Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego, w zakresie wykonania Zadania 3 Zakup sprzętu i wyposażenia do obsługi ruchu turystycznego: Część III

Ogłoszenie nr 535980-N-2020 z dnia 2020-04-30 r.

Gmina Kutno: „Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego”, w zakresie wykonania Zadania 3 – Zakup sprzętu i wyposażenia do obsługi ruchu turystycznego: Część III.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
„Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego” w zakresie wykonania Zadania nr 3– Zakup sprzętu i wyposażenia do obsługi ruchu turystycznego: Część III.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kutno, krajowy numer identyfikacyjny 61101574400000, ul. ul. Witosa  1 , 99-300  Kutno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 355 70 20, e-mail sekretariat@gminakutno.pl, faks 243 557 021.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.gminakutno.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.gminakutno.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona oraz uzupełnień złożonych na wezwanie Zamawiającego oraz informacji dotyczącej zmiany lub wycofania oferty, w FORMIE ELEKTRONICZNEJ podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Urząd Gminy Kutno ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego”, w zakresie wykonania Zadania 3 – Zakup sprzętu i wyposażenia do obsługi ruchu turystycznego: Część III.
Numer referencyjny: ZP.271.1.6.2020.PP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Zadania nr 3 w ramach projektu pn. Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa: VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie: VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie: VI. 2.1 Rozwój gospodarki turystycznej. Opis zadania nr 3 -Części III: 1. ZAKUP WYPOSAŻENIA-OZNAKOWANIE ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH § Drogowskazy- na słupkach żeliwnych wysokości 220cm, mocowane na stałe poprzez zabetonowanie lub za pomocą kotew. Na słupkach znaki-tabliczki w kształcie grotów, wykonane na materiałach trwałych, odpornych na warunki atmosferyczne oraz promienie UV, z nadrukiem kolorowym . Znaki wskazują kierunki do obiektów turystycznych na terenie obiektu (np. punkt informacji turystycznej, zabytkowy dwór, pomniki przyrody, ścieżka edukacyjno-ekologiczna itp, oraz kierunki do najbliższych atrakcji turystycznych w regionie). Wielkość tabliczek dostosowana do długości napisów na nich, wysokość tabliczek minimum 15cm. § Informacyjne tablica turystyczna - tablica wykonana na materiałach trwałych, odpornych na warunki atmosferyczne oraz promienie UV, z nadrukiem kolorowym. Tablica o wymiarach min.2x2m, na konstrukcji z dwóch słupków żeliwnych i ramy stalowej malowanej proszkowo, mocowana na stałe do gruntu poprzez zabetonowanie lub kotwy. Na tablicy mapa turystyczna obszaru powiatu z zaznaczeniem atrakcji turystycznych, w tym szlaki turystyczne, szlaki rowerowe, obiekty zabytkowe itp. § Tablica-punkt informacji turystycznej przed obiektem . -tablica wykonane na materiałach trwałych, odpornych na warunki atmosferyczne oraz promienie UV, z nadrukiem kolorowym, o wymiarach min. 1x1m,, na konstrukcji z dwóch słupków żeliwnych i ramy stalowej malowanej proszkowo, mocowana na stałe do gruntu poprzez zabetonowanie lub kotwy. Oznaczenie zgodne z wytycznymi z PTTK. Litery i oznaczenie odblaskowe. 2. ZAKUP STOJAKÓW ROWEROWYCH § stojaki stalowo-żeliwne, trzystanowiskowe, montowane na kotwy do podłoża. Wysokość minimum 70cm, szerokość stanowiska minimum 40cm. Szczegółowy opis i ilość wyposażenia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ - zestawienie wartości ryczałtowej dla Części III. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z następującymi dokumentami, stanowiącymi załączniki do SIWZ: 1. Załącznik nr 1: rysunek poglądowy – tablice, stojaki, drogowskazy, 2. mapa z naniesionymi punktami umieszczenia tablic, stojaków i drogowskazów, 3. Wyciąg-Studium wykonalności Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie, dostawę i montaż na własny koszt i ryzyko Wykonawcy. Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do udzielenie minimum 24 miesięcznej gwarancji.

II.5) Główny kod CPV: 30195000-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art.§nie przewiduje: zebrania wyboru§67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, najkorzystniejszej oferty nie z§ zawarcia umowy ramowej. §Wykonawców. zamierza ustanowić zwrotu§zastosowaniem aukcji elektronicznej. kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca§dynamicznego systemu zakupów, poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2020-06-22


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do: wykazania, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał dostawy minimum jedną dostawę polegającą na dostawie i montażu tablic informatycznych, turystycznych itp. o wartości minimum 2.000,00 zł brutto; wraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5. Wykonawca, który polega na zdolności lub sytuacji innych podmiotów: 5.1. musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający nie będzie żądał od wykonawców przedłożenia dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału, oprócz oświadczenia, o którym mowa w pkt. VI ust.1.1. SIWZ składanego przez wykonawcę wraz z ofertą – załącznik nr 3 do SIWZ. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, W TERMINIE 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wg wzoru Załącznik nr 5 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, obowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów: 2.1.wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. OFERTA WINNA ZAWIERAĆ: a) wypełniony i podpisany formularz oferty (wg załącznika nr 1). b) odpowiednio: • w przypadku wpłaty wadium w pieniądzu (o ile jest to możliwe) kopię przelewu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu lub • w przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu – kopię dokumentu wadialnego spiętego wraz z ofertą. Oryginał dokumentu wykonawca składa wraz z ofertą jako oddzielny, nie spięty z ofertą. c) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone Pełnomocnikowi (np. Liderowi / przedstawicielowi / partnerowi wiodącemu) do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy d) oświadczenia wymienione w pkt. VI ust. 1 SIWZ, e) Zestawienie wartości ryczałtowych – wg załącznika nr 2 Uwaga: Zamawiający informuje, iż w przypadku niezłożenia wraz z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. e) oferta zostanie odrzucona. Wymienione Dokumenty nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. 3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne w treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez Wykonawców wraz z ich tłumaczeniem na język polski. 5. Każdy wykonawca ma prawo złożyć tyko jedną ofertę. 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 7. Ofertę należy złożyć na (lub według wzoru) druku „Oferta” – załącznik nr 1. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Oferta” opracowanego przez Zamawiającego. 8. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii – poświadczenie, oprócz adnotacji: „za zgodność z oryginałem”, musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem bądź czytelnym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz. 9. Zaleca się, aby każda kartka oferty wraz ze wszystkimi załącznikami była parafowana przez osobę podpisującą ofertę oraz trwale spięte. Natomiast wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę. 10. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym odbywać się będą w złotych polskich. 11. W przypadku wykazania doświadczenia na podstawie wykonania zamówień w innej walucie, wykonawca zobowiązany jest w wykazie „Doświadczenie” wpisać wartość zamówienia w tej walucie oraz wpisać przeliczenie wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia każdego z tych zamówień. 12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. W razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem, zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości w wysokości: 100,00 zł., 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert. 4. Wykonawca może wnieść wadium w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić wadium przelewem na rachunek: Gmina Kutno 99-300 Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, Nr27 9021 0008 0010 6021 2000 0005, z dopiskiem na przelewie: wadium – Zadanie nr 3 dla Części III (o ile jest to możliwe Zamawiający prosi o dołączenie do oferty kserokopii przelewu). Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w wyznaczonym terminie składania ofert znajduje się na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał wykonawca składa wraz z ofertą w tej samej kopercie, ale (jako oddzielny nie spięty z ofertą) pozwalający na jego zwrot bez dekompletowania oferty. 8. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej: • nazwę zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/ gwarancji (Zamawiającego: Gmina Kutno), poręczyciela/gwaranta oraz adresy ich siedzib, • określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/ gwarancją, • kwotę wadium, • terminem ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą, • zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłaty kwoty wadium nieodwołalne, bezwarunkowe na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 13 i 16. 11. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Zamawiający z zastrzeżeniem pkt. 13 zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ww. pkt. 10, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 15. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach: a) określonych ustawą – Prawo zamówień publicznych, b) przewidzianych w niniejszej umowie. 2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 2) mogą dotyczyć w szczególności ceny, terminu i sposobu realizacji zamówienia. 4. Zmiany umowy są dopuszczalne w następujących przypadkach: a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią lub obowiązującymi przepisami prawa, b) wystąpienie zmian w przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu stron, c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działanie nie są konsekwencją winy któregokolwiek ze stron, d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, tj.: • niedostępność na rynku dostaw wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem ich z rynku przez producenta na inne o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w ofercie i spełniające wymagania zawarte w SIWZ, • pojawienie się na rynku dostaw nowej generacji albo nowych technologii wykonania pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, • konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań materiałowych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, • konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa Wykonawca zaproponuje nowy towar o nie gorszych parametrach i spełniający funkcję taką samą jak towar zamienny. 5. Warunkiem dokonania zmiany jest przedłożenie przez jedną ze Stron umowy drugiej Stronie wniosku o dokonanie zmiany wraz z pisemnym uzasadnieniem i/lub stosownym dokumentem potwierdzającym zasadność dokonania tej zmiany. 6. Zmiany wynagrodzenia umownego: a) w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu dostawy. Strony ustalą wartość na podstawie danych z Załącznika nr 2 do SIWZ „Zestawienie wartości ryczałtowych”, która następnie zostanie wprowadzona aneksem do umowy. W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych dostaw, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstąpienia, odszkodowania itp. b) w przypadku zaistnienia sytuacji powodującej wprowadzenie w trakcie realizacji zamówienia dostaw zamiennych w stosunku do opisanych w umowie z uwagi na m.in.: postęp technologiczny, obniżenie kosztów eksploatacji, wzrost wydajności urządzenia, poprawa funkcjonalności - zamienne dostawy zostaną ustalone przed ich realizacją w zatwierdzonym przez Zamawiającego protokole konieczności, a ich wartość zostanie określona na podstawie cen katalogowych producentów i cenników usług podobnych. 6. Fakty powyższe muszą być zgłoszone przez Wykonawcę pisemnie wraz z uzasadnieniem i zatwierdzone przez Zamawiającego. 7. Zmiany przepisów prawa oraz umowy o dofinansowanie mających wpływ na treść obowiązującej umowy. 8. Zmiany (modyfikacja) złożonych w postępowaniu deklaracji odnośnie do podwykonawstwa poprzez: a) wskazanie innych podwykonawców, b) rezygnację z podwykonawców, c) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa, d) wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa (art. 36b ust. 1 ustawy Pzp). W przypadku gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-15, godzina: 12:20,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

===============================================================================

LINK DO KLUCZA PUBLICZNEGO

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 30.04.2020.14.37.14_Ogloszenie.pdf 2020-04-30 14:37:14 2,2MB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 30.04.2020.14.37.14_Za_Oacznik_-_mapa_-Tablice_Leszczynek.pdf 2020-04-30 14:37:14 3,9MB 26 razy
2 30.04.2020.14.37.30_Za_Oacznik_-_Wyciag_-_Studium_wykonalnosci.pdf 2020-04-30 14:37:30 18,2MB 18 razy
3 30.04.2020.14.37.38_Za_Oacznik_nr_1_rysunek_pogladowy_-_tablice_stojaki_drogowskazy.pdf 2020-04-30 14:37:38 172,5KB 22 razy
4 30.04.2020.14.37.52_Za_Oacznik_nr_2_do_SIWZ__Oe_zestawienie_wartosci_ryczaltowej_dla_Cz_a_Eci_III.xlsx 2020-04-30 14:37:52 11,8KB 18 razy
5 30.04.2020.14.38.17_Za_Oacznik_nr_2_do_SIWZ__Oe_zestawienie_wartosci_rycza_Olowej_dla_Cz_a_Eci_III.pdf 2020-04-30 14:38:17 134,2KB 19 razy
6 30.04.2020.14.38.38_Identyfikator_post_apowania.docx 2020-04-30 14:38:38 10,4KB 23 razy
7 30.04.2020.14.40.13_KluczPub_Oferta_PostepowanieID_c485ecdd-d3e8-4171-8689-0a7bf280630c.asc 2020-04-30 14:40:13 70B 18 razy
8 30.04.2020.14.41.50_SIWZ.pdf 2020-04-30 14:41:50 10,8MB 33 razy
Wynik postępowania
1 18.05.2020.14.31.14_Zawiadomienie_o_uniewa__nieniu_post_apowania_Zad_3_cz_3.pdf 2020-05-18 14:31:14 174,0KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kondracki 30-04-2020 14:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Kondracki 30-04-2020
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Kujawski 18-05-2020 14:31