Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w oddziale przedszkolnym w SP w Gołębiewku

Kutno: Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w oddziale przedszkolnym w SP w Gołębiewku
Numer ogłoszenia: 126602 - 2015; data zamieszczenia: 27.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kutno , ul. Witosa 1, 99-300 Kutno, woj. łódzkie, tel. 24 355 70 20, faks 24 3557021.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminakutno.pl; www.gminakutno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w oddziale przedszkolnym w SP w Gołębiewku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli, dostawa i montaż pozostałego wyposażenia; dostawa i montaż pomocy dydaktycznych, zabawek i artykułów plastycznych; dostawa i montaż sprzętu audiowizualnego i ICT w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Gołębiewku, gm. Kutno, 99-300 Kutno, Gołębiewek Nowy 54. Przedmiot zamówienia stanowi: Część I - dostosowanie pomieszczeń: dostawa i montaż mebli, dostawa i montaż pozostałego wyposażenia; Część II - dostawa i montaż pomocy dydaktycznych, zabawek i artykułów plastycznych; Część III - dostawa i montaż sprzętu audiowizualnego i ICT. Szczegółowy opis poszczególnych części oraz ich ilość znajduje się w zestawieniach, które stanowią załączniki nr 3a, 3b, 3c do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będący integralną częścią SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 30.21.31.00-6, 32.32.20.00-6, 39.71.34.30-8, 39.53.00.00-6, 39.51.54.10-2, 32.30.00.00-6, 37.52.00.00-9, 39.16.10.00-8, 44.41.13.00-7, 39.29.23.00-8, 37.82.21.00-7, 44.81.23.00-8, 30.23.60.00-2, 30.21.61.10-0, 37.82.00.00-2, 44.41.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej jedno zamówienie polegające na a. dostosowanie pomieszczeń: dostawa i montaż mebli, dostawa i montaż pozostałego wyposażenia b. dostawa i montaż pomocy dydaktycznych, zabawek i artykułów plastycznych c. dostawa i montaż sprzętu audiowizualnego i ICT na kwotę nie mniejszą niż 15 000,00 zł brutto na każdą część zamówienia oraz przedstawi dowody potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane w sposób należyty.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży na tę okoliczność własne oświadczenie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży na tę okoliczność własne oświadczenie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca składa jedynie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem załącznik nr 4 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin realizacji zamówienia - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminakutno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zespół ds. Obsługi Publicznych Placówek Oświatowych Gmina Kutno, ul. Witosa 1, 99-300 Kutno, pokój nr 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Kutno pokój nr 16, ul. Witosa 1, 99-300 Kutno.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w oddziale przedszkolnym w SP w Gołębiewku współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 27.05.2015.14.30.29_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-05-27 14:30:29 1005,9KB 69 razy
2 27.05.2015.14.30.53_ZaA_A_cznik_nr_3a.xlsx Po terminie otwarcia ofert 2015-05-27 14:30:53 155,0KB 90 razy
3 27.05.2015.14.31.19_ZaA_A_cznik_nr_3b.xlsx Po terminie otwarcia ofert 2015-05-27 14:31:19 158,8KB 411 razy
4 27.05.2015.14.31.40_ZaA_A_cznik_nr_3c.xlsx Po terminie otwarcia ofert 2015-05-27 14:31:40 153,9KB 365 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 03.06.2015.09.12.20_Odpowiedzi_na_zapytania_-_strona_internetowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-06-03 09:12:20 683,1KB
Udzielenie zamówienia
1 18.06.2015.14.13.35_Zawiadomienie_o_wyborze_strona.pdf 2015-06-18 14:13:35 1,0MB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Wójkowski 27-05-2015 14:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Wójkowski 27-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcin Wójkowski 18-06-2015 14:13