Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rozeznanie rynku dla zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie i dostawa tablic informacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn.: ?Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynku szkoły podstawowej w Byszewie oraz budynku szkoły podstawowej w Gołębiewku Nowym gm. Kutno?

 

Kutno, dn. 05.07.2021 r.

Gmina Kutno

99-300 Kutno

Wincentego Witosa 1

 

Rozeznanie rynku dla zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie                             i dostawa tablic informacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn.:

„Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynku szkoły podstawowej  w Byszewie oraz budynku szkoły podstawowej w Gołębiewku Nowym gm. Kutno”

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego                   na lata 2014-2020 

Znak sprawy: ZP.271.2.18.2021.RA

Gmina Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno zamierza zlecić wykonanie                   i dostawę tablic informacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynku szkoły podstawowej  w Byszewie oraz budynku szkoły podstawowej w Gołębiewku Nowym gm. Kutno”.

W związku z powyższym prosimy o dokonanie  wyceny zamówienia w oparciu                                o zamieszczone poniżej informacje oraz przesłanie oferty drogą elektroniczną (e-mail)                    do dnia 9 lipca 2021 r.  na adres: zamowienia@gminakutno.pl. Przez złożenie oferty                         w formie elektronicznej Zamawiający rozumie przesłanie skanu podpisanych                                    i opieczętowanych dokumentów na wskazany do złożenia oferty na ww. adres  e-mail.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Zakres rzeczowy:
 1. Wykonanie, dostawa tablic informacyjnych – 3 szt.
 1. Opis wykonania tablic informacyjnych
 • Tablice wykonane na materiałach trwałych ((blacha ocynkowana lub aluminiowa płyta kompozytowa), odpornych na warunki atmosferyczne oraz promienie UV, z nadrukiem kolorowym
 • Wymiary: wysokość 80 cm, szerokość 120 cm
 • Komplet uchwytów  do montażu ww. tablic  na słupkach stalowych
 1. Tablice muszą zawierać następujące informacje:
 • Nazwę beneficjenta: Gmina Kutno
 • Tytuł projektu: „Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła                w budynku szkoły podstawowej  w Byszewie oraz budynku szkoły podstawowej w Gołębiewku Nowym gm. Kutno”
 • Cel projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Kutno poprzez termomodernizację budynków szkół podstawowych w Byszewie i Gołębiewku Nowym oraz montaż instalacji fotowoltaicznych
 • Zestaw logo – znaki FE, barwy RP i UE Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz logo województwa łódzkiego
 • Adres portalu: www.mapadotacji.gov.pl
 1. Napisy i znaki winny być czytelne i trwałe.
 2. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji: co najmniej 6 lat
 3. Miejsce dostawy tablic pamiątkowych: Urząd  Gminy Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno
 4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w oparciu               o Szczegółowe wytyczne w zakresie wzoru, formy i zakresu informacji  zawartych na tablicach informacyjnych i pamiątkowych określonych w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” oraz Kartą Wizualizacji dla Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego

(zasady promocji i oznakowania projektów dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r.), które są dostępne na stronie internetowej:

https://rpo.lodzkie.pl/wynik-wyszukiwania/item/2252-zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-roku

 1. Termin realizacji zamówienia:
 • dwa tygodnie liczone od dnia udzielenia zlecenia
 1. Warunki płatności:

Przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do                7 dnia od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

 1. Strony zgodnie postanawiają, iż za termin zapłaty uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
 3. W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.
 4. Faktura płatna będzie w systemie podzielnej płatności (tzw. Split payment) na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze oraz w wykazie podmiotów, o którym mowa
  w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
 5. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielnej płatności (tzw. Split payment).
 6. Wykonawca powiadomi czy będzie/nie będzie składał Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania przy zamówieniu objętym przedmiotem niniejszego zlecenia.
 7. Wykonawca powiadomi czy będzie/nie będzie składał Zamawiającemu faktury za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: faktura@gminakutno.pl przy zamówieniu objętym przedmiotem niniejszego zlecenia.
 8. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze , która będzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (Dz. U. 2019 poz. 2357) prowadzony jest rachunek VAT oraz, że rachunek ten jest umieszczony w wykazie o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 9. Wykonawca, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do umowy, oświadcza, że wskazany rachunek bankowy należy do wykonawcy Umowy i został dla niego wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.
 1. Informacje dodatkowe:
 1. Wycenę należy złożyć poprzez wypełnienie wzoru oferty cenowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania rynku przesłanie skanu podpisanej  oferty drogą elektroniczną (e-mail) do dnia 9 lipca 2021 r.  na adres: zamowienia@gminakutno.pl.
 2. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia .
 3. Wykonawcy przystępujący do niniejszego rozeznania rynku są związani ofertą przez okres 15 dni od otwarcia ofert.
 1. Przedmiotowe rozeznanie rynku prowadzone jest w celu wyboru Wykonawcy.
 1. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie wycen uzyskanych                     w ramach niniejszego rozeznania rynku oraz zleci wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy, który uzyska największa ilość punktów.
 2. Zamawiający dokona wybory Wykonawcy  na podstawie wycen uzyskanych                 w ramach niniejszego rozeznania rynku, w oparciu o kryterium – cena 100%.

Ocena ofert w kryterium „Cena brutto wykonania zamówienia” zostanie dokonana według wzoru:

 

Cena=      Najniższa cena brutto oferty                  x  100 pkt.

                 Cena brutto oferty ocenianej

 1. O wynikach postępowania Wykonawcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.
 2. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania do wybranego Wykonawcy zostanie skierowane pisemne zlecenie realizacji zamówienia.
 3. Osoba wyznaczona do kontaktu z Wykonawcami:

Rafał Augustyniak, tel. (24) 3848904, e-mail: r.augustyniak@gminakutno.pl

Załączniki:

 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty cenowej
 • Załącznik nr 2 – Wzory  tablic informacyjnych (ZIP) 
 • Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna RODO 

 

GMINA KUTNO#centrummożliwości

 

Urząd Gminy Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno

tel. 24-355-70-20, fax 24-355-70-21

www.bip.gminakutno.pl,  e-mail sekretariat@gminakutno.pl

RODO informacja dot. danych osobowych pod adresem:

 http://bip.gminakutno.pl/strony/menu/105.dhtml

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Barańska 05-07-2021 15:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Barańska 05-07-2021
Ostatnia aktualizacja: Karolina Barańska 28-07-2021 14:36