Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla Beneficjentów projektu Zacznij od nowa

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 224794 - 2012 data 28.06.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kutno, ul. Witosa 1, 99-300 Kutno, woj. łódzkie, tel. 24 355 70 20, fax. 24 3557021.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.7.
 • W ogłoszeniu jest: tak.
 • W ogłoszeniu powinno być: nie.

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.7.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: nie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kutno: Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla Beneficjentów projektu Zacznij od nowa

Numer ogłoszenia: 224794 - 2012; data zamieszczenia: 28.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kutno , ul. Witosa 1, 99-300 Kutno, woj. łódzkie, tel. 24 355 70 20, faks 24 3557021.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminakutno.pl; www.gminakutno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla Beneficjentów projektu Zacznij od nowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : 1.Przeprowadzenia szkolenia dla 12 osób bezrobotnych w zakresie Pracownika ochrony (bez licencji) oraz zapewnienie dwudaniowych posiłków oraz serwisu kawowego. Zakres tematyczny szkolenia: 250 godzin zegarowych a w tym: przepisy regulujące zasady wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, wybrane elementy prawa - karnego, cywilnego, prawa pracy, wybrane elementy psychologii, udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej, organizacja grupy ochronnej. 2. Przeprowadzenia szkolenia dla 11 osób bezrobotnych w zakresie Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera oraz zapewnienie dwudaniowych posiłków oraz serwisu kawowego. Zakres tematyczny szkolenia: 150 godzin zegarowych w tym: bhp w jednostce handlu w gospodarce rynkowej, organizacja i zasady sprzedaży detalicznej, organizacja zaopatrzenia , przyjmowanie dostaw towarów, dokumentacja zakupu i sprzedaży , profesjonalna obsługa klienta, obsługa komputera, obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych. 3. Przeprowadzenia szkolenia dla 5 osób bezrobotnych w zakresie Rozbieracz - wykrawacz w przemyśle mięsnym oraz zapewnienie dwudaniowych posiłków oraz serwisu kawowego. Zakres tematyczny szkolenia: 150 godzin zegarowych a w tym: przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska na stanowisku pracy, zasady GMP, GHP oraz HACAP podczas rozbioru i wykrawania mięsa, dokumentacja techniczna i technologiczna, sprzęt wyposażenia stanowiska pracy, budowa układu kostnego i mięśniowego zwierząt jak również zajęcia praktyczne..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.53.31.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunków.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat wykonał należycie co najmniej trzy usługi przed upływem terminu składania oferty o charakterze odpowiadającym przedmiotowi szkolenia, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w ciągu tego okresu i przeszkolił co najmniej 50 osób. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków zgodnie z formułą - spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartch w dostraczonym oświadczeniu.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca posiada własną bazę techniczno- dydaktyczną na terenie miasta lub gminy Kutno. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków zgodnie z formułą - spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartch w dostraczonym oświadczeniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykaże, że dysponuje wykładowcami i instruktorami którzy posiadają odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe oraz co najmniej 3 letni staż pracy. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków zgodnie z formułą - spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartch w dostraczonym oświadczeniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 100 000,00 zł. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków zgodnie z formułą - spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartch w dostraczonym oświadczeniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: tak

 • należy przedłożyć oświadczenie wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Własna baza techniczno- dydaktyczna - 20
 • 3 - Doświadczenie w wykonywaniu usług o podobnym zakresie - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminakutno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.gminakutno.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2012 godzina 14:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Witosa 1, 99-300 Kutno.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projektu ZACZNIJ OD NOWA współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1 Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społeczne..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf 2012-06-28 10:56:32 130,5KB
2 OGLOSZENIE_O_ZMIANIE_OGLOSZENIA.pdf 2012-06-28 11:57:27 78,0KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-06-28 10:56:32 234,1KB 221 razy
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie_zamowienia.pdf 2012-08-01 10:34:53 157,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kondracki 28-06-2012 10:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Kondracki 28-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kondracki 01-08-2012 10:34