Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

DOWODY OSOBISTE.


Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony i podpisany „wniosek o wydanie dowodu osobistego” w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej.
2. Jedną aktualną, kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm odzwierciedlającą , w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiającą ją w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.
Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię spełniającą powyższe wymogi o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB.
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.).
Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia. W takim przypadku przy odbiorze dowodu składa się oryginały tych dokumentów.
UWAGA! Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku na papierze fotograficznym lub na papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.
3. Do okazania dowód osobisty w przypadku jego wymiany, dokument podróży w przypadku nabycia obywatelstwa polskiego, ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość w przypadku utraty dowodu osobistego.
4. Na żądanie organu w przypadku niezgodności danych: odpis skrócony polskiego aktu urodzenia lub odpis skrócony polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu, dokument poświadczający obywatelstwo polskie.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w organie dowolnej gminy na terytorium RP:
w postaci papierowej,
w postaci elektronicznej (podpisany kwalifikowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).
Formularz elektroniczny jest dostępny na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP – www.epuap.gov.pl
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej osobiście.
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek o wydanie dowodu osobistego składa odpowiednio rodzic, opiekun prawny lub kurator w obecności tej osoby.
Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego w organie gminy osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnej lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymagana jest obecność tej osoby; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.
Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może sama złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
Osoba, która sama nie może złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody powiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby.
Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego.
Dowód odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
Dowód osobisty wydany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny.
Dowód osobisty wydany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.
W przypadku osoby, chorej, niepełnosprawnej, od której wniosek na dowód był przyjmowany w miejscu pobytu, odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.
Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.
Dowód osobisty wydany dziecku, które nie ukończyło 5 roku życia jest ważny 5 lat od daty jego wydania.
Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się w przypadku:
upływu terminu ważności dowodu osobistego – wniosek należy złożyć co najmniej 30 dni przed upływem terminu jego ważności,
zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego – wniosek należy złożyć niezwłocznie,
zmiany wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym identyfikację jego posiadacza – wniosek należy złożyć niezwłocznie,
utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza - wniosek należy złożyć niezwłocznie.
Dowód osobisty podlega unieważnieniu m.in.:
z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia, a także z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego,
z dniem utraty obywatelstwa polskiego lub wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego,
z dniem upływu ważności dowodu osobistego.
po upływie 4 miesięcy od zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r., poz. 391)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz. U. poz. 212).

 

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr telefonu: 24/355-70—32

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Koralewska-Kowalczyk 19-01-2010 14:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kondracki 09-06-2016 09:42