Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wznowienie/wyznaczenie/ustalenie granic działki o nr ewidencyjnym nr 138/1 położonej w obrębie Krzesin

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na wykonanie zamówienia pn.

Wznowienie/wyznaczenie/ustalenie granic działki o nr ewidencyjnym nr 138 / 1

położonej w obrębie Krzesin.

 

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Kutno

ul. Wincentego Witosa 1

99-300 Kutno

tel. 24 355 70 20

 

 1. Przedmiot zamówienia

 

1.Przedmiotem zamówienia jest „Wznowienie/wyznaczenie/ustalenie granic działki ewidencyjnej nr 138/1, położonej w miejscowości Krzesinówek, obręb Krzesin, gmina Kutno, dla której zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków, właściciel jest nieustalony (nieuregulowany stan prawny), będącej we władaniu Gminy Kutno. Nieruchomość ta stanowi drogę wewnętrzną znajdującą się w zarządzie Wójta Gminy Kutno, o długości około 700mb. Lokalizacja działki wskazana została na załączonej mapie poglądowej stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego. Szczegółowy zakres prac w ramach realizacji niniejszego Zapytania ofertowego ustalony zostanie przez Wykonawcę po dokonaniu oceny dokumentacji dotyczącej stanu granic przedmiotowej działki.

Na potrzeby przeprowadzenia niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający udostępnia Wykonawcom mapę poglądową, stanowiącą załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że Mapa poglądowa służy wyłącznie do celów informacyjno-poglądowych na potrzeby złożenia oferty w niniejszym Zapytaniu Ofertowym i nie stanowi wiążącej dokumentacji geodezyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwłaszcza w zakresie realizacji prac objętych niniejszym Zapytaniem ofertowym.

            Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 276 ze zm.)oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz. U. z 2011r., nr 263,poz. 1572)w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

 1. Termin wykonania:

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się od daty podpisania umowy do 30 października 2020 roku.Za dzień wykonania zamówienia uznaje się dzień dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów, tj. protokół z wykonania czynności geodezyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia zarejestrowany w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

 

 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
 2. Oferta winna być złożona na formularzu „OFERTA” – którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
 3. Oferta winna składać się z:
 1. wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego – stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania,
 2. podpisanej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych – stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania,
 3. podpisanego oświadczenia Wykonawcy – stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania,
 4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
 1. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnymi wymaganiami ustawowymi.
 2. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
 3. W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączony oryginał pełnomocnictwa określający jego zakres i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych i niespełniających wymogów opisanych w niniejszym Zapytaniu.
 5. Wszelkie poprawki, lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 6. Całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej dekompletacji. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty).
 7. Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 8. Oferty w formie pisemnej należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem:

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

 

URZĄD GMINY KUTNO

UL. WINCENTEGO WITOSA 1

99-300 KUTNO

OFERTA NA:

Wznowienie/wyznaczenie/ustalenie granic działki o nr ewidencyjnym nr 138/1

położonej w obrębie Krzesin.

 

 

 1. Oferty przesyłane w formie elektronicznej należy zatytułować:

Znak sprawy: ZP.271.2.10.2020.PP

 

 1. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków wskazanych w Zapytaniu.

 

 1. Termin złożenia oferty

 

 1. Ofertę należy dostarczyć do sekretariatu(pokój nr 16) Urzędu Gminy Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno, lub przesłać w formie  elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@gminakutno.pl w terminie do dnia 03.07.2020 r. do godziny 10:30.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. O terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego w przypadku ofert elektronicznych liczy się termin wpływu oferty na serwer zamawiającego

 

 

 

 1. Kryterium oceny oferty

 

   1. Kryterium wyboru oferty stanowi najniższa oferowana cena.
   2. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do wykonania całości Zamówienia.
   3. Zapytanie ofertowe dotyczy ceny ryczałtowej za wykonanie Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający wymaga, aby składane oferty zawierały cenę netto i brutto za realizację Zamówienia określoną w PLN. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem niniejszego Zamówienia zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Zapytaniu ofertowym i jego Załącznikach, w tym pozyskanie przez Wykonawcę we własnym zakresie i na swój koszt wszelkich materiałów i danych niezbędnych do wykonania Zamówienia.

 

 1. Istotne postanowienia umowy:

 

Istotne dla stron postanowienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

 

 1. W niniejszym zapytaniu ofertowym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
   1. pisemnie: w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami na adres:

           Gmina Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno

   1. faksem na numer: 24 355 70 21
   2. pocztą elektroniczną: zamowienia@gminakutno.pl
   3. przy użyciu: Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAPu:
 • Link do elektronicznej skrzynki podawczej: https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • Adres skrzynki ePUAP:/p0jjjk062w/SkrytkaESP
 1. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną (e-mail), każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu lub drogą elektroniczną (e-mail). W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie pozytywnego dowodu transmisji danych domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub drogą elektroniczną (e-mail) podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprawne działanie urządzeń.
 2. Forma pisemna wymagana jest do:
 1. złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pełnomocnictwa oraz uzupełnień, złożonych na wezwanie Zamawiającego, za pośrednictwem:
 1. operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe na adres podany w ust 1,
 2. osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres podany w ust. 1.
 1. powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu/zmianie oferty.

 

Uwaga!

Wykonawcy powinni na bieżąco monitorować informacje, oświadczenia i dokumenty zamieszczane przez Zamawiającego na stronie internetowej (http://bip.gminakutno.pl/), z której pobrali dokumenty w celu sprawdzenia, czy w niniejszym postępowaniu nie pojawiły się nowe okoliczności mające wpływ na prowadzone postępowanie.

 

 1. Unieważnienie postępowania

 

 1. Z uwagi na wartość zamówienia, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) do niniejszego Zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytana ofertowego, jeżeli:

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie Umowy lub prawidłową jej realizację.

3. Zapytanie ofertowe może także być unieważnione przez Zamawiającego bez podania przyczyny w każdym momencie i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do realizacji zamówienia. 

 

 

 1. Udzielenie zamówienia

 

 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wybór oferty jest dokumentowany protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.
 2. wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną wykonawców, którzy złożyli oferty, ponadto informacja zostanie zamieszczona na  stronie BIP UGK (http://bip.gminakutno.pl/).
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Zapytania ofertowego.
 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz – OFERTA;

Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych;

Załącznik nr 3 –Oświadczenie Wykonawcy;

Załącznik nr 4 – Umowa – wzór;

Załącznik nr 5 – Mapa poglądowa.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Barańska 18-06-2020 13:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Barańska 18-06-2020
Ostatnia aktualizacja: Karolina Barańska 07-07-2020 14:55