Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

 

WÓJT GMINY - mgr inż. Justyna Jasińska

Zadania i kompetencje Wójta Gminy:

 1. Kierowanie Urzędem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponoszenie odpowiedzialności za wyniki jego pracy oraz praworządne i efektywne funkcjonowanie Urzędu.

 2. Wypełnianie zadań organizacyjnych w stosunku do obsługi obywateli i samorządów mieszkańców wsi,

 3. Inspirowanie przedsięwzięć społecznych i gospodarczych, wykorzystywanie inicjatyw lokalnych,

 4. Utrzymanie więzi ze społeczeństwem, prowadzenie konsultacji społecznych oraz innych form zasięgania opinii obywateli, ich organizacji środowisk lokalnych, informowanie społeczeństwa gminy o podejmowanych działaniach,

 5. Wnikliwe i terminowe rozpatrywanie wniosków i skarg oraz innych sygnałów od społeczeństwa gminy.

 6. Opracowywanie i przedstawianie Radzie Gminy projektów planów gospodarczych , projektów budżetu gminy, planów zagospodarowania przestrzennego i programów przewidzianych w odrębnych przepisach lub wynikających z uchwał Rady Gminy

 7. Wykonywanie uchwał Rady Gminy

 8. Przygotowywanie materiałów, analiz, sprawozdań i informacji niezbędnych dla działalności Rady Gminy i jej organów, terminowe udzielanie odpowiedzi na interpelacje, wnioski radnych gminy.

 9. Terminowe załatwianie spraw obywateli.

 10. Określanie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy stanowisk pracy Urzędu.

 11. Realizacja polityki kadrowej w Urzędzie, sprawowanie ogólnego zwierzchnictwa służbowego wobec pracowników Urzędu.

 12. Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie.

 13. Nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie.

 14. Wydawanie zarządzeń, decyzji oraz innych aktów prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 15. Wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy.

 

SEKRETARZ GMINY - mgr Renata Topór

Zadania i kompetencje Sekretarza Gminy:

 1. Wykonywanie wyznaczonych przez Wójta zadań i kompetencji.

 2. Kierowanie Urzędem w imieniu Wójta.

 3. Prowadzenie spraw gminy w zakresie ustalonym przez Wójta.

 4. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu.

 5. Kontrolowanie wykonywania obowiązków przez pracowników.

 6. Koordynowanie i nadzorowanie opracowania projektów uchwał Rady Gminy i innych dokumentów Wójta.

 7. Realizowanie w powierzonym zakresie innych zadań wynikających z przepisów prawa gminnego i programu gospodarczego.

 8. Prowadzenie spraw dotyczących szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników.

 9. Nadzór nad prawidłowością załatwiania spraw mieszkańców w Urzędzie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków .

 10. Organizowanie wykonania uchwał, zarządzeń i postanowień

 11. Zastępstwo Wójta w razie jego nieobecności .

 12. Nadzór nad utrzymaniem ładu, estetyki i porządku w Urzędzie.

 13. Prowadzenie spraw zabezpieczenia mienia Urzędu.

 14. Realizacja zadań na rzecz obronności kraju ustalonych w odrębnych przepisach oraz w planie obronnym gminy i należących do właściwości Wójta.

 15. Wykonywanie innych zadań ustalonych i powierzonych przez Wójta.

 16. Wykonywanie obowiązków pełnomocnika ds. wyborów urzędnika wyborczego.

 

SKARBNIK GMINY - mgr Małgorzata Tulińska

Zadania i kompetencje Skarbnika Gminy:

 1. Opracowywanie projektu budżetu gminy.

 2. Nadzór nad realizacją planów finansowych jednostek podporządkowanych gminie.

 3. Zapewnianie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu.

 4. Przestrzeganie zachowania równowagi budżetowej w poszczególnych okresach oraz zapewnienie odpowiedniej relacji pomiędzy dochodami budżetowymi a wydatkami.

 5. Sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu gminy.

 6. Kontrolowanie działalności finansowej i gospodarczej powiązanej z budżetem gminy.

 7. Kontrolowanie gospodarki finansowej organów samorządów mieszkańców wsi i komitetów społecznych.

 8. Nadzór nad inkaso podatku , opłat i innych należności od ludności.

 9. Inicjowanie podejmowania przez Radę Gminy uchwał w sprawie wprowadzenia lub ustalenia wysokości niektórych podatków i opłat oraz innych powodujących skutki finansowe.

 10. Prowadzenie spraw związanych z naruszeniem dyscypliny budżetowej.

 11. Prowadzenie i nadzór wykonania sprawozdawczości budżetowej oraz sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów realizowanych zadań.

 12. Opracowywanie propozycji wprowadzenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe.

 13. Sprawowanie merytorycznego nadzoru i koordynowanie pracy w zakresie funkcjonowanie stanowisk pracy : obsługi kasowej, księgowości podatkowej i budżetowej oraz wymiaru zobowiązań podatkowych oraz współdziałanie z pozostałymi stanowiskami pracy w Urzędzie w zakresie prawidłowej realizacji gospodarki finansowej oraz nadzór nad ich działaniem w tym zakresie

 14. Organizowanie i przeprowadzanie kontroli finansowych na poszczególnych stanowiskach pracy w Urzędzie.

 15. Sporządzanie analiz wykorzystania środków finansowych i opracowywanie stosownych materiałów dla potrzeb Rady Gminy i Wójta.

 16. Zapewnienie właściwego przebiegu operacji gospodarczych, nadzór i kontrola wewnętrznych operacji gospodarczych.

 17. Organizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontrola dokumentów rachunkowych oraz nadzór całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne stanowiska pracy oraz jednostki organizacyjne.

 18. Prowadzenie gospodarki finansowej Urzędu zgodnie z obowiązującymi zasadami polegającymi zwłaszcza na :

  1. wykonaniu dyspozycji środkami pieniężnymi,

  2. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę,

  3. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

  4. zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.

 19. Nadzór nad udzielanymi zamówieniami publicznymi zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.

 

DYREKTOR DS INWESTYCJI I ADMINISTRACJI - inż. Magdalena Krupińska-Kotulska

Zadania i kompetencje Dyrektora ds. inwestycji i administracji

1. nadzór nad  wykonywaniem zadań przez pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach, m.innymi w zakresie:
a) inwestycji i infrastruktury technicznej,
b) zamówień publicznych,
c) aplikacji o zewnętrznej środki krajowe i unijne,
d) ochrony środowiska i rolnictwa,
e) podejmowanie innych czynności i zadań z upoważnienia Wójta lub na jego polecenie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Koralewska-Kowalczyk 16-12-2009 11:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kondracki 04-07-2019 12:04