Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY W URZĘDZIE GMINY


 1. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.

 2. Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej - zastępca Skarbnika Gminy.

 3. Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej.

 4. Stanowisko pracy ds. wymiaru zobowiązań podatkowych.

 5. Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej.

 6. Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej od środków transportu i opłat za pobór wody.

 7. Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej i pozostałych opłat.

 8. Stanowisko pracy kasjera.

 9. Stanowisko pracy ds. obsługi rady.

 10. Stanowisko pracy ds. organizacyjnych.

 11. Stanowisko pracy ds. kadrowych i bezpieczeństwa i higieny pracy.

 12. Stanowisko pracy ds. obywatelskich.

 13. Stanowisko pracy ds. wojskowych.

 14. Stanowisko pracy ds. obronnych i obrony cywilnej.

 15. Stanowisko pracy ds. obsługi prawnej.

 16. Stanowisko pracy ds. rolnych, inwestycji i ochrony środowiska..

 17. Stanowisko pracy ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej.

 18. Stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami i mieniem gminy.

 19. Stanowisko pracy ds. zdrowia, kultury i spraw socjalnych.

 20. Stanowisko pracy ds. ewidencji działalności gospodarczej.

 21. Administrator bezpieczeństwa informacji danych.

 22. Informatyk.

 23. Wieloosobowe stanowiska pracy ds. obsługi.

 1. Stanowisko pracy - pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.

  1. Kierowanie wyodrębnioną komórką organizacyjną ds. ochrony informacji niejawnych (tajną kancelarią).

  2. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych.

  3. Ochrona systemów i sieci teleinformatycznych.

  4. Zapewnienie w razie konieczności fizycznej ochrony jednostki organizacyjnej.

  5. Kontrolowanie ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji.

  6. Okresowe kontrolowanie ewidencji, materiałów i realizacji.

  7. Opracowywanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji.

  8. Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych według zasad określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych.

  9. Współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnym służb ochrony państwa. Informowanie na bieżąco Wójta o przebiegu współpracy.

  10. Opracowywanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.

  11. Klasyfikacja informacji niejawnych oraz stosowanie właściwych klauzul tajności a także procedur ich zmiany i znoszenia.

  12. Przeprowadzanie zwykłego postępowania sprawdzającego wg zasad określonych w ustawie.

  13. Sporządzanie wykazów stanowisk i osób dopuszczonych do informacji niejawnych.

 2. Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej - zastępca skarbnika gminy.

  1. Prowadzenie księgowości budżetowej gminy.

  2. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej ksiąg i kartotek przewidzianych w obowiązujących przepisach.

  3. Wykonywanie obsługi rachunkowo- księgowej Urzędu.

  4. Przygotowywanie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, analiz i informacji.

  5. Wykonywanie zadań wynikających z bieżącej obsługi budżetu gminy i z przepisów dotyczących księgowości budżetowej.

  6. Zastępowanie Skarbnika Gminy w czasie jego nieobecności.

  7. Sporządzanie list płacy i wszelkiej dokumentacji dotyczącej płac.

  8. Prowadzenie dokumentacji zasiłków rodzinnych.

  9. Prowadzenie kart wynagrodzeń.

  10. Rozliczanie podatku dochodowego i współpraca z Urzędem Skarbowym w tym zakresie.

  11. Prowadzenie rejestru podatku VAT i dokumentacji związanej z jego rozliczeniem.

  12. Prowadzenie kart wydatków budżetowych, funduszy celowych i innych występujących w jednostce.

  13. Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem składek ZUS i Funduszu pracy.

  14. Współpraca z jednostkami pomocniczymi i organizacjami społecznymi na terenie gminy.

 3. Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej.

  1. Prowadzenie księgowości budżetowej.

  2. Prowadzenie księgowości syntetycznej dotyczącej dochodów gminy.

  3. Przygotowywanie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej , analiz i informacji.

  4. Wykonywanie zadań wynikających z bieżącej obsługi budżetu i z przepisów dotyczących księgowości budżetowej.

  5. Prowadzenie kart wydatków budżetowych, funduszy celowych i innych występujących w jednostce.

  6. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i materiałów jednostki Urzędu, OSP i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

  7. Rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych i materiałów.

  8. Współpraca z jednostkami pomocniczymi i organizacjami społecznymi na terenie gminy.

  9. Prowadzenie dokumentacji księgowej związanej z naliczaniem podatku VAT.

  10. Współpraca z innymi stanowiskami pracy w Urzędzie w zakresie podatku VAT.

 4. Stanowisko pracy ds. wymiaru zobowiązań podatkowych.

  1. Dokonywanie wymiaru zobowiązań podatkowych od podatników gminy i innych opłat wynikających z obowiązkowych przepisów.

  2. Zbieranie informacji podatkowych oraz innych materiałów mających znaczenie przy wymiarze i poborze podatków i opłat.

  3. Prowadzenie kart gospodarczych i ich aktualizacja.

  4. Opracowywanie decyzji Wójta w zakresie prowadzonych spraw.

  5. Dokonywanie analiz obciążeń finansowych ludności, ocena skuteczności polityki podatkowej.

  6. Wykonywanie należności określonych odrębnym przepisami, a także organizowanie i nadzór inkasa tych należności.

 5. Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej.

  1. Prowadzenie księgowości podatkowej.

  2. Bieżące prowadzenie kontokwitariuszy.

  3. Dokonywanie analiz stanu zaległości w podatkach.

  4. Prowadzenie wykazu zalegających w zobowiązaniach.

  5. Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych.

  6. Opracowywanie sprawozdań i informacji z realizacji zobowiązań podatkowych.

  7. Rozliczanie sołtysów z zainkasowanych kwot podatkowych oraz sporządzanie wykazu prowizji dla sołtysów.

  8. Wypisywanie pokwitowań na indywidualne wpłaty.

  9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Skarbnika Gminy.

  10. Przyjmowanie i rejestrowanie podań mieszkańców w sprawach:

 • umorzeń, odroczeń, zaniechania terminów płatności.

 1. Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej od środków transportu i opłat za pobór wody.

  1. Prowadzenie księgowości podatkowej od środków transportu.

  2. Przyjmowanie i wprowadzanie danych od inkasenta do programu komputerowego w zakresie naliczeń należności od użytkowników za zużycie wody z wodociągów gminnych.

  3. Prowadzenie księgowości wpłat od użytkowników za zużycie wody, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz prowadzenie wykazu zalegających w płatnościach za zużycie wody.

  4. Ponoszenie odpowiedzialności za majątek (mienie) Urzędu oraz prowadzenie ksiąg inwentarzowych sprzętu i materiałów UG, cechowanie sprzętu.

 2. Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej i pozostałych opłat.

  1. Prowadzenie księgowości podatkowej, przyjmowanie opłat oraz windykacja należności w zakresie:

 1. wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność gminy,

 2. opłat wynikających z tytułu najmu lokali znajdujących się w budynku Urzędu Gminy Kutno

 • za ścieki i wodę,

 • energię elektryczną,

 • energię cieplną,

 1. opłat za centralne ogrzewanie w szkołach

 2. opłat za zezwolenie na włączenie się do sieci gminnej

 3. czynszów dzierżawnych za mienie gminne (lokale mieszkalne, użytkowe, grunty)

 4. nabycia działek stanowiących mienie gminy

 5. opłat za przyłączenie się do sieci telefonicznej w gminie,

 6. opłat eksploatacyjnych z tytułu działalności na terenie gminy,

 7. za zakup lokali stanowiących mienie gminne,

 8. czynszów dzierżawnych za grunty zasobu Agencji Własności Skarbu Państwa,

 9. inne

  1. Realizacja innych każdorazowo zleconych zadań przez Skarbnika Gminy.

 1. Stanowisko pracy kasjera.

  1. Wykonywanie wszystkich czynności związanych z obsługą kasową.

  2. Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania.

  3. Zaopatrzenie Urzędu w druki ścisłego zarachowania.

  4. Ponoszenie odpowiedzialności materialnej i służbowej oraz karnej za powierzone mienie.

 2. Stanowisko pracy ds. obsługi rady.

 1. Wykonywanie zadań związanych z wyborami do organów władz centralnych Rzeczypospolitej Polskiej, rady gminy oraz organów samorządów mieszkańców wsi i innych organów stosownie do obowiązujących przepisów.

 2. Wykonywanie obsługi kancelaryjno-biurowej Rady i jej organów.

 3. 3) Opracowywanie materiałów, projektów, uchwał, postanowień i zarządzeń, wniosków i opinii oraz przedkładanie ich do realizacji przez właściwe organy i jednostki organizacyjne, prowadzenie rejestru uchwał, wniosków i opinii komisji rady oraz interpelacji i wniosków radnych.

 4. Współdziałanie z Przewodniczącym Rady Gminy w zakresie obsługi Rady i jej organów.

 5. Opracowywanie w zakresie zleconym przez Przewodniczącego Rady Gminy informacji, ocen i wniosków dla potrzeb Rady i jej organów.

 6. Udzielanie pomocy radnym w wykonywaniu funkcji radnego.

 7. Organizowanie w zakresie wskazanym przez Radę Gminy przeprowadzenia:

 • konsultacji społecznej - referendum nad projektem rozstrzygnięć poddanych,

 • konsultacji oraz podanie wyników do publicznej wiadomości.

 1. Organizowanie i obsługa dyżurów Przewodniczącego Rady i radnych gminy.

 2. Organizowanie i obsługa narad, spotkań zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Gminy Kutno.

 3. Załatwianie spraw związanych z przyznawaniem odznaczeń państwowych, regionalnych i lokalnych.

 4. Zadania wymienione w pkt. 1 do pkt. 11 stanowisko pracy wykonuje z właściwymi stanowiskami pracy UG oraz Wójtem i Sekretarzem Gminy.

 5. Współdziałanie z samorządami wsi w zakresie współpracy z Radą Gminy.

 6. Obsługa techniczno-biurowa narad i zebrań organizowanych przez Wójta

 7. Wykonywanie zadań zleconych przez Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta.

 8. Kompletowanie protokołów w zakresie kontroli zewnętrznych.

 1. Stanowisko pracy ds. organizacyjnych.

 1. Prowadzenie zbioru i rejestru aktów prawnych wydawanych przez Wójta.

 2. Przygotowywanie dokumentów związanych z przyznawaniem pracownikom Urzędu ryczałtów na korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych.

 3. Prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych oraz załatwianie spraw w zakresie ich wykonania, kasowania oraz przyjmowania zgłoszeń.

 4. Rozliczanie rozmów telefonicznych w Urzędzie.

 5. Prowadzenie dziennika korespondencji służbowej oraz powodowanie sprawnego obiegu korespondencji wewnątrz Urzędu.

 6. Wycena i rejestracja korespondencji urzędowej przeznaczonej do wysyłki oraz współpraca z Pocztą Polską w zakresie upoważnień osób do odbioru i nadawania korespondencji służbowej.

 7. Rozliczanie kart drogowych samochodów będących własnością Urzędu, sporządzanie miesięcznych zestawień zużycia paliwa oraz inicjowanie i wykonywanie spraw związanych z ustaleniem norm zużycia paliwa.

 8. Zabezpieczenie kluczy do pomieszczeń biurowych.

 9. Obsługa sekretariatu Urzędu w tym obsługa telefaxu oraz dbałość o sprawność urządzenia i zlecanie okresowej jego konserwacji.

 10. Wykonywanie bieżących zadań organizacyjnych na rzecz sprawnego funkcjonowania Urzędu.

 11. Realizacja zadań wymienionych z ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie zakupów, usług i dostaw na rzecz Urzędu:

  1. przeprowadzanie procedur zamówień oraz prowadzenie dokumentacji przetargowej,

  2. prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych.

 1. Prowadzenie rejestru udzielonych pełnomocnictw i upoważnień Wójta.

 1. Stanowisko pracy ds. kadrowych i bezpieczeństwa higieny pracy.

 1. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu Gminy.

 2. Opracowywanie sprawozdawczości , analiz i informacji o zatrudnieniu w Urzędzie Gminy.

 3. Prowadzenie i przechowywanie akt osobowych pracowników.

 4. Prowadzenie rejestru ewidencji zwolnień lekarskich.

 5. Wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych pracownikom oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.

 6. Wydawanie delegacji - polecenia wyjazdu służbowego pracownikom skierowanym w podróż służbowa.

 7. Bieżąca współpraca z inspektorem ds. księgowości budżetowej w zakresie przygotowania miesięcznych wynagrodzeń pracowników Urzędu.

 8. Wykonywanie spraw w zakresie dokształcania, szkolenia pracowników Urzędu.

 9. Sporządzanie umów cywilno-prawnych w zakresie wykonywania robót i usług na rzecz Urzędu i Gminy.

 10. Wykonywanie dokumentacji ZUS wg ustawy o ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym.

 11. Współpraca z mediami zgodnie z przepisami ustawy - Prawo prasowe.

 12. Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy oraz w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę.

 1. Stanowisko pracy ds. obywatelskich.

 1. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zgromadzenia, zbiórki publiczne, zabawy oraz wykonywanie nadzoru nad ich przebiegiem.

 2. Prowadzenie ewidencji ochotniczych straży pożarnych i prowadzenie spraw z zakresu działania jednostek OSP.

 3. Rozliczanie kart drogowych pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego oraz sporządzanie kwartalnych zestawień zużycia paliwa.

 4. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych:

  1. przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych,

  2. prowadzenie rejestru stałych mieszkańców gminy i kartoteki alfabetycznej,

  3. prowadzenie kartoteki obywateli polskich i cudzoziemców przebywających na pobycie czasowym,

  4. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny meldunkowej i postępowaniem egzekucyjnym,

  5. udzielenie informacji adresowych i przyjmowanie wniosków o wydanie dokumentów tożsamości oraz wydanie dokumentu,

  6. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych,

  7. współdziałanie z biurem adresowym i urzędem statystycznym .

5) Prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie rejestru wyborców.

 1. Stanowisko pracy ds. wojskowych.

 1. Prowadzenie spraw rejestracji przedpoborowych.

 2. Przygotowanie dokumentacji dla komisji poborowej.

 3. Prowadzenie spraw dotyczących przedterminowego zwolnienia żołnierzy z wojska.

 4. Bieżąca współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień.

 5. Wykonywanie, prowadzenie i aktualizacja dokumentacji związanej z akcją kurierską.

 6. Utrzymanie dokumentacji akcji kurierskiej wg aktualnego stanu,

 7. Prowadzenie ewidencji wojskowej - rejestru mężczyzn-pracowników Urzędu oraz reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby Wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

 8. Wykonywanie zadań z zakresu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz wojska i obrony cywilnej.

 1. Stanowisko pracy ds. obrony cywilnej i obronności.

 1. Opracowywanie i utrzymanie w stałej aktualności dokumentacji normatywno-prawnej z zakresu obrony cywilnej i obronności.

 2. Opracowywanie projektów zarządzeń Szefa OC Gminy - Wójta, zapoznanie z nimi kierowników jednostek podległych oraz zainteresowanych pracowników Urzędu.

 3. Opracowywanie, prowadzenie i utrzymanie w stałej aktualności:

  1. rejestru przydziału kart organizacyjno-mobilizacyjnych członkom formacji obrony cywilnej,

 1. Prowadzenie kontroli stanu realizacji zadań OC przez ogniwa podległe.

 2. Opracowywanie i utrzymanie w stałej aktualności planów OC Gminy w tym Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego.

 3. Współdziałanie z sąsiednimi gminami w zakresie wszystkich zagadnień dotyczących OC.

 4. Organizowanie szkoleń ludności gminy i formacji OC oraz nadzór nad przeprowadzeniem szkoleń w zakładowych formacjach OC.

 5. Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości związanej z procesem szkolenia.

 6. Prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką sprzętem obrony cywilnej oraz nadzór nad prowadzonym magazynem sprzętu OC .

 7. Prowadzenie bieżącej dokumentacji dotyczącej organizacji uruchomienia i funkcjonowania Stałego Dyżuru oraz Gminnego Punktu Kontaktowego.

 8. Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem dokumentu tożsamości.

 9. Wykonywanie zadań prowadzącego tajną kancelarię Urzędu a w szczególności:

  1. bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w Urzędzie,

  2. udostępnianie lub wydawanie dokumentów zawierających informacje niejawne osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa,

  3. egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne,

  4. kontrola przestrzegania właściwego oznaczenia i rejestrowania dokumentów w kancelarii tajnej,

  5. wykonywanie poleceń pełnomocnika ochrony,

  6. prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom,

  7. przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, przekazywanie i wysyłanie dokumentów zawierających informacje niejawne,

  8. prowadzenie rejestru dokumentów: dziennika korespondencji dokumentów, książki doręczeń przesyłek, dziennika ewidencji wykonanych dokumentów, wykazu przesyłek nadanych, rejestru teczek dokumentów niejawnych.

 1. Stanowisko pracy ds. obsługi prawnej.

 1. Opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych Wójta i uchwał kierowanych pod obrady Rady Gminy.

 2. Doradztwo prawne na rzecz Wójta i pracowników Urzędu.

 3. Prowadzenie spraw w imieniu Gminy w postępowaniach sądowych.

 4. Opiniowanie projektów rozstrzygnięć w sprawach sporów kompetencyjnych,

 5. Współdziałanie z Wójtem i Sekretarzem Gminy w zakresie realizacji zadań stawianych przez Radę Gminy pod względem ich zgodności z prawem.

 6. Nadzór nad stosowaniem przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego w Urzędzie.

 7. Prowadzenie spraw związanych z zaskarżeniem decyzji administracyjnych do sądu oraz w zastępstwie prawnym przed sądem.

 8. Opiniowanie projektów umów i porozumień.

 9. Informowanie Wójta i Sekretarza Gminy oraz pracowników Urzędu o zmianach w obowiązującym stanie prawnym.

 10. Informowanie Wójta i Sekretarza Gminy oraz pracowników o uchyleniach w działalności w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień.

 11. Prowadzenie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Urzędu,

 12. Przygotowywanie projektów wniosków Rady Gminy o podjęcie inicjatyw

 • ustawodawczych i uchwałodawczych oraz propozycji rozstrzygnięcia

 • problemów wymagających regulacji prawnej na obszarze gminy, województwa lub ogólnopaństwowych.

 1. Wykonywanie innych czynności i zadań przewidzianych w przepisach obsługi prawnej Urzędu.

 1. Stanowisko pracy ds. rolnych, inwestycji i ochrony środowiska.

  1. Wykonywanie zadań organizacyjnych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych w rolnictwie oraz bieżąca współpraca z inwestorami w zakresie przebiegu prowadzonych inwestycji.

  2. Przestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych:

 1. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu,

 2. udział w pracy Komisji Przetargowej oraz prowadzenie rejestru udzielonych zamówień,

 3. prowadzenie całości dokumentów przeprowadzonej procedury przetargowej.

  1. Prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych w zakresie zakupów, remontów i inwestycji dotyczących gospodarki gminy.

  2. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych i remontów.

  3. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji i zabezpieczenia mienia gminnego na ujęciach i urządzeniach wodociągowych.

  4. Prowadzenie bieżącej współpracy z jednostką sprawującą konserwację urządzeń wodociągowych.

  5. Organizowanie utrzymania należytego stanu technicznego i estetycznego urządzeń wodociągowych oraz budynków, terenów i placów związanych z tymi urządzeniami.

  6. Sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa.

  7. Przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu zachorowań zwierząt na chorobę zakaźną.

  8. Wykonywanie bieżącej współpracy z lecznicami zwierząt.

  9. Współpraca z sołtysami w zakresie znakowania zwierząt i wydawania przez nich świadectw pochodzenia oraz organizacja zaopatrzenia w materiały do kolczykowania.

  10. Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów groźnych.

  11. Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi.

  12. Koordynowanie spraw dotyczących zawierania ugody w zakresie zmian stosunków wodnych na gruntach.

  13. Wykonywanie prac w zakresie organizacji zabezpieczenia przed powodzią, ewakuacją ludności z obszarów zagrożonych powodzią.

  14. Wykonywanie zadań z zakresu ochrony przyrody (parki, tereny zielone).

  15. Wykonywanie spraw w zakresie ustanowienia parku wiejskiego, określanie jego granic oraz sposobów wykonywania ochrony.

  16. Wnioskowanie o uznanie za park wiejski terenów, na których znajduje się starodrzew.

  17. Wnioskowanie o zakładanie, zamykanie i rozszerzanie cmentarzy.

  18. Organizowanie sprawowania opieki nad grobami, cmentarzami wojennymi.

  19. Wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska:

 1. zapewnienie warunków niezbędnych dla ochrony środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości w gminie (wywóz nieczystości, współpraca z POM Kutno, merytoryczny nadzór nad spływającymi rachunkami za wywóz odpadów komunalnych)

 2. wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów,

 3. podejmowanie stosownych działań w przypadku stwierdzenia ścieków do urządzeń komunalnych,

 4. wykonywanie innych zadań w zakresie realizacji przepisów ustawy o ochronie środowiska, ustawy - Prawo wodne, ustawy o odpadach, ustawy o substancjach trujących.

  1. Przygotowywanie decyzji zezwalających na wycinkę drzew.

 1. Stanowisko pracy ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej.

  1. Wykonywanie czynności związanych z procedurą uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

  2. Przedstawianie Radzie Gminy okresowej oceny skutków zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego wynikającej z realizacji tego planu.

  3. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

  4. Wykonywanie spraw związanych z wyposażeniem gruntów wchodzących do zasobu w urządzenia komunalne oraz niezbędne sieci uzbrojenia terenu.

  5. Wykonywanie spraw związanych z przeprowadzaniem remontów, odbudowy i nadbudowy budynków będących pod Zarządem Gminy oraz wnioskowanie o zabezpieczenie środków na ten cel.

  6. Wykonywanie zadań w zakresie ochrony dóbr kultury oraz starania o tworzenie funduszy odnowy zabytków.

  7. Ustalenie propozycji i wykonywanie czynności związanych z nazwami miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości.

  8. Nadzór nad umieszczeniem i utrzymaniem tabliczek z nazwami miejscowości oraz oznakowań nieruchomości numerami porządkowymi.

  9. Wydawanie opinii w sprawie przebiegu dróg wojewódzkich i powiatowych.

  10. Opiniowanie w sprawie zaliczania drogi do kategorii dróg gminnych, lokalnych i zakładowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Koralewska-Kowalczyk 30-11-2009 10:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Elżbieta Koralewska-Kowalczyk 01-12-2009 09:08