Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kutno? współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Numer ogłoszenia: 196472 - 2014; data zamieszczenia: 10.06.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 194542 - 2014 data 09.06.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kutno, ul. Witosa 1, 99-300 Kutno, woj. łódzkie, tel. 24 355 70 20, fax. 24 3557021.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Kutno, ul. Witosa 1, 99-300 Kutno...
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2014 godzina 9:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Kutno, ul. Witosa 1, 99-300 Kutno...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kutno: Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kutno współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
Numer ogłoszenia: 194542 - 2014; data zamieszczenia: 09.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kutno , ul. Witosa 1, 99-300 Kutno, woj. łódzkie, tel. 24 355 70 20, faks 24 3557021.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminakutno.pl; www.gminakutno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kutno współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli, dostawa i montaż pozostałego wyposażenia, w oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kutno (Zespół Szkół w Byszewie, Zespół Szkół w Gołębiewku, Szkoła Podstawowa w Strzegocinie, Szkoła Podstawowa we Wroczynach) Przedmiot zamówienia stanowi: dostosowanie pomieszczeń: dostawa i montaż mebli, dostawa i montaż pozostałego wyposażenia Szczegółowy opis oraz ich ilość wraz z miejscem dostawy znajduje się w zestawieniach stanowiących załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będący integralną częścią SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. dostarczenie, załadunek, rozładunek przedmiotu umowy oraz montaż dostarczonego wyposażenia. Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych. Dostarczone artykuły muszą posiadać instrukcje w języku polskim, odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Wykonawca dostarczy zamawiany asortyment we własnym zakresie i na własny koszt do szkół (wg zestawienia i podziału w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik 3 do siwz) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie z dyrektorem szkoły. Gotowość dostawy wykonawca zgłosi Zamawiającemu i Dyrektorowi poszczególnej szkoły na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem dostawy. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty: są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy zamawiającego lub nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w załączniku lub dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Dostarczone materiały zostaną przyjęte przez Zamawiającego i Dyrektora szkoły. Z odbioru sporządzany będzie protokół odbioru jakościowo-ilościowy, w którym zostaną zapisane wszelkie uwagi dotyczące dostarczanego materiału. Wykonawca nie może powierzyć wykonania części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.10.00-8, 39.29.23.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej jedno zamówienie polegające na a. dostosowanie pomieszczeń: dostawa i montaż mebli, dostawa i montaż pozostałego wyposażenia na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł brutto oraz przedstawi dowody potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane w sposób należyty.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży na tę okoliczność własne oświadczenie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży na tę okoliczność własne oświadczenie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca składa jedynie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem załącznik nr 4 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminakutno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zespół ds. Obsługi Publicznych Placówek Oświatowych Gmina Kutno, ul. Witosa 1, 99-300 Kutno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Kutno, ul. Witosa 1, 99-300 Kutno..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 09.06.2014.14.42.35_ogloszenie.pdf 2014-06-09 14:42:35 169,8KB
2 10.06.2014.14.55.22_ogloszenie_-_zmiana.pdf 2014-06-10 14:55:22 87,9KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 09.06.2014.14.42.35_SIWZ.docx Po terminie otwarcia ofert 2014-06-09 14:42:35 115,4KB 123 razy
2 zalacznik_nr_3.xlsx Po terminie otwarcia ofert 2014-06-09 14:42:44 81,1KB 202 razy
3 siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-09 14:42:46 649,1KB 141 razy
4 zalacznik_nr_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-09 14:42:46 279,9KB 186 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 10.06.2014.14.52.25_Zmiana_treA_ci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-10 14:52:25 281,3KB
Wynik postępowania
1 23.06.2014.08.24.30_Inormacja_o_udzielonym_zamA_wieniu.pdf 2014-06-23 08:24:30 293,3KB
Udzielenie zamówienia
1 02.07.2014.14.38.08_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2014-07-02 14:38:08 169,7KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kondracki 09-06-2014 14:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Marcin Wójkowski 02-07-2014 14:38