herb BIP - Urząd Gminy Kutno

www.gminakutno.pl

pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w sołectwach Bielawki i Malina gm. Kutno?.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno

 

tel.: (0-24) 355-70-20

fax: (0-24) 355-70-21

 

OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 EURO, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 ze zm.).

ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: www.bip.gminakutno.pl

ADRES POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SIWZ:

Adres pod którym można uzyskać SIWZ: Gmina Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno.  

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.      Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w sołectwach Bielawki i Malina gm. Kutno”.  

  

2. Rodzaj zamówienia: usługi

3.Miejsce wykonania: gm. Kutno   

1.       Opis:

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest  :

      pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadaniapn„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w                  

      sołectwach Bielawki i Malina gm. Kutno”w następujących branżach:

a)      instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych;

b)      instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

 

2.      Wspólny słownik zamówień (CPV): 71 24 70 00-1

3.       Wielkość: poniżej 200 000 EURO

 

CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY CZĘŚCIOWEJ: Nie.

CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY WARIANTOWEJ: Nie.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

1.    Rozpoczęcie: po podpisaniu umowy.

2.    Zakończenie: do czasu usunięcia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego, oraz rozliczenia inwestycji, jednak nie później niż do 30.07.2014 r.

 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

·              III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1  ustawy – Prawo zamówień publicznych – wg załącznika nr 2

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

  wykazania się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

  działalności jest krótszy w tym okresie, iż wykonał minimum jedną usługę  w zakresie pełnienia funkcji

  inwestora Zastępczego lub nadzoru Inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji

  deszczowej, wodociągu o wartości usługi minimum 100 000,- zł brutto oraz załączy dokumenty

  potwierdzające, że roboty zostały  wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1  ustawy – Prawo zamówień publicznych – wg załącznika nr 2

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   W  ramach tego warunku  wykonawca zobowiązany jest do :

   wykazania, iż dysponuje osobami do wykonania zamówienia posiadającymi doświadczenie

   zawodowe jako kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi na podstawie ustawy z dnia

   7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane w specjalności:

a)         Co najmniej 1 osoba (inspektor nadzoru) posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania lub nadzorowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych posiadająca doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorach inwestorskich w specjalności kanalizacyjnej – min. 1 kontrakt ;

b)       Co najmniej 1 osoba (inspektor nadzoru w specjalności elektrycznej) posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania lub nadzorowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadająca doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorach inwestorskich w specjalności elektrycznej – min. 1 kontrakt ;

       wpisanych na listę członków właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

         wykazania , że jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w

         związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 tys. zł.

 

Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. VII. SIWZ stosując formułę „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia w/w warunki.

 

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 

a)      oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – druk załącznika nr 2,

b)      wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-  w tym okresie, potwierdzających wymóg określony w pkt .V. 1. b), z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że iż usługa wykonana została prawidłowo ; wg załącznika nr 4;

c)      wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiadających za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 5;

d)      oświadczenie, że wykonawca dysponuje osobami , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, oraz osoby te  posiadają wymagane uprawnienia- wg załącznika nr 5,

e)      opłaconej polisy ,a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego ,że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 tys. zł.

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

a)       oświadczenia, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w myśl art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg. załącznika nr 2,

b)       aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,

c)       aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d)       aktualnego zaświadczenia właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. V ppkt. 1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. VI ppkt. 6 SIWZ, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

1) pkt. VI ppkt.2 lit. b), c), d) SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b)      nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

c)      nie orzeczonowobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w w/w ppkt. 4. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

 

INFORMACJA NA TEMAT WADIUM:

Zamawiający  nie wymaga  wniesienia wadium

 

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:

Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100%.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

       Zakres dopuszczalnych zmiany postanowień zawartych w umowie w stosunku do oferty  :

Zamawiający zgodnie z art.144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania

zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany  personelu wskazanego przez

Wykonawcę do realizacji zamówienia , pod warunkiem , że nowa wskazana osoba będzie spełniała wymagania

określone w pkt. V ppkt.1) lit. c) niniejszej specyfikacji ,dla stanowiska ,które ma objąć , w razie zaistnienia

nieprzewidzianych sytuacji losowych.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.      Termin składania ofert: 13.03.2012 roku godz. 9:00.

2.      Miejsce: Gmina Kutno w sekretariacie

3.      Otwarcie ofert: dnia 13.03.2012 roku o godz. 9:15

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

INFORMACJE NA TEMAT UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu

 

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA:

 Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

 

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ:

 

Tak

 

Data ZAMIESZCZENIA niniejszego ogłoszenia05.03.2012 r.

 

 

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający:

                      Gmina Kutno

 

z dniem zamieszczenia ogłoszenia tj.05.03.2012 r. wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dla przedmiotu zamówienia pn.:

pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn „Budowa sieci kanalizacji

sanitarnej z  przykanalikami w sołectwach Bielawki i Malina gm. Kutno”

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf 2012-03-05 15:13:17 182,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-05 15:13:17 351,7KB 165 razy
Wynik postępowania
1 wynik_postepowania.pdf 2012-03-21 14:30:13 889,1KB
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2012-04-03 12:20:52 487,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kondracki 05-03-2012 15:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kondracki 03-04-2012 12:20