herb BIP - Urząd Gminy Kutno

www.gminakutno.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Dostawa oleju opałowego grzewczego do kotłowni olejowych w budynkach należących do Gminy Kutno 2018-11-30 15:27 Zakończone
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Kutno i jej jednostek organizacyjnych 2018-07-10 12:53 Zakończone
Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego? w zakresie wykonania Zadania nr 1 - Infrastruktura turystyczna 2018-04-26 21:31 Zakończone
Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego w zakresie wykonania Zadania nr 1 oraz Zadania nr 2 2018-03-29 18:18 Zakończone
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KUTNO 2018-03-13 21:37 Zakończone
Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Nowa Wieś, gmina Kutno 2018-03-12 14:15 Zakończone
Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowościach Nowa Wieś-Nagodów, gmina Kutno 2018-03-12 14:10 Zakończone
Pełnienie nadzoru inwestorskiego, archeologicznego i geologicznego przy realizacji projektu pn. "Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego" 2018-02-09 15:07 Zakończone
Zarządzanie i obsługa projektu pn. "Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego" 2018-02-09 15:04 Zakończone
Dostawa oleju opałowego grzewczego do kotłowni olejowych w budynkach należących do Gminy Kutno. 2017-12-18 14:58 Zakończone
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w sołectwie Florek gmina Kutno 2017-09-26 16:14 Zakończone
Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Nowa Wieś, gmina Kutno. 2017-09-25 14:20 Zakończone
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Wroczynach, gmina Kutno . 2017-08-10 15:10 Zakończone
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej w Bielawkach, gmina Kutno na budynek mieszkalny wielorodzinny 2017-04-10 15:41 Zakończone
Przebudowa drogi w miejscowości Bielawki, gmina Kutno 2017-04-10 15:30 Zakończone
Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej w Stacji Uzdatniania Wody w Strzegocinie gm. Kutno 2017-02-28 07:52 Zakończone
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kutno 2016-11-16 11:44 Zakończone
Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Leszczynek, gmina Kutno 2016-07-15 13:46 Zakończone
Dostawa w 2017 roku OLEJU OPAŁOWEGO GRZEWCZEGO do kotłowni olejowych w budynkach należących do Gminy Kutno 2016-06-17 09:14 Zakończone
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ do obiektów Gminy Kutno w okresie od dnia 01.01.2017r do 31.12.2018r. 2016-04-15 14:03 Zakończone
Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do pól w miejscowości Gołębiewek Nowy, gmina Kutno 2016-03-17 13:56 Zakończone
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzegocinie gm. Kutno 2016-02-25 07:05 Zakończone
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzegocinie gm. Kutno 2016-01-15 14:36 Zakończone
Dostawa w 2016 roku oleju opałowego grzewczego do kotłowni olejowych w budynkach należących do Gminy Kutno 2015-11-30 10:36 Zakończone
Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej na terenie Przepompowni Strefowej Wody w Lesznie gm. Kutno 2015-06-18 08:44 Zakończone
Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w oddziale przedszkolnym w SP w Gołębiewku 2015-05-27 14:30 Zakończone
Przebudowa , rozbudowa i remont trzech istniejących budynków dla potrzeb Ośrodka Kultury Gminy Kutno wraz z zagospodarowaniem terenu w Leszczynku - II etap- remont budynku C (roboty elewacyjne) 2015-05-04 14:46 Zakończone
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kutno 2015-04-27 11:03 Zakończone
Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do pól w miejscowości Woźniaków na działkach nr 221 i 240 w obrębie Woźniaków, gmina Kutno. 2015-03-16 11:20 Zakończone
Budowa chodnika wraz z przebudową rowu i wykonaniem utwardzenia parkingu w ramach zadania pn. Odnowa centrum miejscowości Woźniaków gmina Kutno poprzez budowę chodnika i parkingu 2015-02-26 15:04 Zakończone
Budowa boiska sportowego dla społeczności lokalnej w miejscowości Gołębiew Stary, gmina Kutno. 2015-02-26 15:00 Zakończone
Dostawa w 2015 roku OLEJU OPAŁOWEGO GRZEWCZEGO do kotłowni olejowych w budynkach należących do Gminy Kutno. 2015-01-30 13:17 Zakończone
Dostawa w 2015 roku OLEJU OPAŁOWEGO GRZEWCZEGO do kotłowni olejowych w budynkach należących do Gminy Kutno. 2014-12-15 14:01 Zakończone
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kutno 2014-12-10 14:11 Zakończone
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kutno 2014-12-02 14:24 Zakończone
Dostawa energii elektrycznej 2014-11-18 14:13 Zakończone
Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Leszno gm. Kutno. 2014-06-17 08:32 Zakończone
Organizacja placów zabaw w Oddziałach Przedszkolnych na terenach szkół należących do Gminy Kutno 2014-06-11 14:50 Zakończone
Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kutno? współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014-06-09 14:42 Zakończone
Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kutno 2014-05-27 15:23 Zakończone
Przebudowa (modernizacja) drogi wewnętrznej (dojazdowej do pól) w miejscowości Gołębiew Stary i Gołębiew Nowy ?etap II, na nieruchomościach. nr 111 i 102 w obrębie Gołębiew, gmina Kutno. 2014-03-24 14:47 Zakończone
Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Strzegocin gm. Kutno 2014-01-28 15:23 Zakończone
Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Strzegocin gm. Kutno 2013-12-23 12:58 Zakończone
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kutno oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2014 roku 2013-12-09 14:47 Zakończone
Dostawa w 2014 roku OLEJU OPAŁOWEGO GRZEWCZEGO do kotłowni olejowych w budynkach należących do Gminy Kutno. 2013-12-04 14:52 Zakończone
Remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Głogowiec Gm.Kutno 2013-10-23 15:14 Zakończone
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gołębiew Stary i Gołębiew Nowy -etap I, na dz. nr 102 ,128, 145 w obrębie Gołębiew, gmina Kutno. 2013-09-18 15:05 Zakończone
Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kutno w 2013 r. 2013-07-08 15:10 Zakończone
Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 102206E dojazdowej do pól w miejscowości Kolonia Sójki na dz. nr 139 w obrębie Żurawieniec, gmina Kutno 2013-04-30 14:48 Zakończone
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KUTNO 2013-04-17 08:49 Zakończone
Dostawa samochodu osobowego 2013-02-20 14:58 Zakończone
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wroczyny, gmina Kutno 2013-02-13 14:46 Zakończone
Pobieranie prób i wykonanie badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników w zakresie parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych wody uzdatnionej i surowej oraz badania wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody należących do Gminy Kutno w 2013 r. 2013-01-07 14:28 Zakończone
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kutno oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2013 roku 2012-12-12 14:38 Zakończone
Dostawa energii elektrycznej 2012-12-07 15:31 Zakończone
Dostawa w 2013 roku OLEJU OPAŁOWEGO GRZEWCZEGO do ktłowni olejowych w budynkach należących do Gminy Kutno 2012-12-07 14:53 Zakończone
Rewaloryzacja i urządzenie zielni parkowej parku objętego ochroną konserwatorską we wsi Leszczynek, gmina Kutno. I faza nasadzeń. 2012-10-02 15:05 Zakończone
Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu gminy Kutno 2012-08-06 19:03 Zakończone
Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół w Byszewie 2012-07-10 14:18 Zakończone
przeprowadzenia usługi w zakresie prowadzenia i organizacji w ramach umowy ? indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego? ? indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego" dla osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej biorących udział w projekcie ?Zacznij od nowa? współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2012-07-02 14:14 Zakończone
Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla Beneficjentów projektu Zacznij od nowa 2012-06-28 10:56 Zakończone
Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr dz. 27 w obrębie Nowa Wieś, gmina Kutno 2012-06-06 14:50 Zakończone
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowości Gołębiew gm. Kutno 2012-05-10 12:02 Zakończone
Przebudowa , rozbudowa i remont trzech istniejących budynków dla potrzeb Ośrodka Kultury Gminy Kutno wraz z zagospodarowaniem terenu w Leszczynku I etap- budowa ogrodzenia terenu 2012-04-04 14:30 Zakończone
pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w sołectwach Bielawki i Malina gm. Kutno?. 2012-03-05 15:13 Zakończone
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w sołectwach Bielawki i Malina gm. Kutno 2012-02-29 13:45 Zakończone
Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Żurawieńcu gm. Kutno 2012-02-10 08:32 Zakończone
Dostawa w 2012 roku OLEJU OPAŁOWEGO GRZEWCZEGO do kotłowni olejowej w świetlicy wiejskiej w Komadzynie, należącej do Gminy Kutno 2012-02-07 15:13 Zakończone
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kutno oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2012 roku 2011-12-12 15:33 Zakończone
Zimowe utrzymanie dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Kutno w roku 2012 2011-12-12 15:20 Zakończone
Dostawa w 2012 roku OLEJU OPAŁOWEGO GRZEWCZEGO do kotłowni olejowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kutno 2011-12-07 13:59 Zakończone
Pobieranie prób i wykonanie badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników w zakresie parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych wody uzdatnionej i surowej oraz badania wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody należących do Gminy Kutno w 2012 r. 2011-12-07 13:43 Zakończone
Przygotowanie i dowóz obiadów do szkół w 2012 roku. 2011-11-29 09:52 Zakończone
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego 2011-11-04 15:08 Zakończone
Konserwacja ekosystemów wodnych poprzez odbudowę i przebudowę stawów wodnych i urządzeń z nimi związanych we wsi Leszczynek, Gm. Kutno 2011-08-18 09:54 Zakończone
Organizacja 3 szkoleń grupowych dla bezrobotnych będących klientami GOPS w Kutnie wraz z zapewnieniem dwudaniowych posiłków (obiadu) oraz serwisu kawowego. 2011-04-21 10:19 Zakończone
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Komadzyn, gmina Kutno. 2011-03-08 09:48 Zakończone
Przebudowa drogi gminnej Kutno-Kuczków, dz. nr ew.47 obręb Sieciechów, gmina Kutno 2011-02-11 14:41 Zakończone
Zimowe utrzymanie dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Kutno w roku 2011 2011-01-03 13:39 Zakończone
Odłapywanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Kutno. 2010-12-21 13:15 Zakończone
Dostawa w 2011 roku OLEJU OPAŁOWEGO GRZEWCZEGO do kotłowni olejowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kutno. 2010-12-07 14:56 Zakończone
Przygotowanie i dowóz obiadów do szkół w 2011 roku. 2010-11-26 12:45 Zakończone
Utworzenie Szkolnego Placu Zabaw w Szkole Podstawowej w Strzegocinie w ramach programu rządowego Radosna Szkoła. 2010-08-27 14:36 Zakończone
Utworzenie Szkolnego Placu Zabaw w Szkole Podstawowej w Strzegocinie w ramach programu rządowego Radosna Szkoła 2010-08-12 15:27 Zakończone
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w sołectwie Gołębiew Gmina Kutno 2010-08-06 14:55 Zakończone
Remont drogi gminnej nr 102202E przebiegającej przez wieś Głogowiec. 2010-07-30 13:32 Zakończone
Rewaloryzacja i urządzenie zielni parkowej parku objętego ochroną konserwatorską we wsi Leszczynek, gmina Kutno. I etap - prace pielęgnacyjne 2010-06-08 13:14 Zakończone
Organizacja 2 szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych będących klientami GOPS w Kutnie wraz z zapewnieniem dwudaniowych posiłków ( obiadu) oraz serwisu kawowego. 2010-05-19 13:23 Zakończone
Rewaloryzacja i urządzenie zielni parkowej parku objętego ochroną konserwatorską we wsi Leszczynek, gmina Kutno. I etap - prace pielęgnacyjne. 2010-05-18 15:05 Zakończone
Kutno: Przebudowa drogi gminnej Woźniaków - Leszczynek nr 102221E gm. Kutno, dz nr 56 -obręb Leszczynek, dz. nr 169 -obręb Woźniaków 2010-05-04 14:58 Zakończone
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Opracowanie projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kutno , obręb Bielawki na podstawie uchwały nr XXXVII/213/2010 Rady Gminy Kutno z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Bielawki Gminy Kutno. 2010-03-10 14:48 Zakończone
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.Budowa systemu ochrony wód powierzchniowych - oczyszczalnie przydomowe- Etap I Gm. Kutno 2010-02-09 14:18 Zakończone
Zimowe utrzymanie dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Kutno w roku 2010 2010-02-08 15:20 Zakończone
Budowa systemu ochrony wód powierzchniowych oczyszczalnie przydomowe Etap I Gm. Kutno 2010-01-25 10:30 Zakończone
Budowa przepompowni strefowej w miejscowości Leszno Gm. Kutno 2010-01-13 15:13 Zakończone
ZAPYTANIE OFERTOWE - dożywianie dzieci 2010 2009-12-17 14:34 Zakończone