Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w sołectwach Bielawki i Malina gm. Kutno?.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno

 

tel.: (0-24) 355-70-20

fax: (0-24) 355-70-21

 

OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 EURO, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 ze zm.).

ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: www.bip.gminakutno.pl

ADRES POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SIWZ:

Adres pod którym można uzyskać SIWZ: Gmina Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno.  

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.      Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w sołectwach Bielawki i Malina gm. Kutno”.  

  

2. Rodzaj zamówienia: usługi

3.Miejsce wykonania: gm. Kutno   

1.       Opis:

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest  :

      pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadaniapn„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w                  

      sołectwach Bielawki i Malina gm. Kutno”w następujących branżach:

a)      instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych;

b)      instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

 

2.      Wspólny słownik zamówień (CPV): 71 24 70 00-1

3.       Wielkość: poniżej 200 000 EURO

 

CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY CZĘŚCIOWEJ: Nie.

CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY WARIANTOWEJ: Nie.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

1.    Rozpoczęcie: po podpisaniu umowy.

2.    Zakończenie: do czasu usunięcia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego, oraz rozliczenia inwestycji, jednak nie później niż do 30.07.2014 r.

 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

·              III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1  ustawy – Prawo zamówień publicznych – wg załącznika nr 2

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

  wykazania się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

  działalności jest krótszy w tym okresie, iż wykonał minimum jedną usługę  w zakresie pełnienia funkcji

  inwestora Zastępczego lub nadzoru Inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji

  deszczowej, wodociągu o wartości usługi minimum 100 000,- zł brutto oraz załączy dokumenty

  potwierdzające, że roboty zostały  wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1  ustawy – Prawo zamówień publicznych – wg załącznika nr 2

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   W  ramach tego warunku  wykonawca zobowiązany jest do :

   wykazania, iż dysponuje osobami do wykonania zamówienia posiadającymi doświadczenie

   zawodowe jako kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi na podstawie ustawy z dnia

   7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane w specjalności:

a)         Co najmniej 1 osoba (inspektor nadzoru) posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania lub nadzorowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych posiadająca doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorach inwestorskich w specjalności kanalizacyjnej – min. 1 kontrakt ;

b)       Co najmniej 1 osoba (inspektor nadzoru w specjalności elektrycznej) posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania lub nadzorowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadająca doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorach inwestorskich w specjalności elektrycznej – min. 1 kontrakt ;

       wpisanych na listę członków właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

         wykazania , że jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w

         związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 tys. zł.

 

Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. VII. SIWZ stosując formułę „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia w/w warunki.

 

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 

a)      oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – druk załącznika nr 2,

b)      wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-  w tym okresie, potwierdzających wymóg określony w pkt .V. 1. b), z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że iż usługa wykonana została prawidłowo ; wg załącznika nr 4;

c)      wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiadających za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 5;

d)      oświadczenie, że wykonawca dysponuje osobami , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, oraz osoby te  posiadają wymagane uprawnienia- wg załącznika nr 5,

e)      opłaconej polisy ,a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego ,że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 tys. zł.

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

a)       oświadczenia, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w myśl art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg. załącznika nr 2,

b)       aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,

c)       aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d)       aktualnego zaświadczenia właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. V ppkt. 1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. VI ppkt. 6 SIWZ, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

1) pkt. VI ppkt.2 lit. b), c), d) SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b)      nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

c)      nie orzeczonowobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w w/w ppkt. 4. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

 

INFORMACJA NA TEMAT WADIUM:

Zamawiający  nie wymaga  wniesienia wadium

 

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:

Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100%.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

       Zakres dopuszczalnych zmiany postanowień zawartych w umowie w stosunku do oferty  :

Zamawiający zgodnie z art.144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania

zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany  personelu wskazanego przez

Wykonawcę do realizacji zamówienia , pod warunkiem , że nowa wskazana osoba będzie spełniała wymagania

określone w pkt. V ppkt.1) lit. c) niniejszej specyfikacji ,dla stanowiska ,które ma objąć , w razie zaistnienia

nieprzewidzianych sytuacji losowych.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.      Termin składania ofert: 13.03.2012 roku godz. 9:00.

2.      Miejsce: Gmina Kutno w sekretariacie

3.      Otwarcie ofert: dnia 13.03.2012 roku o godz. 9:15

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

INFORMACJE NA TEMAT UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu

 

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA:

 Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

 

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ:

 

Tak

 

Data ZAMIESZCZENIA niniejszego ogłoszenia05.03.2012 r.

 

 

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający:

                      Gmina Kutno

 

z dniem zamieszczenia ogłoszenia tj.05.03.2012 r. wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dla przedmiotu zamówienia pn.:

pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn „Budowa sieci kanalizacji

sanitarnej z  przykanalikami w sołectwach Bielawki i Malina gm. Kutno”

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf 2012-03-05 15:13:17 182,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-05 15:13:17 351,7KB 165 razy
Wynik postępowania
1 wynik_postepowania.pdf 2012-03-21 14:30:13 889,1KB
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2012-04-03 12:20:52 487,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kondracki 05-03-2012 15:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kondracki 03-04-2012 12:20