Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rozeznanie rynku dla zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie usługi publikacji ogłoszeń pasowych na potrzeby realizacji projektu pn. ?Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynku szkoły podstawowej w Byszewie oraz budynku szkoły podstawowej w Gołębiewku Nowym gm. Kutno?

Kutno, dn. 05.07.2021 r.

Gmina Kutno

99-300 Kutno

Wincentego Witosa 1

                    

 

Rozeznanie rynku dla zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie usługi  publikacji ogłoszeń pasowych  na potrzeby realizacji projektu pn.

„Termomodernizacja wraz  z wymianą źródła ciepła w budynku szkoły podstawowej  w Byszewie oraz budynku szkoły podstawowej w Gołębiewku Nowym gm. Kutno”

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego                na lata 2014-2020 

Znak sprawy: ZP.271.2.18.2021.RA

Gmina Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno zamierza zlecić wykonanie                    usługi publikacji ogłoszeń prasowych w związku z realizacją projektu                                              pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła  w budynku szkoły podstawowej                                   w Byszewie oraz budynku szkoły podstawowej  w Gołębiewku Nowym gm. Kutno”.

W związku z powyższym prosimy o dokonanie  wyceny zamówienia w oparciu                     o zamieszczone poniżej informacje oraz przesłanie oferty drogą elektroniczną (e-mail)                    do dnia  9 lipca 2021 r.  na adres: zamowienia@gminakutno.pl. Przez złożenie oferty             w formie elektronicznej Zamawiający rozumie przesłanie skanu podpisanych                                    i opieczętowanych dokumentów na wskazany do złożenia oferty na ww. adres  e-mail.

I. Opis przedmiotu zamówienia:                                                                                   Przedmiotem zamówienia jest usługa publikacji czterech ogłoszeń prasowych. Ogłoszenie prasowe:

 1. Druk: full kolor.
 2. Znak Funduszu Europejskiego złożony z symbolu graficznego, Flaga Rzeczypospolitej Polskiej – barwy narodowe, logo promocyjne województwa łódzkiego oraz znak Unii Europejskiej złożony z flagi UE w wersji full kolor.
 3. Ogłoszenie będzie publikowane w prasie o zasięgu minimum lokalnym obejmującym zakresem co najmniej powiat kutnowski.
 4. Treść publikacji oraz logotypy zamieszczone w ogłoszeniu przekaże Wykonawcy Zamawiający w formie elektronicznej (e-mailem). Każde z czterech ogłoszeń będzie miało inną treść.
 5. Wielkość ogłoszenia minimum: 20,7 cm x 11,2 cm (dopuszcza się zmiany wielkości ogłoszenia w zakresie +/- 20 % w celu dopasowania do stosowanych modułów).
 6. W jednym wydaniu (numerze) może znaleźć się tylko jedno ogłoszenie
 7. Projekt ogłoszenia wymaga akceptacji Zamawiającego.
 8. W przypadku błędów w publikacji ogłoszenia (np. niezgodność opublikowanej treści
  z przesłanym przez Zamawiającego zamówieniem) Wykonawca będzie zobowiązany do jego powtórnej publikacji w najbliższym wydaniu gazety, bez błędów, na swój koszt.
 9. Wykonawca, jako potwierdzenie wykonania usługi, dostarczy Zamawiającemu wraz            z   fakturą  po jednym egz. gazety,   w których opublikowane zostały ogłoszenia.

II. Termin realizacji zamówienia:

 • Ogłoszenie nr 1 – do dnia 23.07.2021
 • Ogłoszenie nr 2 – od dnia 15.08.2021 do dnia 31.08.2021
 • Ogłoszenie nr 3 – od dnia 17.09.2021 do dnia 30.09.2021
 • Ogłoszenie nr 4 – od dnia 15.10.2021 do dnia 31.10.2021

III. Warunki płatności:

Przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 7 dnia od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

 1. Strony zgodnie postanawiają, iż za termin zapłaty uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
 3. W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.
 4. Faktura płatna będzie w systemie podzielnej płatności (tzw. Split payment) na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze oraz w wykazie podmiotów, o którym mowa
  w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
 5. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielnej płatności (tzw. Split payment).
 6. Wykonawca powiadomi czy będzie/nie będzie składał Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania przy zamówieniu objętym przedmiotem niniejszego zlecenia.
 7. Wykonawca powiadomi czy będzie/nie będzie składał Zamawiającemu faktury za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: faktura@gminakutno.pl przy zamówieniu objętym przedmiotem niniejszego zlecenia.
 8. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze , która będzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (Dz. U. 2019 poz. 2357) prowadzony jest rachunek VAT oraz, że rachunek ten jest umieszczony w wykazie o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 9. Wykonawca, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do umowy, oświadcza, że wskazany rachunek bankowy należy do wykonawcy Umowy i został dla niego wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

 

 

IV. Informacje dodatkowe:

 1. Wycenę należy złożyć poprzez wypełnienie wzoru oferty cenowej stanowiącej  załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania rynku. Wycenę należy złożyć poprzez wypełnienie wzoru oferty cenowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania rynku przesłanie skanu podpisanej  oferty drogą elektroniczną (e-mail)               do dnia 9 lipca 2021 r.  na adres: zamowienia@gminakutno.pl.

       2) W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia .

       3) Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli  i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

 1. Wykonawcy przystępujący do niniejszego rozeznania rynku są związani ofertą przez okres 15 dni od otwarcia ofert.
 2. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.
 4. Osoba wyznaczona do kontaktu z Wykonawcami:

Rafał Augustyniak, tel. (24) 3848904, e-mail: r.augustyniak@gminakutno.pl

V. Przedmiotowe rozeznanie rynku prowadzone jest w celu wyboru Wykonawcy.

 1. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie wycen uzyskanych                  w ramach niniejszego rozeznania rynku oraz zleci wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy, który uzyska największa ilość punktów.
 2. Zamawiający dokona wybory Wykonawcy  na podstawie wycen uzyskanych                 w ramach niniejszego rozeznania rynku, w oparciu o kryterium – cena 100%.

Ocena ofert w kryterium „Cena brutto wykonania zamówienia” zostanie dokonana według wzoru:

 

Cena =      Najniższa cena brutto oferty              x  100 pkt.

                 Cena brutto oferty ocenianej

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą zaoferowaną ceną (jeśli cena oferty  z najniższą ceną nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie się uchylał od podpisania umowy - Zamawiający wybierze ofertę sklasyfikowaną jako następna według ceny (jeśli cena oferty kolejnej nie będzie wyższa niż kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia).

 1. O wynikach postępowania Wykonawcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.
 2. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa (projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozeznania cenowego).

 

 

 

Załączniki:

 • Załącznik nr 1 –  Formularz oferty cenowej
 • Załącznik nr 2 – Projekt umowy
 • Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna RODO  

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Barańska 05-07-2021 15:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Barańska 05-07-2021
Ostatnia aktualizacja: Karolina Barańska 15-07-2021 10:58