herb BIP - Urząd Gminy Kutno

www.gminakutno.pl

Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w oddziale przedszkolnym w SP w Gołębiewku

Kutno: Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w oddziale przedszkolnym w SP w Gołębiewku
Numer ogłoszenia: 126602 - 2015; data zamieszczenia: 27.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kutno , ul. Witosa 1, 99-300 Kutno, woj. łódzkie, tel. 24 355 70 20, faks 24 3557021.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminakutno.pl; www.gminakutno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w oddziale przedszkolnym w SP w Gołębiewku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli, dostawa i montaż pozostałego wyposażenia; dostawa i montaż pomocy dydaktycznych, zabawek i artykułów plastycznych; dostawa i montaż sprzętu audiowizualnego i ICT w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Gołębiewku, gm. Kutno, 99-300 Kutno, Gołębiewek Nowy 54. Przedmiot zamówienia stanowi: Część I - dostosowanie pomieszczeń: dostawa i montaż mebli, dostawa i montaż pozostałego wyposażenia; Część II - dostawa i montaż pomocy dydaktycznych, zabawek i artykułów plastycznych; Część III - dostawa i montaż sprzętu audiowizualnego i ICT. Szczegółowy opis poszczególnych części oraz ich ilość znajduje się w zestawieniach, które stanowią załączniki nr 3a, 3b, 3c do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będący integralną częścią SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 30.21.31.00-6, 32.32.20.00-6, 39.71.34.30-8, 39.53.00.00-6, 39.51.54.10-2, 32.30.00.00-6, 37.52.00.00-9, 39.16.10.00-8, 44.41.13.00-7, 39.29.23.00-8, 37.82.21.00-7, 44.81.23.00-8, 30.23.60.00-2, 30.21.61.10-0, 37.82.00.00-2, 44.41.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej jedno zamówienie polegające na a. dostosowanie pomieszczeń: dostawa i montaż mebli, dostawa i montaż pozostałego wyposażenia b. dostawa i montaż pomocy dydaktycznych, zabawek i artykułów plastycznych c. dostawa i montaż sprzętu audiowizualnego i ICT na kwotę nie mniejszą niż 15 000,00 zł brutto na każdą część zamówienia oraz przedstawi dowody potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane w sposób należyty.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży na tę okoliczność własne oświadczenie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży na tę okoliczność własne oświadczenie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca składa jedynie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem załącznik nr 4 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin realizacji zamówienia - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminakutno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zespół ds. Obsługi Publicznych Placówek Oświatowych Gmina Kutno, ul. Witosa 1, 99-300 Kutno, pokój nr 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Kutno pokój nr 16, ul. Witosa 1, 99-300 Kutno.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w oddziale przedszkolnym w SP w Gołębiewku współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 27.05.2015.14.30.29_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-05-27 14:30:29 1005,9KB 69 razy
2 27.05.2015.14.30.53_ZaA_A_cznik_nr_3a.xlsx Po terminie otwarcia ofert 2015-05-27 14:30:53 155,0KB 90 razy
3 27.05.2015.14.31.19_ZaA_A_cznik_nr_3b.xlsx Po terminie otwarcia ofert 2015-05-27 14:31:19 158,8KB 394 razy
4 27.05.2015.14.31.40_ZaA_A_cznik_nr_3c.xlsx Po terminie otwarcia ofert 2015-05-27 14:31:40 153,9KB 365 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 03.06.2015.09.12.20_Odpowiedzi_na_zapytania_-_strona_internetowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-06-03 09:12:20 683,1KB
Udzielenie zamówienia
1 18.06.2015.14.13.35_Zawiadomienie_o_wyborze_strona.pdf 2015-06-18 14:13:35 1,0MB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Wójkowski 27-05-2015 14:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Wójkowski 27-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcin Wójkowski 18-06-2015 14:13