Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Spakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kutno

WÓJT GMINY KUTNO

Kutno, dnia 10.09.2020 r.

 

Znak sprawy: ZP.271.2.15.2020.PP

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia pn.:

 

Spakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów

zawierających azbest z terenu Gminy Kutno

 

Łączna wartość zamówienia dotycząca realizacji niniejszego zadania została oszacowana na kwotę poniżej 30.000,00 euro. W związku z tym, zgodnie z art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.),  do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Kutno

ul. Wincentego Witosa 1

99-300 Kutno

tel. 24 355 70 20

 

 1. Przedmiot zamówienia

 

 1. Zamówienie na realizację zadania pn. „Spakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kutno” obejmuje świadczenie usług w zakresie przygotowania do transportu, załadunku, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Kutno, dalej również jako „Usługa”, „Przedmiot zamówienia” lub „Zamówienie”.

 

 1. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
 1. przygotowanie do transportu;
 2. załadunek;
 3. transport;
 4. utylizację odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kutno, wskazanych przez Zamawiającego po podpisaniu umowy w ramach niniejszego Zamówienia.
 1. Zamawiający po podpisaniu Umowy z Wykonawcą niezwłocznie przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu zamówienia dostarczy Wykonawcy wykaz, zawierający imię i nazwisko właściciela nieruchomości, adres i telefon kontaktowy, uszczegółowienie zakresu rzeczowego i ilości szacowanych odpadów niebezpiecznych przeznaczonych do unieszkodliwienia, z których należy spakować i usunąć odpady zawierające azbest (Wykaz nieruchomości). W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy powierzenia danych osobowych w tym zakresie wraz z podpisaniem Umowy.
 2. Wykonanie Przedmiotu Zamówienia obejmuje obszar terenu gminy Kutno (dalej jako „Obszar Usługi”).
 3. Wykonawca ustali pisemnie z właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub zarządcami nieruchomości wskazanymi w Wykazie nieruchomości, przekazanym przez Zamawiającego, szczegółowe terminy rozpoczęcia i zakończenia prac związanych
  z realizacją Przedmiotu Zamówienia, w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy
  i przekazania przez Zamawiającego Wykazu nieruchomości. Na podstawie ustalonych ww. terminów, Wykonawca sporządzi Harmonogram prac, który przekaże Zamawiającemu w formie pisemnej w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.
 4. W ramach ceny zaoferowanej przez Wykonawcę w treści Oferty, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić materiały, narzędzia, sprzęt niezbędny do wykonywania przedmiotu umowy, a także do przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania;
 5. Wykonawca powinien posiadać przez cały okres realizacji Umowy objętej niniejszym Zapytaniem aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów zawierających azbest.
 6. Wykonawca jest zobowiązany do ważenia materiałów zawierających azbest odrębnie dla każdej nieruchomości objętej Wykazem. Urządzenie ważące winno posiadać odpowiednie atesty i/lub certyfikaty i/lub dokumenty potwierdzające prawidłowy pomiar wagi. Każdorazowo po dokonaniu ważenia Wykonawca w obecności właściciela nieruchomości z której odbiera azbest, uzupełni Oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Umowy.
 7. Szacunkowa przez Zamawiającego ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwienia w ramach niniejszego Zapytania ofertowego wynosi 52,611 Mg. Wskazana w zdaniu pierwszym szacunkowa ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwienia wskazana jest wyłącznie na potrzeby porównania złożonych przez Wykonawców ofert wg kryterium cena – 100 %. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania usługi w ramach Zapytania ofertowego ustalone będzie natomiast na podstawie udokumentowanej, faktycznej ilości spakowanych, załadowanych, przetransportowanych i zutylizowanych odpadów zawierających azbest oraz ceny jednostkowej brutto podanej przez Wykonawcę w punkcie 1 Oferty.
 8. W związku z powyższym, Zamawiający zastrzega, że szacowana ilość odebranych i unieszkodliwionych odpadów w ramach Zapytania ofertowego może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w czasie realizacji Przedmiotu Zamówienia w zależności od ilości rzeczywiście odebranych odpadów.
 9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przyjętą klasyfikacją odpadów i w oparciu o wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.
 10. Zapytanie ofertowe dotyczy ceny za 1 Mg spakowania, załadunku, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Zamawiający wymaga, aby składane Oferty zawierały cenę jednostkową netto i brutto za 1Mg. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem Usługi w ramach niniejszego zamówienia.
 11. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem Usługi zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Zapytaniu ofertowym i jego Załącznikach.
 12. Projekt współfinansowany jest z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 1. Termin wykonania:

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się od daty podpisania umowy do 27 listopada 2020 roku. Za dzień wykonania zamówienia uznaje się dzień dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów, tj. protokół z wykonania czynności odebrania azbestu.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

 

 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
 2. Oferta winna być złożona na formularzu „OFERTA”– którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
 3. Oferta winna składać się z wypełnionego i podpisanego:
 1. Formularza ofertowego – stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania;
 2. Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych – stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania;
 3. Oświadczenia Wykonawcy – stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania;
 4. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 1. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnymi wymaganiami ustawowymi oraz opatrzona pieczęcią firmową wykonawcy.
 2. Przez złożenie oferty w formie elektronicznej Zamawiający rozumie przesłanie skanu podpisanych i opieczętowanych dokumentów na wskazany do złożenia oferty adres                   e-mail, tj. zamowienia@gminakutno.pl .
 3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
 4. W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączony oryginał pełnomocnictwa określający jego zakres i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych i niespełniających wymogów opisanych w niniejszym Zapytaniu.
 6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 7. Całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej dekompletacji. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty).
 8. Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 9. Oferty w formie pisemnej należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem:

 

 

 

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

 

URZĄD GMINY KUTNO

UL. WINCENTEGO WITOSA 1

99-300 KUTNO

OFERTA NA:

Spakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kutno

Znak sprawy: ZP.271.2.15.2020.PP

 

 1. Oferty przesyłane w formie elektronicznej należy zatytułować:

 

Znak sprawy: ZP.271.2.15.2020.PP

 

 1. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków wskazanych w Zapytaniu.

 

 1. Termin złożenia oferty

 

 1. Ofertę należy dostarczyć do sekretariatu (pokój nr 16) Urzędu Gminy Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno, lub przesłać w formie  elektronicznej na adres

e-mail: zamowienia@gminakutno.pl

w terminie do dnia 18.09.2020 r. do godziny 10:00.

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. O terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego w przypadku ofert elektronicznych liczy się termin wpływu oferty na serwer zamawiającego.

 

 1. Kryterium oceny oferty
   1. Kryterium wyboru oferty stanowi najniższa oferowana cena jednostkowa brutto. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spełniającą wszystkie wymagania zawarte w niniejszym zapytaniu.
   2. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do wykonania całości Zamówienia.
   3. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowana w złożonych ofertach.
   4. Przed Podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić opłacone, aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 12.000,00 zł oraz wymagane prawem aktualne zezwolenie na powadzenie działalności w zakresie wykonania prac objętych Przedmiotem zamówienia oraz obowiązującą przez cały okres realizacji zamówienia umowę na składowanie odpadów niebezpiecznych.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny.

 

 1. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
 2. Cenę ofertową należy podać w złotych polskich (PLN), netto oraz brutto z wyodrębnieniem należytego podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyfrowo i słownie. Wysokość stawki podatku VAT należy przyjąć zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień złożenia oferty.
 3. Do porównania ofert będzie brana cena jednostkowa brutto (z VAT).
 4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans najkorzystniejszej ceny jednostkowej brutto, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

 

 1. Warunki płatności

 

  1. Podstawą wystawiania faktury jest podpisany bez zastrzeżeń przez Strony protokół odbioru po wykonaniu Przedmiotu umowy oraz podpisane przez właścicieli nieruchomości protokoły sporządzone przez Wykonawcę potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 5 do Umowy.
  2. Odbiór będzie dokonany protokołem w ciągu 7 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.
  3. Przedłożenie podpisanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu odbioru oraz protokołów podpisanych przez właścicieli nieruchomości potwierdzające należyte wykonanie prac są warunkiem wypłaty wynagrodzenia.
 1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty dostarczenia faktury.
 2. Strony zgodnie postanawiają, iż za termin zapłaty uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
 4. W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.
 5. Faktura płatna będzie w systemie podzielnej płatności (tzw. Split payment) na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze oraz w wykazie podmiotów, o którym mowa
  w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
 6. Wykonawca oświadczy Zamawiającemu, że wskazany rachunek bankowy jest numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielnej płatności (tzw. Split payment) zgodnie z załącznikiem nr 8 do Umowy.
 7. Wykonawca poinformuje Zamawiającego czy będzie, czy nie będzie składał Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania przy zamówieniu objętym przedmiotem niniejszej umowy.
 8. Wykonawca poinformuje Zamawiającego czy będzie, czy nie będzie składał Zamawiającemu faktury za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: faktura@gminakutno.pl przy zamówieniu objętym przedmiotem niniejszej umowy.

 

 1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

 

 1. W niniejszym zapytaniu ofertowym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
   1. pisemnie: w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami na adres:

           Gmina Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno

   1. faksem na numer: 24 355 70 21
   2. pocztą elektroniczną: zamowienia@gminakutno.pl
   3. przy użyciu: Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAPu:
 • Link do elektronicznej skrzynki podawczej: https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • Adres skrzynki ePUAP: /p0jjjk062w/SkrytkaESP
 1. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną (e-mail), każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu lub drogą elektroniczną (e-mail). W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie pozytywnego dowodu transmisji danych domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub drogą elektroniczną (e-mail) podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprawne działanie urządzeń.
 2. Forma pisemna wymagana jest do:
 1. złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pełnomocnictwa oraz uzupełnień, złożonych na wezwanie Zamawiającego, za pośrednictwem:
 1. operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe na adres podany w ust 1,
 2. osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres podany w ust. 1.
 1. powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu/zmianie oferty.
 1. Wykonawcy powinni na bieżąco monitorować informacje, oświadczenia i dokumenty zamieszczane przez Zamawiającego na stronie internetowej (http://bip.gminakutno.pl/), z której pobrali dokumenty w celu sprawdzenia, czy w niniejszym postępowaniu nie pojawiły się nowe okoliczności mające wpływ na prowadzone postępowanie.

 

 1. Unieważnienie postępowania

 

 1. Z uwagi na wartość zamówienia, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) do niniejszego Zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytana ofertowego, jeżeli:
     1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
     2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
     3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
     4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie Umowy lub prawidłową jej realizację.
 1. Zapytanie ofertowe może także być unieważnione przez Zamawiającego bez podania przyczyny w każdym momencie i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do realizacji zamówienia.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania umowy w przypadku nie pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

 1. Udzielenie zamówienia

 

 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wybór oferty jest dokumentowany protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.
 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną wykonawców, którzy złożyli oferty, ponadto informacja zostanie zamieszczona na  stronie internetowej: BIP Urzędu Gminy Kutno, tj. http://bip.gminakutno.pl .
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Zapytania ofertowego.
 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym zapytaniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Integralną część niniejszego zapytania stanowią:
 1. Załącznik nr 1 – Formularz – OFERTA;
 2. Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych;
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy;
 4. Załącznik nr 4 – Umowa – wzór.

 

 

GMINA KUTNO #centrummożliwości

 

Urząd Gminy Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno

tel. 24-355-70-20, fax 24-355-70-21

 www.bip.gminakutno.pl,  e-mail sekretariat@gminakutno.pl

RODO informacja dot. danych osobowych pod adresem:

 http://bip.gminakutno.pl/strony/menu/105.dhtm

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Barańska 10-09-2020 14:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Barańska 10-09-2020
Ostatnia aktualizacja: Karolina Barańska 25-09-2020 10:10