herb BIP - Urząd Gminy Kutno

www.gminakutno.pl

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kutno oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2013 roku

Kutno: Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kutno oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2013 roku
Numer ogłoszenia: 263627 - 2012; data zamieszczenia: 12.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Kutno , ul. Witosa 1, 99-300 Kutno, woj. łódzkie, tel. 24 355 70 20, faks 24 3557021.

·         Adres strony internetowej zamawiającego:www.bip.gminakutno.pl; www.gminakutno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kutno oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2013 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przejęcie zwierząt ( psów ) będących dotychczas pod opieką w ilości ok 41 szt..Wykonawca po zawarciu umowy zobowiązany jest do przejęcia (w tym również przewiezienia na swój koszt) i utrzymania wszystkich psów dotychczas umieszczonych w schronisku, wyłapanych z terenu Gminy Kutno zarówno w roku bieżącym jak i w latach ubiegłych. 2. Wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt ( psów) z terenu Gminy Kutno i dostarczenia odłowionych zwierząt do schroniska,oraz oznaczenie go ( ich ) chipem; 3. W czasie wyłapywania i transportu zwierząt korzystania z urządzeń i środków, które nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia oraz nie zadają cierpień odławianym zwierzętom; Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru weterynaryjnego w razie potrzeby przy wyłapaniu zwierząt. 5.Transportowania zwierząt ( psów ) do schroniska pojazdami dopuszczonymi przez właściwe służby weterynaryjne; 6. Prowadzenia na bieżąco ewidencji wyłapanych zwierząt z terenu Gminy Kutno, w tym dokumentacji zdjęciowej oraz przekazywania jej na bieżąco Zamawiającemu; 7. Sprawowanie całodobowej opieki ( utrzymanie) nad powierzonymi zwierzętami; 8. Zapewnienie zwierzętom umieszczonym w schronisku karmy i wody pitnej; 9. Zapewnienie zwierzętom opieki weterynaryjnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, tj.: a) przeprowadzenie 14-dniowej kwarantanny, b) zwalczanie pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych, c) prowadzenie profilaktyki leczniczej, d) wykonywanie szczepień, e) obserwacja zwierzęcia, co do którego istnieje podejrzenie o zarażenie wścieklizną, po ugryzieniu człowieka lub zwierzęcia, f) w drastycznych beznadziejnych przypadkach chorobowych przeprowadzenie eutanazji zwierzęcia w celu skrócenia jego cierpień. 9. Szukanie chętnych i oddawanie zwierząt do adopcji, spisywanie umów z osobami adoptującymi, informowania Zamawiającego o przekazaniu zwierzęcia do adopcji; 10.Po upływie każdego miesiąca przedkładania wraz z fakturą zestawienia za dany miesiąc: a) ilości zwierząt odłowionych oraz przewiezionych do schroniska wraz z podaniem dat ich odłowienia oraz dokumentacji zdjęciowej, b)ilości zwierząt oddanych do adopcji poddanych eutanazji, c) rozliczenie miesięczne pobytu zwierząt w schronisku 11. Utylizacji padłych w schronisku zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami.12. Przy zawarciu umowy Wykonawca ma obowiązek wystąpić do Wójta Gminy Kutno z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami jeżeli takowego nie posiada. Wykonawca powinien dysponować schroniskiem usytuowanym w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego, liczonej najkrótszą drogą publiczną..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):98.38.00.00-0, 85.20.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·         Wykonawca w ramach tego warunku zobowiązany jest do wykazania,że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt wydawane w formie decyzji przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. ( t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·         W ramach tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie prowadził schronisko przez okres co najmniej roku, w którym przebywa minimum 100 psów.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·         W ramach tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym tj., że dysponuje minimum jednym samochodem przystosowanym do transportu zwierząt i dopuszczonym do transportu drogowego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Wykonawca powinien dysponować schroniskiem usytuowanym w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego, liczonej najkrótszą drogą publiczną.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·         Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·         Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         koncesję, zezwolenie lub licencję

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy dotyczące: a)wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. b)zmiany części zamówienia powierzonej podwykonawcom oraz zmiany podwykonawcy, a także rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się tym podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy lub zastosowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. c)zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu, d)zmian korzystnych dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gminakutno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kutno ul. Wincentego Witosa 1 99-300 Kutno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:20.12.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Kutno ul. Wincentego Witosa 1 99-300 Kutno Sekretariat,pok. nr 16.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 

Wójt Gminy Kutno

mgr inż. Jerzy Bryła

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf 2012-12-12 14:38:53 114,8KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-12-12 14:38:53 268,5KB 87 razy
Wynik postępowania
1 img20121220_15064301.pdf 2012-12-20 15:10:04 483,6KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kondracki 12-12-2012 14:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kondracki 20-12-2012 15:10