w schronisku, wyłapanych z terenu gminy Kutno zarówno w roku bieżącym jak i w latach ubiegłych.

2)Wyłapywania w sposób humanitarny bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt ( psów) z terenu gminy Kutno i dostarczenia odłowionych zwierząt do schroniska.

3)W czasie wyłapywania i transportu zwierząt korzystania z urządzeń i środków, które nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia oraz nie zadają zbędnych cierpień odławianym zwierzętom;

4)Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru weterynaryjnego w razie potrzeby przy wyłapaniu zwierząt.

5)Transportowania zwierząt (psów) do schroniska pojazdami dopuszczonymi przez właściwe służby weterynaryjne;

6) Prowadzenia na bieżąco ewidencji wyłapanych zwierząt z terenu gminy Kutno, w tym dokumentacji zdjęciowej oraz przekazywania jej na bieżąco Zamawiającemu;

7)Sprawowanie całodobowej opieki ( utrzymanie) nad powierzonymi zwierzętami;

8)Zapewnienie zwierzętom umieszczonym w schronisku karmy, wody pitnej oraz właściwego traktowania;

9)Zapewnienie zwierzętom opieki weterynaryjnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, tj.:

a) przeprowadzenie 14-dniowej kwarantanny,

 b) zwalczanie pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych,

c) prowadzenie profilaktyki leczniczej,

d) wykonywanie szczepień,

e) obserwacja zwierzęcia, co do którego istnieje podejrzenie o zarażenie wścieklizną, po ugryzieniu człowieka lub zwierzęcia,

f) w drastycznych beznadziejnych przypadkach chorobowych przeprowadzenie eutanazji zwierzęcia w celu skrócenia jego cierpień.

10) Szukanie chętnych i oddawanie zwierząt do adopcji, spisywanie umów z osobami adoptującymi, informowania Zamawiającego o przekazaniu zwierzęcia do adopcji;

11)Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia strony internetowej, na której systematycznie będzie umieszczać zdjęcia i dane psów przebywających w schronisku,

12)Wykonawca prowadzić będzie intensywne działania adopcyjne mające na celu przekazanie psów nowym opiekunom,

13)Po upływie każdego miesiąca przedkładania wraz z fakturą zestawienia za dany miesiąc, a) ilości zwierząt odłowionych oraz przewiezionych do schroniska wraz z podaniem dat ich odłowienia oraz dokumentacji zdjęciowej, b)ilości zwierząt oddanych do adopcji lub poddanych eutanazji, c) rozliczenie miesięczne pobytu zwierząt w schronisku

14) Utylizacji padłych w schronisku zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

2. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

 

a) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) Wykonawca w ramach tego warunku zobowiązany jest do wykazania, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt wydawane w formie decyzji przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia
13 września 1996 r. ( Dz. U. z 2017r., poz. 1289  ) o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.

c) W ramach tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym tj., że dysponuje minimum jednym samochodem przystosowanym do transportu zwierząt i  dopuszczonym do transportu drogowego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

d) W przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, Wykonawca zobowiązuje się  w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o ww. fakcie, złożyć wniosek do Wójta Gminy Kutno o udzielenie zezwolenia  na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi  zwierzętami, jeżeli takowego nie posiada.    

 

3. Termin realizacji zamówienia:

 

od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

 

4. Kryteria wyboru ofert:   najniższa cena   -  Zamawiający cenę oferty obliczy                           w następujący sposób

 

     - cena oferty – 100 %

     

Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę  oferty obliczoną zgodnie ze wzorem: 

                        Cof. = 0,03 x Cw.+0,03 x Cd. + 0,94 x Cu.

 

 

Gdzie:

C of. - cena oferty

Cw. – jest to cena jednostkowa brutto za wyłapanie jednego bezdomnego psa

Cd. -  jest to cena jednostkowa brutto za wyjazd w celu wyłapania i dostarczenia do  schroniska bezdomnego psa/ psów podana w zł za km pomnożona przez ilość km  w obie strony od schroniska do miejsca wyłapania. Zamawiający do wyliczenia przyjmie ilość kilometrów od miejsca schroniska do siedziby Urzędu Gminy Kutno, licząc dojazd najkrótszą drogą publiczną.

Cu. – jest to cena jednostkowa brutto za utrzymanie jednego bezdomnego psa w schronisku przez jedną dobę

Ceny jednostkowe należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy. Oferta z ceną oferty  najniższą otrzyma 100 pkt. przemnożonych przez wagę kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg. wzoru:

 

                                                Najniższa cena oferty

          Kryterium cena    =      ------------------------------ x 100 pkt x  100 %

                                               Cena badanej oferty

 

 

 

5. Miejsce i termin składania  ofert: Oferty należy składać  w Urzędzie Gminy Kutno                ul. Wincentego Witosa 1 99-300 Kutno sekretariat-pokój nr 16 lub emailem na adres: sekretariat@gminakutno.pl w terminie do dnia 27.12.2017r.,do godz. 12:00.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kondracki 20-12-2017 14:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kondracki 22-12-2017 13:15