herb BIP - Urząd Gminy Kutno

www.gminakutno.pl

ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KUTNO

Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 19

Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://

simap.europa.eu

Ogłoszenie o zamówieniu

(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I : Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:

 

Gmina Kutno Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest

znany)

 

 

_____

Adres pocztowy:

 

Kutno

Miejscowość:

 

Kutno Kod pocztowy: 99-300 Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy:

 

Urząd Gmina Kutno, 99-300 Kutno,

ul. Wincentego Witosa 1

Tel.:

 

+48 24355-70-20

Osoba do kontaktów:

 

Magdalena Stobienia

E-mail:

 

sekretariat@gminakutno.pl Faks: +48 24355-70-21

Adresy internetowe:

 

 

(jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:

 

(URL) http://www.bip.gminakutno.pl

Adres profilu nabywcy:

 

(URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:

 

(URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:

 

(URL) _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz

dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

Agencja/urząd krajowy lub federalny

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Agencja/urząd regionalny lub lokalny

Podmiot prawa publicznego

Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

Inna:

 

(proszę określić)

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

PL

 

 

Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 2 / 19

Ogólne usługi publiczne

Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inny:

 

(proszę określić)

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

tak nie

więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A

PL

 

 

Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 3 / 19

Sekcja II : Przedmiot zamówienia

II.1) Opis :

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Kutno.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub

świadczenia usług :

Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada

konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu

Roboty budowlane Dostawy Usługi

Wykonanie

Zaprojektowanie i wykonanie

Wykonanie, za pomocą dowolnych

środków, obiektu budowlanego

odpowiadającego wymogom

określonym przez instytucję

zamawiającą

Kupno

Dzierżawa

Najem

Leasing

Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr:

 

16

Zob. kategorie usług w załączniku

C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :

Gmina Kutno

Kod NUTS:

 

PL117

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów (DSZ):

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej

Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej :

 

 

(jeżeli dotyczy)

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Liczba :

 

_____

albo

(jeżeli dotyczy)

 

 

liczba maksymalna : _____ uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej

Okres w latach :

 

_____ albo w miesiącach : _____

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat :

_____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej

 

 

(jeżeli

dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)

Szacunkowa wartość bez VAT :

 

_____ Waluta :

albo

Zakres: między :

 

_____ : i : _____ : Waluta :

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone :

 

(jeżeli jest znana)

PL

 

 

Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 4 / 19

_____

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Kutno.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :

Słownik główny Słownik uzupełniający

 

 

(jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot

 

 

90511000

Dodatkowe przedmioty

 

 

90511300

90510000

90600000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie

II.1.8) Części:

 

 

(w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,

ile jest części zamówienia)

To zamówienie podzielone jest na części: tak nie

(jeżeli tak)

 

 

Oferty można składać w odniesieniu do

tylko jednej części

jednej lub więcej części

wszystkich części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres :

 

 

(w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)

Przedmiot zamówienia o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)

Szacunkowa wartość bez VAT :

 

_____ Waluta :

albo

Zakres: między :

 

_____ : i : _____ : Waluta :

II.2.2) Informacje o opcjach :

 

 

(jeżeli dotyczy)

Opcje : tak nie

(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :

_____

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :

w miesiącach :

 

_____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)

II.2.3) Informacje o wznowieniach :

 

 

(jeżeli dotyczy)

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nie

PL

 

 

Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 19

Liczba możliwych wznowień:

 

(jeżeli jest znana) _____ albo Zakres: między : _____ i: _____

(jeżeli są znane)

 

 

W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe

kolejnych zamówień:

w miesiącach:

 

_____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Okres w miesiącach :

 

_____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie:

 

01/07/2013 (dd/mm/rrrr)

Zakończenie:

 

31/12/2014 (dd/mm/rrrr)

PL

 

 

Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 6 / 19

Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i

technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

 

 

(jeżeli dotyczy)

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 15.000 PLN

Zabezpieczenie w wysokości 5 % ceny ustalonej w umowie.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów

je regulujących:

Rozliczenie następować będzie w okresach miesięcznych po zakończeniu danego miesiąca i podpisaniu

protokołu potwierdzającego realizacje usługi za dany miesiąc; Termin płatności faktur – w ciągu 14 dni od daty

jej złożenia u Zamawiającego

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

(jeżeli dotyczy)

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do

reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed

podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą

ich współpracę.

III.1.4) Inne szczególne warunki:

 

 

(jeżeli dotyczy)

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie

(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:

_____

III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego

lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają

obowiązek ich posiadania;

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

• złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – wg

załącznika nr 2

• posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej, zgodnie z art. 9c ustawy

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

• posiadania uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie posiadania zezwolenia na transport

odpadami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub posiadania zezwolenia na

odzysk

PL

 

 

Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 19

i unieszkodliwianie odpadów we wskazanym zakresie i na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki,

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub

transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz.U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 ze zm.) jest

zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów;

2. Zamawiający wymaga potwierdzenia przez wykonawców braku podstaw do wykluczenia z powodu

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 1 i 2 jeżeli Wykonawca wykaże, że:

Posiada uprawnienia do wykonywania działalności tj.:

a) oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – wg załącznika nr

2,

b) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Kutno w zakresie odbierania

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zgodnie z art. 9c ustawy o utrzymaniu czystości i

porządku w gminach),

c) zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

lub posiada zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów we wskazanym zakresie i na podstawie

rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów

odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz.U. z 2004 r.

Nr 16, poz. 154 ze zm.) jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów,

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w

postępowaniu, a także wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.:

a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg. załącznika nr 3,

b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert,

c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym

w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert,

f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym

w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (pkt. V.1

SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty

te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w

odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. VI.2.

1. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa

w art. 24 ust.1 pkt. 5-8, 10-11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego

miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10-11

ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku

gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem

zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

PL

 

 

Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 19

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów, o których mowa w:

1) pkt. VI ppkt.2 lit. b), c), d), f) SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument w tym zakresie powinien

być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument w tym zakresie powinien być

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) pkt. VI ppkt.2 lit. e) SIWZ, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego

miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24

ust.1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5.1), 2) SIWZ zastępuje się je dokumentem

zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,

złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego

na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. VI. SIWZ z których

jednoznacznie musi wynikać, iż stosując formułę „spełnia – nie spełnia” wykonawca spełnił w/w warunki.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny

spełniania wymogów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest

do:

złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki

określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – wg

załącznika nr 2

wykazania, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej

z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż

1.000.000 PLN

W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego

sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca musi

załączyć do oferty następujące dokumenty:

a) oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki

określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – wg

załącznika nr 2,

b) opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny

dokument potwierdzający, że Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych

standardów:

 

(jeżeli dotyczy)

_____

PL

 

 

Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 19

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia na kwotę min 1.000.000,00 zł

Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana

będzie przez Zamawiającego

na podstawie złożonych przez Wykonawców

dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. VII. SIWZ

z których jednoznacznie musi wynikać, iż stosując

formułę „spełnia – nie spełnia” wykonawca spełnił w/w

warunki.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny

spełniania wymogów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania wiedzy i doświadczenia.

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest

do:

złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki

określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – wg

załącznika nr 2

wykazania, że w okresie ostatnich trzech lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie

wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych również wykonywanych głównych usług

dotyczących odbierania odpadów komunalnych z

nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy,

w tym co najmniej jedną usługę o masie łącznie

odebranych odpadów komunalnych minimum 1100,00

Mg w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy, wraz

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania

i podmiotu, na rzecz których usługi zostały wykonane

oraz załączy dowody potwierdzające, że usługa ta

została wykonana lub są wykonywane należycie.

b) dysponowania odpowiednim potencjałem

technicznym oraz osobami zdolnymi do wy¬konania

zamówienia.

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest

do:

złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki

określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – wg

załącznika nr 2

oraz wykazania, iż dysponuje:

• co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do

odbierania zmieszanych odpadów komunalnych;

• co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do

odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych;

• co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów

komunalnych bez funkcji kompaktującej.

• Wykonawca musi dysponować bazą magazynowo –

transportową usytuowaną na terenie Gminy Kutno lub w

odległości nie większej niż 60 km od granic tej gminy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych

standardów:

 

(jeżeli dotyczy)

_____

PL

 

 

Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10 / 19

W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego

wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego

Wykonawca musi załączyć do oferty następujące

dokumenty:

a) oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki

określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – wg

załącznika nr 2,

b) wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych również wykonywanych,

głównych usług dotyczących odbierania odpadów

komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują

mieszkańcy, w tym co najmniej jedną usługę o masie

łącznie odebranych odpadów komunalnych powyżej

1900,00 Mg w ciągu następujących po sobie 12

miesięcy wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,

daty wykonania i podmiotów na rzecz których usługi

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy

zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wg

załącznika nr 4.

Dowodami są: a) poświadczenie, z tym że w

odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych

lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie

wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert; b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z

uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń

technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu

wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie

do dysponowania tymi zasobami – wg załącznika nr 5

Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana

będzie przez Zamawiającego

na podstawie złożonych przez Wykonawców

dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. VI. SIWZ

z których jednoznacznie musi wynikać, iż stosując

formułę „spełnia – nie spełnia” wykonawca spełnił w/w

warunki.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:

 

 

(jeżeli dotyczy)

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej

Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak nie

(jeżeli tak)

 

 

Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :

_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie

usługi: tak nie

PL

 

 

Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 11 / 19

Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury:

Otwarta

Ograniczona

Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

_____

Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w

ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) : tak nie

(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców

w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

_____

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)

Przewidywana liczba wykonawców:

 

_____

albo

Przewidywana minimalna liczba:

 

_____ i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna _____

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

_____

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:

 

 

(procedura negocjacyjna, dialog

konkurencyjny)

Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub

negocjowanych ofert : tak nie

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

 

 

(proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

Najniższa cena

albo

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

kryteria określone poniżej

 

(kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w

kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z

oczywistych przyczyn)

kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie

opisowym

Kryteria Waga Kryteria Waga

1.

 

_____ _____ 6. _____ _____

2.

 

_____ _____ 7. _____ _____

3.

 

_____ _____ 8. _____ _____

PL

 

 

Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 12 / 19

Kryteria Waga Kryteria Waga

4.

 

_____ _____ 9. _____ _____

5.

 

_____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy)

 

 

Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

_____

IV.3) Informacje administracyjne:

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

 

 

(jeżeli dotyczy)

OŚ.6238.28.2013

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:

tak nie

(jeżeli tak)

Wstępne ogłoszenie

informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.:

 

_____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje

 

(jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

 

 

(w

przypadku dialogu konkurencyjnego)

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data:

 

______ Godzina: _____

Dokumenty odpłatne tak nie

(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)

 

 

Podać cenę: _____ Waluta: _____

Warunki i sposób płatności:

_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data:

 

27/05/2013 Godzina: 11:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:

 

 

(jeżeli

jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)

Data:

 

______

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu:

Dowolny język urzędowy UE

Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

PL

Inny:

_____

PL

 

 

Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 13 / 19

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Do: :

 

______

albo

Okres w miesiącach :

 

_____ albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Data :

 

27/05/2013 (dd/mm/rrrr) Godzina11:15

(jeżeli dotyczy)

 

 

Miejscowość: Urząd Gminy Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno, sala konferencyjna

pokój nr 4

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert

 

(jeżeli dotyczy) :

tak nie

(jeżeli tak)

 

 

Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

_____

PL

 

 

Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 14 / 19

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia:

 

 

(jeżeli dotyczy)

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : tak nie

(jeżeli tak)

 

 

Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

09.2014r.

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : tak nie

(jeżeli tak)

 

 

Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

_____

VI.3) Informacje dodatkowe:

 

 

(jeżeli dotyczy)

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia

z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego, na zasadach

określonych w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt.5 ustawy Pzp wraz z informacją czy istniejące powiązania nie prowadzą

do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub

informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wg załącznika nr 6 do SIWZ

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego

łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym

celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (oryginał). Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26

ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w

stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności:

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze:

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Oficjalna nazwa:

 

Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy:

 

ul. Postępu 17a

Miejscowość:

 

Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)

Tel.:

 

+48 224587701

E-mail:

 

mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED Faks: +48 224587700

Adres internetowy:

 

(URL) http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

 

 

(jeżeli dotyczy)

PL

 

 

Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 15 / 19

Oficjalna nazwa:

 

_____

Adres pocztowy:

 

_____

Miejscowość:

 

_____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____

Tel.:

 

_____

E-mail: Faks:

 

_____

Adres internetowy:

 

(URL) _____

VI.4.2) Składanie odwołań:

 

 

(proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)

1. Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, przysługują

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Odwołanie wnosi się:

w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego

wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały

przesłane w inny sposób,

odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych

warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej,

odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia.

3. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie

wnosi się nie później niż w terminie:

30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

4. Zamawiający informuje, iż dla niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy odpowiednie dla

postanowień, których wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy

Pzp.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Oficjalna nazwa:

 

Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy:

 

ul. Postępu 17a

Miejscowość:

 

Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)

Tel.:

 

+48 224587701

E-mail:

 

mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED Faks: +48 224587700

Adres internetowy:

 

(URL) http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

15/04/2013

 

 

(dd/mm/rrrr) - ID:2013-050889

PL

 

 

Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 16 / 19

Załącznik A

Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje

Oficjalna nazwa:

 

_____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest

znany)

 

 

_____

Adres pocztowy:

 

_____

Miejscowość:

 

_____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____

Punkt kontaktowy:

 

_____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:

 

_____

E-mail: Faks:

 

_____

Adres internetowy:

 

(URL) _____

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym

dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)

Oficjalna nazwa:

 

_____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest

znany)

 

 

_____

Adres pocztowy:

 

_____

Miejscowość:

 

_____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____

Punkt kontaktowy:

 

_____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:

 

_____

E-mail: Faks:

 

_____

Adres internetowy:

 

(URL) _____

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

Oficjalna nazwa:

 

_____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest

znany)

 

 

_____

Adres pocztowy:

 

_____

Miejscowość:

 

_____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____

Punkt kontaktowy:

 

_____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:

 

_____

E-mail: Faks:

 

_____

Adres internetowy:

 

(URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa

 

_____ Krajowy numer identyfikacyjny

( jeżeli jest znana ):

 

_____

Adres pocztowy:

 

_____

Miejscowość

 

_____ Kod pocztowy _____

Państwo

 

_____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------

PL

 

 

Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 17 / 19

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

 

 

_____

Część nr :

 

 

_____ Nazwa : _____

1) Krótki opis:

_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Słownik główny:

3) Wielkość lub zakres:

_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt

bez VAT:

 

_____

Waluta:

albo

Zakres: między :

 

_____ i: _____ Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:

 

 

(jeżeli

dotyczy)

Okres w miesiącach :

 

_____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie:

 

______ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie:

 

______ (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

_____

PL

 

 

Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 18 / 19

Załącznik C1 – Zamówienia ogólne

Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2004/18/WE

Kategoria nr

 

 

[1] Przedmiot

1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi

kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5 Usługi telekomunikacyjne

6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej

11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi

urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i

technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe

14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub

umowy

16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i

podobne

Kategoria nr

 

 

[7] Przedmiot

17 Usługi hotelarskie i restauracyjne

18 Usługi transportu kolejowego

19 Usługi transportu wodnego

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21 Usługi prawnicze

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów

opancerzonych

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]

27 Inne usługi

1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.

2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.

3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.

4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów

wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:

usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących

PL

 

 

Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 19 / 19

budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy

podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po

zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.

5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja

zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w

pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.

6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.

7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.

8 Z wyjątkiem umów o pracę.

9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych

przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 17.04.2013.08.49.49_notice.pdf 2013-04-17 08:49:49 148,0KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 17.04.2013.08.49.49_SIWZ_-_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-17 08:49:49 377,8KB 359 razy
2 uchwala_123.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-17 09:00:43 406,5KB 287 razy
3 uchwala_135.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-17 09:00:43 1,4MB 356 razy
4 uchwala_165.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-17 09:00:43 4,2MB 324 razy
5 zalaczniki_do_siwz_od_nr_1-do_6_-_kutno.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-17 09:00:43 422,5KB 379 razy
6 zalacznik_nr_7_do_siwz_-_wzor_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-17 09:00:43 327,9KB 385 razy
7 zalacznik_nr_8_-_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-17 09:00:43 377,4KB 512 razy
8 17.04.2013.09.48.10_ZaA_aczniki_do_SIWZ_od_nr_1-do_6_-_Kutno_doc.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-04-17 09:48:10 12KB 305 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 06.05.2013.15.07.11_Pytania_i_odpowiedzi.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-06 15:07:11 1,5MB
Wynik postępowania
1 28.05.2013.10.30.55_Wynik_postepowania.pdf 2013-05-28 10:30:55 805,9KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kondracki 17-04-2013 08:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Kondracki 17-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kondracki 28-05-2013 10:30