Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Organizacja 2 szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych będących klientami GOPS w Kutnie wraz z zapewnieniem dwudaniowych posiłków ( obiadu) oraz serwisu kawowego.

Kutno: Organizacja 2 szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych będących klientami GOPS w Kutnie wraz z zapewnieniem dwudaniowych posiłków ( obiadu) oraz serwisu kawowego.
Numer ogłoszenia: 136432 - 2010; data zamieszczenia: 19.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kutno , ul. Witosa 1, 99-300 Kutno, woj. łódzkie, tel. (024) 355 70 20, faks 024 3557021.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminakutno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja 2 szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych będących klientami GOPS w Kutnie wraz z zapewnieniem dwudaniowych posiłków ( obiadu) oraz serwisu kawowego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla dwóch grup dzesięcioosobowych : 1. Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (metoda MAG-135) - 10 osób. 2. Florystyka i decoupage - 10 osób. Uczestnikom szkolenia należy zapewnić dwudaniowe posiłki (obiad) i serwis kawowy. Ponadto przeprowadzenie niezbędnych badań lekarskich określonych stosownymi przepisami i ubezpieczenie osób uczestniczących w projekcie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zakres tematyczny szkolenia 1. Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (metoda MAG-135) obejmuje : 150 godzin zegarowych a w tym: procesy spajania i pokrewne spajaniu, rysunek techniczny, materiały podstawowe, materiały dodatkowe, podstawy elektrotechniki, urządzenia i sprzęt do spawania metodą -MAG , niezgodności spawalnicze , kontrola i badania złączy spawanych, konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie , szkolenie, egzaminowanie i uprawnienia spawaczy, przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz zagadnienia p. poż przy pracach spawalniczych, zajęcia praktyczne oraz 16 godzin zajęć zegarowych z doradcą zawodowym dla grupy, 10 godzin zegarowych zajęć z psychologiem dla grupy. Zakres tematyczny szkolenia 2. Florystyka i decoupage 180 godzin zegarowych w tym: tworzenie wiązanek i dekoracji okolicznościowych, technika utrwalania roślin, tworzenie dekoracji pogrzebowych, przygotowanie dekoracji ślubnych i komunijnych, ozdabianie i dekorowanie przedmiotów codziennego użytku techniką decoupage oraz wyrób biżuterii sztucznej oraz 16 godzin zajęć zegarowych z doradcą zawodowym dla grupy, 10 godzin zegarowych zajęć z psychologiem dla grupy. Godzina zegarowa szkolenia liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą 15 minut..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunków.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat wykonał należycie co najmniej trzy usługi przed upływem terminu składania oferty o charakterze odpowiadającym przedmiotowi szkolenia, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w ciągu tego okresu i przeszkolił co najmniej 50 osób. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku zgodnie z formułą - spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonym oświadczeniu.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca posiada własną bazę techniczno- dydaktyczną w postaci atestowanych pracowni spawalniczych na terenie miasta lub gminy Kutno. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku zgodnie z formułą - spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonym oświadczeniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że dysponuje wykładowcami i instruktorami którzy posiadają odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe oraz co najmniej 3 letni staż pracy, w tym w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.Zamawiający dokona oceny spełniania warunku zgodnie z formułą - spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonym oświadczeniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 100 000,00 zł. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku zgodnie z formułą - spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonym oświadczeniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 60

 • 2 - Własna baza techniczno- dydaktyczna wyposażona we właściwy sprzęt i pomoce dydaktyczne - 20

 • 3 - Doświadczenie w wykonywaniu usług o podobnym zakresie - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminakutno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.gminakutno.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Witosa 1 , 99-300 Kutno.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt ZACZNIJ OD NOWA współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Upoważniony do realizacji zadania jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Witosa 1..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_szkolenia.pdf 2010-05-19 13:23:32 82,4KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-19 13:23:32 222,5KB 214 razy
Wynik postępowania
1 informacja_o_wyborze_oferty.pdf 2010-06-25 14:36:21 93,9KB
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia.pdf 2010-06-30 11:08:47 87,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Koralewska-Kowalczyk 19-05-2010 13:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Elżbieta Koralewska-Kowalczyk 30-06-2010 11:08