Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa pionowych znaków drogowych wraz z kompletem uchwytów i słupków

 

WÓJT GMINY KUTNO

Kutno, dnia 02 września 2020 roku

 

Znak sprawy: ZP.271.2.14.2020.PP

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę pionowych znaków drogowych

wraz z kompletem uchwytów i słupków

 

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Kutno

ul. Wincentego Witosa 1

99-300 Kutno

tel. 24 355 70 20

 

I. Przedmiot zamówienia

 1. Zamówienie obejmuje dostawę pionowych znaków drogowych wraz z kompletem uchwytów.
 2. Szczegółowy wykaz i opis znaków został podany w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.
 3. W celu potwierdzenia, że oferowane znaki drogowe spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w załączniku nr 2 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej przed podpisaniem umowy dokumenty potwierdzające, że oferowane znaki drogowe są produkowane zgodnie w wymaganymi normami, tj.: atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, świadectwa zgodności, itp. Niezłożenie przez Wykonawcę ww. dokumentów skutkować będzie odmową podpisania umowy przez Zamawiającego.
 4. Termin realizacji Przedmiotu zamówienia: do dnia 30 października 2020 r.
 5. Wymaga się udzielenia 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na Przedmiot zamówienia.

 

II. Sposób przygotowania oferty:

 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
 2. Oferta winna być złożona na formularzu „OFERTA” – którego wzór stanowi załącznik nr 1
  do niniejszego Zapytania.
 3. Oferta winna składać się z wypełnionego i podpisanego:
 1. Formularza ofertowego – stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania,
 2. Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych – stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania,
 3. Oświadczenia Wykonawcy – stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania,
 4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 1. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi.
 2. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie
  od wyniku postępowania.
 3. W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączony oryginał pełnomocnictwa określający jego zakres i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych i niespełniających wymogów opisanych w niniejszym Zapytaniu.
 5. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w formie elektronicznej.
 6. Oferty należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem:

 

URZĄD GMINY KUTNO

UL. WINCENTEGO WITOSA 1

99-300 KUTNO

 

„ZAPYTANIE O CENĘ - dostawa pionowych znaków drogowych

wraz z kompletem uchwytów i słupków”

”NIE OTWIERAĆ przed dniem 09 września 2020 r., godz. 9:20”.

 

10.  Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków wskazanych w Zapytaniu.

 

III. Termin złożenia oferty

 1. Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno, do dnia 09 września 2020 r. do godziny 9:00.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. O terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

 

IV. Kryterium oceny oferty

   1. Kryterium wyboru oferty stanowi najniższa łączna oferowana cena podana przez Oferenta w Formularzu ofertowym za wykonanie przedmiotu zamówienia.
   2. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do wykonania całości Zamówienia.
   3. Przed otrzymaniem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
    w okresie ubezpieczenia.

 

V. Warunki płatności

1.       Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie Zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru Przedmiotu Zamówienia podpisanego przez Zamawiającego.

2.       Odbiór Przedmiotu Zamówienia będzie dokonany protokołem w siedzibie Zamawiającego, w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru Przedmiotu Zamówienia.

3.       Przedłożenie podpisanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu odbioru Przedmiotu Zamówienia jest warunkiem wystawienia przez Wykonawcę faktury i wypłaty wynagrodzenia.

4.       Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 

VI. Unieważnienie postępowania

 1. Z uwagi na wartość zamówienia, zgodnie z art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, ze zm.) do niniejszego Zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tym samym niniejsze Zapytanie nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zapytania ofertowego
  bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert oraz bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.
 3. Rozstrzygnięcie niniejszego zapytania ofertowego zostanie opublikowane na stronie internetowej pod adresem http:/www.bip.gminakutno.pl/
 4. Załączniki stanowią integralną część Zapytania.

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz – OFERTA,

Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia,

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy,

Załącznik nr 5 – Wzór Umowy.

 

 

GMINA KUTNO #centrummożliwości

Urząd Gminy Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno

tel. 24-355-70-20, fax 24-355-70-21

www.bip.gminakutno.pl,  e-mail sekretariat@gminakutno.pl

RODO informacja dot. danych osobowych pod adresem:

http://bip.gminakutno.pl/strony/menu/105.dhtml

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Barańska 02-09-2020 15:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Barańska 02-09-2020
Ostatnia aktualizacja: Karolina Barańska 21-09-2020 15:23