Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 890 000,00 zł na sfinansowanie planowanych rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w budżecie Gminy Kutno w 2020 roku.

WÓJT GMINY KUTNO
 
Kutno, dnia 8 października 2020 r.
 
ZAMAWIAJĄCY:
GMINA KUTNO                                                                .
ul. Wincentego Witosa 1
99-300 Kutno
Znak sprawy: ZP.271.2.16.2020PP

 

Zapytanie ofertowe do zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO

Zgodnie z art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                                (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 890 000,00 zł                              na sfinansowanie planowanych rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek          w budżecie Gminy Kutno w 2020 roku.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Pobranie kredytu: w jednej transzy, płatnej na rachunek bankowy Gminy Kutno         do dnia 30.10.2020 r.;
 2. Maksymalny okres kredytowania 4 lata, tj. do 31.12.2024 r.
 3. Karencja w spłacie kapitału ustalona do dnia 31 stycznia 2021 r.
 4. Spłata kredytu nastąpi w okresie od 31 stycznia 2021 r.  do 31 grudnia 2024 r.               (w 48 równych ratach zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu).
 5. Spłata odsetek nastąpi – miesięcznie w okresie od 30 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2024 r.  (z dołu, dotyczy to również spłat rat kredytu).
 6. Koszty kredytu będą stanowić: Oprocentowanie kredytu zmienne, uzależnione            od stawki WIBOR 3M oraz stałej marży Wykonawcy. Z tytułu obsługi kredytu nie będą pobierane żadne inne opłaty poza ujętymi w ofercie. Wykonawca nie pobiera prowizji.
 7. Dla ustalenia ceny kredytu należy przyjąć WIBOR 3M na dzień 8 października 2020 r.
 8. Spłata odsetek następować będzie na podstawie harmonogramu spłat.
 9. Forma zabezpieczenia kredytu: weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.
 10. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu (w tym rat kredytu) bez ponoszenia dodatkowych opłat. Wcześniejsza spłata kredytu nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych i finansowych dla Zamawiający.
 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) rezygnacji z wykorzystania części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów i podania przyczyn oraz

b) negocjacji kwoty i terminów spłat kapitału bez ponoszenia dodatkowych kosztów        i podania przyczyn.

 1. W przypadku niewykorzystania części kredytu Zamawiający nie będzie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Wykonawca do oferty winien załączyć projekt umowy. Zamawiający zaakceptuje treść umowy kredytowej stosowanej w swej działalności przez kredytodawcę pod warunkiem, że będzie ona zgodna z wymogami Zamawiającego.
 3. W celu umożliwienia Wykonawcy oceny zdolności kredytowej Zamawiającego, odsyła się do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kutno            (www.bip.gminakutno.pl) na której znajdują się m.in. następujące dokumenty:
 • Sprawozdania za I półrocze 2020 rok: Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S;
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok.

 

II. Sposób obliczenia ceny:

 1. Wykonawca zobowiązany jest do wyliczenia wartości w sposób wskazany    w formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
 2. Oferowana cena udzielenia kredytu powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym: opłaty, prowizje, odsetki i inne świadczenia związane z uruchomieniem i prowadzeniem kredytu;
 3.  Marża Wykonawcy powinna obejmować: opłaty, prowizje, odsetki i inne świadczenia stanowiące zysk Wykonawcy związany z udzieleniem kredytu;
 4. Cena winna być określona jako suma stawki WIBOR 3M na dzień 8 października 2020 r. oraz marży Wykonawcy; Marża bankowa uwzględnia wszystkie koszty związane z uruchomieniem i bieżącą obsługą kredytu. Wskazana marża bankowa będzie wskaźnikiem stałym nie podlegającym zmianie.
 5. Cena oferty winna być wyrażona w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością         do dwóch miejsc po przecinku.

 

III. Termin i forma złożenia oferty:

 

1. Ofertę należy złożyć na załączonym do Zapytania o cenę „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1.

2. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

a. harmonogram spłaty kredytu;

b. zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Prawo bankowe;

c. wzór umowy kredytowej zawierający postanowienia niniejszego zapytania ofertowego;

d. Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych – stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania,

3. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia   i termin.

4. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy           w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi.

5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

6. W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączony oryginał pełnomocnictwa określający jego zakres i podpisany przez osoby uprawnione                do reprezentowania Oferenta.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych i niespełniających wymogów opisanych w niniejszym Zapytaniu.

8. Oferty składane w formie pisemnej należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i adresem Oferenta oraz oznaczeniem:

 

 

 

 

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………….

 

URZĄD GMINY KUTNO

UL. WINCENTEGO WITOSA 1

99-300 KUTNO

 

„ZAPYTANIE O CENĘ na wykonanie zamówienia pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego   w kwocie 1 890 000,00 zł na sfinansowanie planowanych rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w budżecie Gminy Kutno w 2020 roku”.

 

 

9. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

a)             pisemnie: w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami na adres:

           Gmina Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno

b)       elektronicznie: faksem na numer: 24 355 70 21

c)             elektronicznie:  pocztą elektroniczną: skarbnik@gminakutno.pl

d)            elektronicznie:  przy użyciu: Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAPu:

 1. Link do elektronicznej skrzynki podawczej: https://epuap.gov.pl/wps/portal
 2. Adres skrzynki ePUAP: /p0jjjk062w/SkrytkaESP

 

 

10. Informacja dodatkowa:

 1. Wykonawcy powinni na bieżąco monitorować informacje, oświadczenia i dokumenty zamieszczane przez Zamawiającego na stronie internetowej (http://bip.gminakutno.pl/), z której pobrali dokumenty w celu sprawdzenia, czy w niniejszym postępowaniu nie pojawiły się nowe okoliczności mające wpływ na prowadzone postępowanie.

 

11. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków wskazanych                 w Zapytaniu.

 

 

12. Termin składania ofert upływa w dniu   

15 października 2020 r. do godz. 10.00

 

 

 

 

13. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

14. O terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

 

IV. Kryterium oceny oferty

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

Cena:

100 %

 

 

2. Uwaga:

Jeżeli zostaną złożone co najmniej dwie oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w pierwotnie złożonych ofertach.

 

V. Unieważnienie postępowania

1. Z uwagi na wartość zamówienia, zgodnie z art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszego Zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tym samym niniejsze Zapytanie nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zapytania ofertowego bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert oraz bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do zapytania ofertowego.

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.

3. Rozstrzygnięcie niniejszego zapytania ofertowego zostanie opublikowane na stronie internetowej pod adresem (http://bip.gminakutno.pl/)

4. Załączniki stanowią integralną część Zapytania.

Załączniki:

1. Formularz oferty

2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Barańska 08-10-2020 10:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Barańska 08-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Karolina Barańska 28-10-2020 14:39