Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg wewnętrznych i gminnych będących w zarządzie Wójta Gminy Kutno

   

WÓJT GMINY KUTNO

 Kutno, dnia 28.10.2020 r.

Znak sprawy: ZP.271.2.17.2020.PP

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia pn.: Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg wewnętrznych i gminnych będących w zarządzie Wójta Gminy Kutno.

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Kutno

ul. Wincentego Witosa 1

99-300 Kutno

tel. 24 355 70 20

 

I. Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych i gminnych na terenie Gminy Kutno. 

 Kod CPV     90.62.00.00-9 usługi odśnieżania; 

 Kod CPV     90.63.00.00-2 usługi usuwania gołoledzi.

 1. Zamówienie obejmuje świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem  dróg  gminnych i wewnętrznych zarządzanych przez Wójta Gminy Kutno na  terenie Gminy Kutno, a w szczególności przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg,   zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi, poprzez:
 1. odśnieżanie dróg przy użyciu pługów odśnieżnych;
 2. likwidację śliskości zimowej, gołoledzi przy użyciu  piaskarek  na  drogach, własnym materiałem: solą, mieszanką lub materiałem uszarstniającym;
 3. zmagazynowanie materiałów do zwalczania śliskości;
 4. załadunek materiałów do zimowego utrzymania dróg;
 5. przekazywanie informacji o stanie dróg do Urzędu Gminy Kutno;
 6. inne czynności w razie klęsk żywiołowych.
 1. Usługi w ramach niniejszego Zamówienia związane są z likwidacją skutków zimy, żywiołu  śnieżnego  i  skutków obniżonej temperatury w taki sposób aby poprawić przejezdność dróg i ograniczyć zakłócenia ruchu drogowego wywołane czynnikami atmosferycznymi.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: Specyfikacja Techniczna (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).
 3. Używane materiały do zimowego utrzymania powinny spełniać wymagania Rozporządzenia  Ministra Środowiska  z  dnia  27  października  2005 r  (Dz.  U. z 2005 r., Nr  230 poz. 1960)  w  sprawie  rodzajów  i  warunków  stosowania  środków,  jakie  mogą  być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. Wykonawca winien zabezpieczyć we własnym zakresie i na własny koszt piasek lub mieszankę piaskowo-solną do zimowego utrzymania dróg.
 4. Wszelkie koszty realizacji zamówienia będą uwzględnione w ramach stawki jednostkowej za motogodzinę pracy sprzętu i rzeczywistego czasu świadczenia usług danym sprzętem, wskazanej w ofercie Wykonawcy.

 

II. Termin realizacji zamówienia:

Okres zimowego utrzymania dróg ustala się od chwili wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady śniegu lub gołoledź) lub wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do realizacji robót przy zimowym utrzymaniu dróg, do 31.12.2021 r.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania  tych warunków.

 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 

 1. posiadania wiedzy i doświadczenia,

 

  1. W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien udokumentować, że zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy co najmniej jednego zamówienia w zakresie porównywalnym jak w niniejszym postępowaniu, tj. przynajmniej przez 1 sezon zimowy wykonywał usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg (w tym odśnieżanie i usuwanie śliskości na drogach), o wartości zamówienia minimum 20.000 złotych brutto.

 

 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania potencjałem technicznym do wykonania usług zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Zamawiający uzna, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie łącznie następującym sprzętem w ilościach minimalnych:
 1. pojazd (nośnik) z pługiem do odśnieżania – sprzęt średni - minimum 2 sztuki;
 2. pojazd (nośnik) z pługiem do odśnieżania - sprzęt ciężki – minimum 2 sztuki;
 3. piaskarka lub pługo-piaskarka – minimum 1 sztuka;

oraz

 1. dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do operowania ww. sprzętem.

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje, zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach. Z treści złożonych dokumentów / oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Niewykazanie spełniania chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 1. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału.
 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku opisanego w pkt III.1.b) - posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi złożyć:
  1. Wykaz wykonanych usług (zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego) z zakresu odśnieżania i usuwania oblodzeń dróg w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie. Na wykazie musi się znaleźć co najmniej jedna usługa z zakresu odśnieżania i usuwania oblodzeń dróg o wartości zamówienia minimum 20.000 zł brutto. W wykazie należy podać wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (poświadczenia).

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku opisanego w pkt III.1.c) - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca musi złożyć:

 1. wykaz narzędzi dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, (zgodnie z załącznikiem nr 6 do zapytania ofertowego), oraz załączy kopie poświadczone za zgodność z oryginałem aktualnych polis ubezpieczeniowych OC dla wykazanych pojazdów wraz z potwierdzeniem opłacenia polisy,
 2. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do posiadania ważnego OC dla każdego z wykazanych pojazdów przez cały okres trwania umowy.
 3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 7 do Zapytania ofertowego) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia (uprawnienia do kierowania wymaganym wyżej sprzętem), a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.
 1. Sposób przygotowania oferty:
 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
 2. Oferta winna być złożona na formularzu „OFERTA” – którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
 3. Oferta winna składać się z:
 1. wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego – stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania,
 2. podpisanej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych – stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania,
 3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
 4. podpisanego oświadczenia Wykonawcy – stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania,
 5. dokumentów, o których mowa w pkt. IV niniejszego Zapytania ofertowego.
 1. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi.
 2. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
 3. W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączony oryginał pełnomocnictwa określający jego zakres i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych i niespełniających wymogów opisanych w niniejszym Zapytaniu.
 5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 6. Całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej dekompletacji. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty).
 7. Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 8. Oferty należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem:

 

 

 

Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………

URZĄD GMINY KUTNO

UL. WINCENTEGO WITOSA 1

99-300 KUTNO

 

Oferta na realizację zamówienia pn.: Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg wewnętrznych i gminnych będących w zarządzie

Wójta Gminy Kutno

 

Znak sprawy: ZP.271.2.17.2020.PP

 

 

 1. Oferty przesyłane w formie elektronicznej należy zatytułować:

ZP.271.2.17.2020.PP

 1. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków wskazanych w Zapytaniu.
 1. Termin złożenia oferty
 1. Ofertę w wersji papierowej należy dostarczyć do sekretariatu (pokój nr 16) Urzędu Gminy Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno, lub przesłać w formie elektronicznej na adres

e-mail: zamowienia@gminakutno.pl

w terminie do dnia 05.11.2020 r. do godziny 10:00.

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. O terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.
 1. Termin związania ofertą

1.    Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2.    Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Opis sposobu obliczania ceny
  1. W cenie oferty należy zawrzeć wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania, a w szczególności:
 1. Koszty materiałów, robocizny i sprzętu, prowadzenia obserwacji warunków atmosferycznych, dyżuru dyspozytorskiego;
 2. Marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki odnoszące się do Umowy jako całości;
 3. Koszty zabezpieczenia i utrzymania terenu do składowania materiałów do likwidacji śliskości;
 4. Koszty związanych z zabezpieczeniem i przygotowaniem mieszanki piaskowo – solnej;
 5. Praca wykonywana przez pracowników lub podwykonawców Wykonawcy.
  1. Ceny oferty obliczona zostanie zgodnie ze wzorem:

Cof. = 0,2xCpias.+0,2xCcż. +0,6xCśr.

gdzie:

Cof. – jest to Całkowita cena oferty

Cpias. – jest to cena jednostkowa brutto za godzinę pracy pojazdu opłużonego z solarko-piaskarką (likwidacja śliskości)

Ccż - jest to cena jednostkowa brutto za godzinę pracy sprzętem ciężkim (odśnieżanie)

Cśr.. – jest to cena jednostkowa brutto za godzinę pracy sprzętem średnim (odśnieżanie)

 Ceny jednostkowe należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy.     

IX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

  1. Kryteria oceny ofert. - cena oferty – 100 %

      Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę oferty obliczoną w sposób podany w pkt. VIII. niniejszego zapytania ofertowego. Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt. i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:

                                                Najniższa cena oferty

          Kryterium cena    =      ------------------------------ x 100 pkt

                                               Cena badanej oferty

  1. W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
  2. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
  3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
 1. Istotne postanowienia umowy:
 1. Istotne dla stron postanowienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego zapytania ofertowego.
 1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
 1. W niniejszym zapytaniu ofertowym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują:
   1. pisemnie: w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami na adres:

           Gmina Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno;

   1. faksem na numer: 24 355 70 21;
   2. pocztą elektroniczną: zamowienia@gminakutno.pl;
   3. przy użyciu: Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAPu:
 • Link do elektronicznej skrzynki podawczej: https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • Adres skrzynki ePUAP: /p0jjjk062w/SkrytkaESP
 1. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną (e-mail), każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu lub drogą elektroniczną (e-mail). W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie pozytywnego dowodu transmisji danych domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub drogą elektroniczną (e-mail) podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprawne działanie urządzeń.
 2. Forma pisemna wymagana jest do:
 1. złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pełnomocnictwa oraz uzupełnień, złożonych na wezwanie Zamawiającego, za pośrednictwem:
 1. operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe na adres podany w ust. 1,
 2. osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres podany w ust. 1.
 1. powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu/zmianie oferty.
 1. Wykonawcy powinni na bieżąco monitorować informacje, oświadczenia i dokumenty zamieszczane przez Zamawiającego na stronie internetowej (http://bip.gminakutno.pl/), z której pobrali dokumenty w celu sprawdzenia, czy w niniejszym postępowaniu nie pojawiły się nowe okoliczności mające wpływ na prowadzone postępowanie.
 1. Unieważnienie postępowania
 1. Z uwagi na wartość zamówienia, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) do niniejszego Zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytana ofertowego, jeżeli:
  1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
  2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
  3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
  4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie Umowy lub prawidłową jej realizację.
 3. Zapytanie ofertowe może także być unieważnione przez Zamawiającego bez podania przyczyny w każdym momencie i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do realizacji zamówienia. 
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Zapytania ofertowego.
 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 6. Rozstrzygnięcie niniejszego zapytania ofertowego zostanie opublikowane na stronie internetowej pod adresem www.bip.gminakutno.pl.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia);

Załącznik nr 2 – Formularz – OFERTA;

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych;

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług;

Załącznik nr 6 - Wykaz narzędzi;

Załącznik nr 7 – Wykaz osób;

Załącznik nr 8 – Umowa – wzór.

GMINA KUTNO #centrummożliwości

Urząd Gminy Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno

tel. 24-355-70-20, fax 24-355-70-21

 www.bip.gminakutno.pl,  e-mail sekretariat@gminakutno.pl

RODO informacja dot. danych osobowych pod adresem:

 http://bip.gminakutno.pl/strony/menu/105.dhtm

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Barańska 28-10-2020 12:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Barańska 28-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Karolina Barańska 13-11-2020 11:37