Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Gmina Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania pn. "Spakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kutno"

Kutno, dnia 08.05.2018r.

OŚ.6232.1.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej

równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania pn. „Spakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kutno”

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zaproszenia do złożenia oferty jest wykonanie usługi pn: „Spakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kutno”

1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

b) przygotowanie do transportu, transport, załadunek i utylizację odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Kutno. Szacunkową ilość odpadów przewidzianych do odebrana określa się na około 31,68 Mg. Przewidywana ilość nieruchomości, na których znajdują się odpady zawierające azbest –  17 szt.

Uwaga!

Określona ilość wyrobów zawierających azbest jest wyłącznie szacunkowa i służy tylko do wyliczenia ceny oferty i porównania złożonych ofert.

1.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego  zamówienia,  o którym mowa wyżej, ponieważ podane ilości wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Rzeczywisty zakres zamówienia będzie ustalony na podstawie potwierdzeń faktycznej ilości odebranych wyrobów od właścicieli nieruchomości oraz na podstawie kart przekazania odpadów na uprawnionym składowisku.

1.3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 21)

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519 ze zm.)

- ustawą z dnia 19 czerwca 1997r o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2017r. poz. 2119)

- ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2018r. poz. 169).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz.649 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. 1973 ze zm.).

1.4. Zadanie jest finansowane ze środków (dotacji) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

1.5. Wykonawca w cenie ofertowej uwzględnia: organizację i zabezpieczenie placu robót, uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

 

1.6. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zadania określa załączony projekt umowy.

 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 22.06.2018r.

4. Kryterium oceny ofert: cena – 100%

5. Wynagrodzenie wykonawcy:

Wynagrodzenie wykonawcy zostanie ustalone na podstawie faktycznej ilości odebranych odpadów i ceny jednostkowej ustalonej w ofercie wykonawcy. Cena jednostkowa nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.

6. Termin składania ofert: wypełniony formularz ofertowy wg załączonego wzoru należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA NA AZBEST - nie otwierać do dnia 16.05.2018 r.” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.05.2018 roku do godziny 09:00 na adres: Urząd Gminy Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno.

8. Zamówienie będzie realizowane z uwzględnieniem art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.).

9. Osoby wskazane do kontaktu z wykonawcami:

Magdalena Stobienia – Tel. 24 355 70 24

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kondracki 09-05-2018 10:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kondracki 16-05-2018 15:14