herb BIP - Urząd Gminy Kutno

www.gminakutno.pl

Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla Beneficjentów projektu Zacznij od nowa

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 224794 - 2012 data 28.06.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kutno, ul. Witosa 1, 99-300 Kutno, woj. łódzkie, tel. 24 355 70 20, fax. 24 3557021.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.7.
 • W ogłoszeniu jest: tak.
 • W ogłoszeniu powinno być: nie.

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.7.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: nie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kutno: Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla Beneficjentów projektu Zacznij od nowa

Numer ogłoszenia: 224794 - 2012; data zamieszczenia: 28.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kutno , ul. Witosa 1, 99-300 Kutno, woj. łódzkie, tel. 24 355 70 20, faks 24 3557021.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminakutno.pl; www.gminakutno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla Beneficjentów projektu Zacznij od nowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : 1.Przeprowadzenia szkolenia dla 12 osób bezrobotnych w zakresie Pracownika ochrony (bez licencji) oraz zapewnienie dwudaniowych posiłków oraz serwisu kawowego. Zakres tematyczny szkolenia: 250 godzin zegarowych a w tym: przepisy regulujące zasady wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, wybrane elementy prawa - karnego, cywilnego, prawa pracy, wybrane elementy psychologii, udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej, organizacja grupy ochronnej. 2. Przeprowadzenia szkolenia dla 11 osób bezrobotnych w zakresie Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera oraz zapewnienie dwudaniowych posiłków oraz serwisu kawowego. Zakres tematyczny szkolenia: 150 godzin zegarowych w tym: bhp w jednostce handlu w gospodarce rynkowej, organizacja i zasady sprzedaży detalicznej, organizacja zaopatrzenia , przyjmowanie dostaw towarów, dokumentacja zakupu i sprzedaży , profesjonalna obsługa klienta, obsługa komputera, obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych. 3. Przeprowadzenia szkolenia dla 5 osób bezrobotnych w zakresie Rozbieracz - wykrawacz w przemyśle mięsnym oraz zapewnienie dwudaniowych posiłków oraz serwisu kawowego. Zakres tematyczny szkolenia: 150 godzin zegarowych a w tym: przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska na stanowisku pracy, zasady GMP, GHP oraz HACAP podczas rozbioru i wykrawania mięsa, dokumentacja techniczna i technologiczna, sprzęt wyposażenia stanowiska pracy, budowa układu kostnego i mięśniowego zwierząt jak również zajęcia praktyczne..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.53.31.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunków.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat wykonał należycie co najmniej trzy usługi przed upływem terminu składania oferty o charakterze odpowiadającym przedmiotowi szkolenia, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w ciągu tego okresu i przeszkolił co najmniej 50 osób. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków zgodnie z formułą - spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartch w dostraczonym oświadczeniu.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca posiada własną bazę techniczno- dydaktyczną na terenie miasta lub gminy Kutno. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków zgodnie z formułą - spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartch w dostraczonym oświadczeniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykaże, że dysponuje wykładowcami i instruktorami którzy posiadają odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe oraz co najmniej 3 letni staż pracy. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków zgodnie z formułą - spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartch w dostraczonym oświadczeniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 100 000,00 zł. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków zgodnie z formułą - spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartch w dostraczonym oświadczeniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: tak

 • należy przedłożyć oświadczenie wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Własna baza techniczno- dydaktyczna - 20
 • 3 - Doświadczenie w wykonywaniu usług o podobnym zakresie - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminakutno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.gminakutno.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2012 godzina 14:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Witosa 1, 99-300 Kutno.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projektu ZACZNIJ OD NOWA współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1 Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społeczne..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf 2012-06-28 10:56:32 130,5KB
2 OGLOSZENIE_O_ZMIANIE_OGLOSZENIA.pdf 2012-06-28 11:57:27 78,0KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-06-28 10:56:32 234,1KB 221 razy
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie_zamowienia.pdf 2012-08-01 10:34:53 157,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kondracki 28-06-2012 10:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Kondracki 28-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kondracki 01-08-2012 10:34