Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego, archeologicznego i geologicznego przy realizacji projektu pn. "Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego"

Ogłoszenie nr 516701-N-2018 z dnia 2018-02-09 r.

Gmina Kutno: Pełnienie nadzoru inwestorskiego, archeologicznego i geologicznego przy realizacji projektu pn. „Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu; Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej ; Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej; Nazwa projektu: Rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kutno, krajowy numer identyfikacyjny 611015744, ul. ul. Witosa 1 , 99300 Kutno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 355 70 20, e-mail sekretariat@gminakutno.pl, faks 243 557 021.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gminakutno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.gminakutno.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej do siedziby Zamawiajacego, sekretariat Urzędu Gminy Kutno, pok. nr 16
Adres:
99-300 Kutno, ul. Wincentego Witosa 1


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego, archeologicznego i geologicznego przy realizacji projektu pn. „Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego”.
Numer referencyjny: GK.271.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi „Pełnienie nadzoru inwestorskiego, archeologicznego, geologicznego przy realizacji projektu pn. Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa: VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie: VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie: VI. 2.1 Rozwój gospodarki turystycznej. Celem bezpośrednim projektu jest rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przebudowę infrastruktury turystycznej, przystosowanie istniejącego obiektu dziedzictwa kulturowego do pełnienia funkcji turystycznych oraz zagospodarowanie terenu w Parku Kulturowym Etnograficznym Podregionu Kutnowskiego związanego z poetą romantycznym Józefem Bohdanem Zaleskim w Leszczyku. 4.2 Zadania w ramach projektu nad którymi Wykonawca będzie pełnił nadzór inwestorski, nadzór archeologiczny i geologiczny: a) Zadanie 1 – Infrastruktura turystyczna, w tym: Branża budowlana, sanitarna, elektryczna (budynek A+B),sieci i przyłącza wod-kan, sieci i przyłącza elektryczne, instalacje teletechniczne-monitoring, instalacja fotowoltaiczna 10kWp, instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, instalacje grzewczo-chłodnicze (budynek A+B), instalacje zewnętrzne ciepłownicze i c.w.u., odnawialne źródła ciepła wraz z wymiennikiem gruntowym, zagospodarowanie terenu - drogi, chodniki z płyt kamiennych, zagospodarowanie terenu (parking, ogrodzenie, konstrukcja pod panele fotowoltaiczne, prace ziemne/porządkowe) b) Zadanie 2 – Zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia projektu, w tym: boisko, piłkochwyty, nawierzchnia placu zabaw i siłowni, urządzenie placu zabaw, urządzenie siłowni, ST-B mała architektura, składana scena plenerowa, urządzenie parku, zakup i montaż małej architektury. 4.3 Obowiązki Wykonawcy należy: I. Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z polskim prawem budowlanym, a w szczególności z art. 25, 26, i 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014. 1278) oraz zgodnie z postanowieniami odpowiednich decyzji i pozwoleń na prowadzenie budowy, w szczególności: 1) szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, z umową na wykonanie robót budowlanych, warunkami pozwolenia na budowę, jak również z terenem, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami, 2) zapewnienie i sprawowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami wielobranżowego nadzoru inwestorskiego oraz koordynacji czynności nadzoru w zakresie całego projektu, 3) weryfikacja harmonogramów rzeczowo-finansowych opracowanych przez wykonawców w terminie 5 dni od daty przekazania przez wykonawcę robót. 4) częstotliwość pobytu Inspektora Nadzoru na budowie musi być dokumentowana wpisem do dziennika budowy lub odnotowana przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, nie rzadziej niż:
§ dla Koordynatora Inspektorów Nadzoru, zgodnie z ilością wskazaną w formularzu ofertowym, nie mniej niż 2 razy w tygodniu, § 2 razy w tygodniu – pozostali inspektorzy branża instalacyjna oraz branża elektryczna Kontrola budowy winna odbywać się przez inspektora branży odpowiedniej do prowadzonego na budowie zakresu robót, w trakcie ich wykonywania. § każdy pobyt minimum 3 godz. § wymagana obecność - od dnia rozpoczęcia robót do protokólarnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia z wyjątkiem okresów, gdy nastąpi przerwa w realizacji robót budowlanych. 5) potwierdzanie wykonanych przez wykonawcę zakresów robót oraz wartości w protokołach odbioru robót, stanowiących podstawę do wystawienia faktury przez wykonawcę robót, a w szczególności zgodności z opracowanym przez wykonawcę robót harmonogramem rzeczowo-finansowym, 6) monitorowania postępu robót pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym, poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym 7) bieżące informowanie Zamawiającego w postaci pisemnego raportu o przebiegu i stopniu zaawansowania robót wraz z dokumentacją fotograficzną budowy, analizą kosztów po zakończeniu każdego miesiąca, w ciągu 5 dni od zakończenia danego miesiąca oraz dodatkowo na każde wezwanie Zamawiającego, 8) informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania, pogorszenia jakości robót, lub zwiększenia kosztów, oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych, 9) zgłaszanie potrzeby wykonania robót uzupełniających i zamiennych, przygotowanie protokołu konieczności na te roboty wraz z ich analizą kosztową, 10) opiniowanie wniosków w sprawie zmiany sposobu wykonania robót, w tym zmiany materiałów, urządzeń oraz przedstawianie (korzystnych) wniosków do akceptacji przez Zamawiającego i autora projektu, 11) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowywanych materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych, niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, niezgodnych z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej i praktyką inżynierską, 12) zatwierdzania materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę robót do wbudowania, żądania i kontroli dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi itp., w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce, 13) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzenia robót, a w razie potrzeby w uzgodnieniu z Zamawiającym – zaciąganie opinii autora projektu, 14) kontrola i odbiór robót budowlanych zanikających, ulegających zakryciu i dokumentowanie tych czynności w formie dokumentacji fotograficznej w technologii cyfrowej oraz opisowej w sposób umożliwiający ich lokalizację 15) kontrola zgodności dostaw instalacji i urządzeń technicznych z dokumentacją i harmonogramem oraz uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych tych instalacji i urządzeń, 16) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót oraz innych dokumentów budowy, 17) kontrola terminowego i finansowego regulowania przez Wykonawcę faktur należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z opracowaniem raportu o bieżącym stanie rozliczania każdego zadania. 18) w przypadku stwierdzonego braku uregulowania przedmiotowej należności podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, Wykonawca niezwłocznie informuje o tym fakcie Zamawiającego, podejmując równocześnie wszelkie działania zmierzające do wywiązania się przez Wykonawcę robót budowlanych z przyjętych na siebie w tym względzie zobowiązań umownych. 19) organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych (minimum raz w miesiącu) z udziałem przedstawicieli wszystkich zaangażowanych w realizację zadania stron (wykonawca robót, zamawiający, nadzór inwestorski i inni zaproszeni przedstawiciele) oraz przygotowanie dokumentów w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót, sporządzanie protokołów ze spotkań, itp 20) ujawnianie występujących na nadzorowanej budowie nieprawidłowości i przeciwdziałanie im. W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użyciu niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu robót lub w prowadzeniu robót w sposób mogący narazić Zamawiającego na straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy i w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do dziennika budowy i zawiadamia o nich na piśmie Zamawiającego, Wykonawcę robót i autora projektu, 21) nadzór nad przestrzeganiem przez wykonawców na placu budowy przepisów p.poż. i bhp. oraz egzekwowanie od nich utrzymania ogólnego porządku na budowie, 22) wstrzymania robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami kontraktu i niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie, 23) zawiadamianie, w porozumieniu z Zamawiającym, właściwego organu nadzoru o stwierdzonych w toku realizacji zadania inwestycyjnego wypadkach naruszenia Prawa budowlanego, bezpieczeństwa budowy, ochrony środowiska oraz o rażących nieprawidłowościach i uchybieniach technicznych 24) potwierdzanie aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach gdy zajdzie potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń Wykonawcy robót z Zamawiającym, 25) uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez właściwe organy nadzoru i instytucję współfinansującą oraz współudział przy realizacji ewentualnych zaleceń pokontrolnych a także przygotowanie wyjaśnień na postawione zarzuty, 26) przygotowanie i dokonywanie odbiorów częściowych robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru. W zakresie Wykonawcy jest również odbiór sprzętu i wyposażenia do obsługi ruchu turystycznego. 27 przygotowanie i dokonanie odbioru końcowego robót z udziałem Zamawiającego, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru. W ramach tych czynności Wykonawca zobowiązuje się do: a) przeprowadzenia końcowej inspekcji oraz przygotowania ewentualnej listy wad oraz brakujących dokumentów które miały być złożone zgodnie z umową z Wykonawcą robót. b) stwierdzenia gotowości do odbioru, na podstawie zgłoszenia wykonawcy robót oraz powołania komisji odbioru końcowego, c) zwoływania komisji odbioru, d) uczestnictwa w pracach Komisji odbioru końcowego inwestycji, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego. 28) przygotowanie niezbędnych dokumentów i prowadzenie procedur związanych z dochodzeniem i egzekwowaniem od Wykonawców robót budowlanych, należnych odszkodowań lub kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych, 29) nadzór i wyegzekwowanie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru częściowego i końcowego robót, 30 w okresie udzielonej przez Wykonawcę robót budowlano-montażowych, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego będą uczestniczyli w przeglądach częściowych i końcowym w tym między innymi: a) co najmniej raz w roku (w okresie rękojmi) przeprowadzą przegląd częściowy dla każdego z zadań na roboty, sporządzą protokół z przeprowadzonego przeglądu, b) będzie nadzorował i egzekwował usuwanie wad i usterek przez Wykonawcę Robót, c) będzie brał czynny udział w rozwiązywaniu sporów zgodnie z warunkami kontraktu, d) dokona ostatecznego odbioru każdego zadania na minimum 30 dni przed upływem terminu rękojmi i gwarancji ustalonego w umowach z wykonawcami robót budowlanych sporządzając protokół z przeprowadzonego przeglądu. II. Pełnienie nadzoru archeologicznego, zakres i sposób prowadzenia: a) nadzór nad pracami ziemnymi zgodnie z dokumentacją projektową pn.: Przebudowa, rozbudowa i remont trzech istniejących budynków dla potrzeb Ośrodka Kultury Gminy Kutno wraz z zagospodarowaniem terenu” oraz „Przebudowa (modernizacja) gospodarki energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach Ośrodka Kultury Gminy Kutno”. Prace obejmują wykopy pod fundamenty, wykop pod instalacje przyłączy i sieci elektrycznych, teletechnicznych, monitoringu, ciepłowniczych i cwu, wodociągowych i kanalizacyjnych, wykop pod zbiornik na nieczystości cieplne, wykop pod utwardzanie terenu (parkingu, drogi wjazdowe, alei i ścieżek) oraz odwiertów – gruntowych pompy ciepła, b) nadzór nad pracami ziemnymi związanymi z budową obiektów małej architektury: mostków, altan, ławek parkowych, koszy na śmieci, lamp parkowych oraz obudowy architektonicznej przepustów. c) przekazanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków informacji o osobie kierującej badaniami wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez tę osobę kwalifikacji, o których mowa w art. 37e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, nie później niż w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia badań archeologicznych, d) zgłoszenie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia badań Nadzór archeologiczny należy wykonywać zgodnie z Decyzją o pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych III. Pełnienie nadzoru geologicznego: a) nadzór geologiczny przy wykonywaniu robót wiertniczych, b) sporządzenie powykonawczej dokumentacji geologicznej,

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71318000-0

76431500-8

71351914-3II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-06-30

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2020-06-30


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do: Ze względu na skutki ewentualnego nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne bądź prawne powstałe w wyniku błędu w wykonywaniu obowiązków umownych, Zamawiający żąda posiadania ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000,00 PLN
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do: 3.2.1 wykazania, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał należycie minimum dwie usługi w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego lub zastępstwa inwestorskiego lub Inżyniera Kontraktu w ramach którego sprawowany był nadzór inwestorski w branży budowlanej, instalacyjnej i elektrycznej, przy przebudowie lub rozbudowie lub budowie budynku o kubaturze każdy nie mniejszej niż 2700,00 m3, w tym co najmniej jedno z powyższych zamówień będzie wpisanego do rejestrów zabytków o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. D.U. 2017 r. poz. 2187) lub analogicznego do rejestru zabytków lub sposobu ochrony zabytków prowadzonych przez organy ustanowione w tym celu w państwach obcych. 3.2.2. wykazania, że skierowane osoby do realizacji zamówienia tj.: a) Koordynator inspektorów nadzoru - Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno - budowlanych:
§ posiada wykształcenie wyższe, § posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnie funkcji technicznych w budownictwie w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, § posiada doświadczenie zawodowe z okresu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert polegających na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru przy minimum dwóch zamówieniach dotyczących przebudowy lub rozbudowy lub budowy budynku o kubaturze każdy nie mniejszej niż 2700,00 m3, w tym co najmniej jedno z powyższych zamówień wpisane jest do rejestrów zabytków o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. D.U. 2017 r. poz. 2187) lub analogicznego do rejestru zabytków lub sposobu ochrony zabytków prowadzonych przez organy ustanowione w tym celu w państwach obcych § posiada uprawnienie do nadzorowania robót budowlanych w zabytkach nieruchomych, tj. spełniająca wymagania ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 , poz. 1446 z późn. zm.), w szczególności zapisów art. 37 c wg. którego: „Robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury” b) Inspektor nadzoru branża instalacyjna: § posiada wykształcenie wyższe, § posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) Inspektora nadzoru branża elektryczna: § posiada wykształcenie wyższe, § posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, d) osoba pełniąca nadzór archeologiczny: § posiada kwalifikacje, o których mowa w art. 37e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wg. którego: „Badaniami archeologicznymi kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych. Doświadczenie zawodowe może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” d) osoba pełniąca nadzór geologiczny: § posiada kwalifikacje w zawodzie geolog w zakresie czynności polegających na kierowaniu pracami geologicznymi Uwaga: 1) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278). 2) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 3) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). 4) Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji w przypadku gdy ta sama osoba posiada wymagane uprawnienia oraz doświadczenie w więcej niż jednej specjalności. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów: 5.1. musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5.2 zamawiający oceni, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5, 5.3 w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, 5.4 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy, 5.5 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1 5.6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: § zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, § sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, § zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, § czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 5.7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. VI pkt. 3
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

3.1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast wymienionego dokumentu, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 3.2.zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast wymienionego dokumentu, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 3.3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast wymienionego dokumentu, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3.1 (zdanie drugie), pkt. 3.2 (zdanie drugie), pkt. 3.3 (zdanie drugie), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 5. Jeżeli wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty o których mowa powyżej, będące: § w posiadania Zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, zaleca się wskazanie w ofercie informacji czy Zamawiający jest w posiadaniu oświadczeń lub dokumentów dotyczących Wykonawcy (z podaniem numeru i nazwy postępowania Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone), lub § wskazania nazwy ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (ze wskazaniem adresu internetowego, wydającego urzędu lub organu, z dokładnymi danymi referencyjnymi dokumentacji); Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, W TERMINIE 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wg. wzoru Załącznik nr 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2.1. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, 2.2. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – wg. załącznika nr 5 2.3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg. załącznika nr 6 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

rękojmia

20,00

częstotliwość wizyt na budowie

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1. Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w następujących sytuacjach: a) wystąpienie siły wyższej tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego i inne, b) wystąpienie uniemożliwiające kontynuowanie robót warunków atmosferycznych; warunków geotechnicznych; warunków geologicznych; warunków wodnych; warunków hydrologicznych; warunków odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; warunków terenowych w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części; a także wystąpienie pożaru, c) wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego, d) wystąpienie zmian w przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu stron, e) działanie lub zaniechanie organów władzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonania lub finansowania robót budowlanych, f) konieczności uzyskania decyzji, informacji niezbędnych do realizacji usługi lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie realizacji usługi, g) konieczności zmiany harmonogramu realizacji projektu i finansowania uwarunkowanych prawidłową realizacją niniejszego projektu, h) z powodu wystąpienia dodatkowych robót, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę oraz również w przypadku wystąpienia wypadków drogowych powstałych w strefie robót, i) w przypadku zmiany przepisów prawa, istotnie wpływającego na termin lub zakres niniejszej umowy, Strony ustalą nowy termin, który zostanie wprowadzony aneksem do umowy. 2. Zmiany wynagrodzenia umownego: a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składaki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany określone w pkt. a), b), c) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Zgłoszenie wraz z uzasadnieniem będzie podlegało weryfikacji przez Zamawiającego, Fakty powyższe muszą być zgłoszone pisemnie wraz z uzasadnieniem przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. 3. Zmiany przepisów prawa oraz umowy o dofinansowanie mających wpływ na treść obowiązującej umowy, 4. Zmiany warunków płatności za świadczenie usług wynikających z rozliczenia projektu z instytucją dofinansowującą 5. Zmiany lub zastępstwa osoby/osób sprawujących funkcję Inspektorów nadzoru, nadzoru archeologicznego, nadzoru geologicznego na inne osoby. Wykonawca zobowiązany jest do informowania w formie pisemnej o ewentualnej zmianie lub zastępstwie wymienionych osób na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem pracy przez nową osobę i do uzyskania zgody. Zamawiający wyrazi zgodę pod warunkiem, że nowe osoby wykażą spełnienie warunków określonych w siwz w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowe osoby. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach, którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowy podmiot. 6. W celu prawidłowej realizacji projektu lub w wyniku zmian w sposobie realizacji projektu w tym zmian zakresu rzeczowego projektu dopuszczalna jest zmiana warunków płatności określonych w umowie z Wykonawcą 7. Nastąpiła zmiana stanu prawnego Zamawiającego lub Wykonawcy, zmiana adresu, zmiana osób reprezentujących Zamawiającego lub Wykonawcę 8. Zamawiający dopuszcza inne niż powyższe możliwości zmian treści zawartej umowy w następujących okolicznościach: a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami pośredniczącymi lub Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, c) Zamawiający zrezygnuje z realizacji wybranej części zamówienia, d) zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, a nie była możliwa do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, e) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 09.02.2018.15.21.41_Ogloszenie_nr_516701.docx 2018-02-09 15:21:41 79,0KB
2 09.02.2018.15.21.59_Ogloszenie_nr_516701.pdf 2018-02-09 15:21:59 377,9KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 09.02.2018.15.21.41_SIWZ-nadzor_inwestorski.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-02-09 15:21:41 52KB 40 razy
2 09.02.2018.15.21.59_SIWZ-nadzor_inwestorski.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-09 15:21:59 1,0MB 43 razy
Wynik postępowania
1 21.02.2018.14.56.59_info._o_wyborze.pdf 2018-02-21 14:56:59 415,9KB
Informacja z otwarcia ofert
1 19.02.2018.14.42.21_informacja_z_otwarcia.pdf 2018-02-19 14:42:21 347,8KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kondracki 09-02-2018 15:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Podkowa 21-02-2018 14:57