Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kutno

Kutno: Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kutno współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Numer ogłoszenia: 179088 - 2014; data zamieszczenia: 27.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kutno , ul. Witosa 1, 99-300 Kutno, woj. łódzkie, tel. 24 355 70 20, faks 24 3557021.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminakutno.pl; www.gminakutno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kutno współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli, dostawa i montaż pozostałego wyposażenia, dostawa i montaż pomocy dydaktycznych, zabawek i artykułów plastycznych, dostawa i montaż sprzętu audiowizualnego i ICT w oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kutno (Zespół Szkół w Byszewie, Zespół Szkół w Gołębiewku, Szkoła Podstawowa w Strzegocinie, Szkoła Podstawowa we Wroczynach) Przedmiot zamówienia stanowi: Część I - dostosowanie pomieszczeń: dostawa i montaż mebli, dostawa i montaż pozostałego wyposażenia Część II - dostawa i montaż pomocy dydaktycznych, zabawek i artykułów plastycznych Część III - dostawa i montaż sprzętu audiowizualnego i ICT Szczegółowy opis poszczególnych części oraz ich ilość wraz z miejscem dostawy znajduje się w zestawieniach stanowiących załączniki nr 3, 4, 5, do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będący integralną częścią SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. dostarczenie, załadunek, rozładunek przedmiotu umowy oraz montaż dostarczonego sprzętu. Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych. Dostarczone artykuły muszą posiadać instrukcje w języku polskim, odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Wykonawca obowiązany jest przekazać zamawiającemu licencje jak również wszelkie prawa na dostarczone programy multimedialne, wystawione na rzecz zamawiającego. Wykonawca dostarczy wszystkie programy w polskiej wersji językowej, wraz z dokumentacją w języku polskim. Wykonawca dostarczy zamawiany asortyment we własnym zakresie i na własny koszt do szkół (wg zestawienia i podziału w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załączniki 3,4,5, do siwz) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie z dyrektorem szkoły. Gotowość dostawy wykonawca zgłosi Zamawiającemu i Dyrektorowi poszczególnej szkoły na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem dostawy. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty: są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy zamawiającego lub nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w załącznikach lub dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Dostarczone materiały zostaną przyjęte przez Zamawiającego i Dyrektora szkoły. Z odbioru sporządzany będzie protokół odbioru jakościowo-ilościowy, w którym zostaną zapisane wszelkie uwagi dotyczące dostarczanego materiału. Wykonawca nie może powierzyć wykonania części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 30.21.31.00-6, 32.32.20.00-6, 39.71.34.30-6, 39.71.32.10-8, 39.53.00.00-6, 39.51.54.10-2, 32.30.00.00-6, 37.52.00.00-9, 39.16.10.00-8, 44.41.13.00-7, 39.29.23.00-8, 37.82.21.00-7, 44.81.23.00-8, 30.23.60.00-2, 30.21.61.10-0, 37.82.00.00-2, 44.41.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej jedno zamówienie polegające na a.dostosowanie pomieszczeń: dostawa i montaż mebli, dostawa i montaż pozostałego wyposażenia b.dostawa i montaż pomocy dydaktycznych, zabawek i artykułów plastycznych c.dostawa i montaż sprzętu audiowizualnego i ICT na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł brutto na każdą część zamówienia oraz przedstawi dowody potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane w sposób należyty.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży na tę okoliczność własne oświadczenie.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży na tę okoliczność własne oświadczenie.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia szczególnych warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca składa jedynie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem załącznik nr 6 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminakutno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zespół ds. Obsługi Publicznych Placówek Oświatowych Gmina Kutno, ul. Witosa 1, 99-300, pokój nr 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Kutno pok. Nr 16, 99-300 Kutno, ul. Witosa 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 27.05.2014.15.26.20_ogloszenie.pdf 2014-05-27 15:26:20 118,3KB
2 28.05.2014.09.03.21_Ogloszenie2.pdf 2014-05-28 09:03:21 225,9KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 27.05.2014.15.23.46_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-27 15:23:46 726,7KB 116 razy
2 27.05.2014.15.24.12_SIWZ.docx Po terminie otwarcia ofert 2014-05-27 15:24:12 116,4KB 70 razy
3 zalacznik_nr_3.xlsx Po terminie otwarcia ofert 2014-05-27 15:26:26 81,0KB 87 razy
4 zalacznik_nr_4.xlsx Po terminie otwarcia ofert 2014-05-27 15:26:26 61,7KB 191 razy
5 zalacznik_nr_5.xlsx Po terminie otwarcia ofert 2014-05-27 15:26:26 44,6KB 149 razy
Wynik postępowania
1 11.06.2014.15.04.14_Inormacja_o_udzielonym_zamowieniu.pdf 2014-06-11 15:04:14 419,0KB
Udzielenie zamówienia
1 23.06.2014.12.35.48_OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia..pdf 2014-06-23 12:35:48 178,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kondracki 27-05-2014 15:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kondracki 23-06-2014 12:35