Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KUTNO

Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 19

Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://

simap.europa.eu

Ogłoszenie o zamówieniu

(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I : Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:

 

Gmina Kutno Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest

znany)

 

 

_____

Adres pocztowy:

 

Kutno

Miejscowość:

 

Kutno Kod pocztowy: 99-300 Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy:

 

Urząd Gmina Kutno, 99-300 Kutno,

ul. Wincentego Witosa 1

Tel.:

 

+48 24355-70-20

Osoba do kontaktów:

 

Magdalena Stobienia

E-mail:

 

sekretariat@gminakutno.pl Faks: +48 24355-70-21

Adresy internetowe:

 

 

(jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:

 

(URL) http://www.bip.gminakutno.pl

Adres profilu nabywcy:

 

(URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:

 

(URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:

 

(URL) _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz

dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

Agencja/urząd krajowy lub federalny

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Agencja/urząd regionalny lub lokalny

Podmiot prawa publicznego

Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

Inna:

 

(proszę określić)

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

PL

 

 

Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 2 / 19

Ogólne usługi publiczne

Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inny:

 

(proszę określić)

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

tak nie

więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A

PL

 

 

Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 3 / 19

Sekcja II : Przedmiot zamówienia

II.1) Opis :

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Kutno.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub

świadczenia usług :

Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada

konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu

Roboty budowlane Dostawy Usługi

Wykonanie

Zaprojektowanie i wykonanie

Wykonanie, za pomocą dowolnych

środków, obiektu budowlanego

odpowiadającego wymogom

określonym przez instytucję

zamawiającą

Kupno

Dzierżawa

Najem

Leasing

Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr:

 

16

Zob. kategorie usług w załączniku

C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :

Gmina Kutno

Kod NUTS:

 

PL117

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów (DSZ):

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej

Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej :

 

 

(jeżeli dotyczy)

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Liczba :

 

_____

albo

(jeżeli dotyczy)

 

 

liczba maksymalna : _____ uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej

Okres w latach :

 

_____ albo w miesiącach : _____

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat :

_____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej

 

 

(jeżeli

dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)

Szacunkowa wartość bez VAT :

 

_____ Waluta :

albo

Zakres: między :

 

_____ : i : _____ : Waluta :

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone :

 

(jeżeli jest znana)

PL

 

 

Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 4 / 19

_____

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Kutno.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :

Słownik główny Słownik uzupełniający

 

 

(jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot

 

 

90511000

Dodatkowe przedmioty

 

 

90511300

90510000

90600000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie

II.1.8) Części:

 

 

(w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,

ile jest części zamówienia)

To zamówienie podzielone jest na części: tak nie

(jeżeli tak)

 

 

Oferty można składać w odniesieniu do

tylko jednej części

jednej lub więcej części

wszystkich części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres :

 

 

(w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)

Przedmiot zamówienia o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)

Szacunkowa wartość bez VAT :

 

_____ Waluta :

albo

Zakres: między :

 

_____ : i : _____ : Waluta :

II.2.2) Informacje o opcjach :

 

 

(jeżeli dotyczy)

Opcje : tak nie

(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :

_____

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :

w miesiącach :

 

_____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)

II.2.3) Informacje o wznowieniach :

 

 

(jeżeli dotyczy)

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nie

PL

 

 

Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 19

Liczba możliwych wznowień:

 

(jeżeli jest znana) _____ albo Zakres: między : _____ i: _____

(jeżeli są znane)

 

 

W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe

kolejnych zamówień:

w miesiącach:

 

_____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Okres w miesiącach :

 

_____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie:

 

01/07/2013 (dd/mm/rrrr)

Zakończenie:

 

31/12/2014 (dd/mm/rrrr)

PL

 

 

Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 6 / 19

Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i

technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

 

 

(jeżeli dotyczy)

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 15.000 PLN

Zabezpieczenie w wysokości 5 % ceny ustalonej w umowie.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów

je regulujących:

Rozliczenie następować będzie w okresach miesięcznych po zakończeniu danego miesiąca i podpisaniu

protokołu potwierdzającego realizacje usługi za dany miesiąc; Termin płatności faktur – w ciągu 14 dni od daty

jej złożenia u Zamawiającego

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

(jeżeli dotyczy)

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do

reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed

podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą

ich współpracę.

III.1.4) Inne szczególne warunki:

 

 

(jeżeli dotyczy)

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie

(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:

_____

III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego

lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają

obowiązek ich posiadania;

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

• złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – wg

załącznika nr 2

• posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej, zgodnie z art. 9c ustawy

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

• posiadania uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie posiadania zezwolenia na transport

odpadami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub posiadania zezwolenia na

odzysk

PL

 

 

Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 19

i unieszkodliwianie odpadów we wskazanym zakresie i na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki,

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub

transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz.U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 ze zm.) jest

zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów;

2. Zamawiający wymaga potwierdzenia przez wykonawców braku podstaw do wykluczenia z powodu

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 1 i 2 jeżeli Wykonawca wykaże, że:

Posiada uprawnienia do wykonywania działalności tj.:

a) oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – wg załącznika nr

2,

b) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Kutno w zakresie odbierania

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zgodnie z art. 9c ustawy o utrzymaniu czystości i

porządku w gminach),

c) zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

lub posiada zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów we wskazanym zakresie i na podstawie

rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów

odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz.U. z 2004 r.

Nr 16, poz. 154 ze zm.) jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów,

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w

postępowaniu, a także wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.:

a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg. załącznika nr 3,

b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert,

c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym

w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert,

f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym

w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (pkt. V.1

SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty

te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w

odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. VI.2.

1. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa

w art. 24 ust.1 pkt. 5-8, 10-11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego

miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10-11

ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku

gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem

zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

PL

 

 

Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 19

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów, o których mowa w:

1) pkt. VI ppkt.2 lit. b), c), d), f) SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument w tym zakresie powinien

być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument w tym zakresie powinien być

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) pkt. VI ppkt.2 lit. e) SIWZ, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego

miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24

ust.1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5.1), 2) SIWZ zastępuje się je dokumentem

zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,

złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego

na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. VI. SIWZ z których

jednoznacznie musi wynikać, iż stosując formułę „spełnia – nie spełnia” wykonawca spełnił w/w warunki.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny

spełniania wymogów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest

do:

złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki

określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – wg

załącznika nr 2

wykazania, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej

z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż

1.000.000 PLN

W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego

sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca musi

załączyć do oferty następujące dokumenty:

a) oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki

określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – wg

załącznika nr 2,

b) opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny

dokument potwierdzający, że Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych

standardów:

 

(jeżeli dotyczy)

_____

PL

 

 

Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 19

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia na kwotę min 1.000.000,00 zł

Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana

będzie przez Zamawiającego

na podstawie złożonych przez Wykonawców

dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. VII. SIWZ

z których jednoznacznie musi wynikać, iż stosując

formułę „spełnia – nie spełnia” wykonawca spełnił w/w

warunki.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny

spełniania wymogów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania wiedzy i doświadczenia.

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest

do:

złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki

określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – wg

załącznika nr 2

wykazania, że w okresie ostatnich trzech lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie

wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych również wykonywanych głównych usług

dotyczących odbierania odpadów komunalnych z

nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy,

w tym co najmniej jedną usługę o masie łącznie

odebranych odpadów komunalnych minimum 1100,00

Mg w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy, wraz

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania

i podmiotu, na rzecz których usługi zostały wykonane

oraz załączy dowody potwierdzające, że usługa ta

została wykonana lub są wykonywane należycie.

b) dysponowania odpowiednim potencjałem

technicznym oraz osobami zdolnymi do wy¬konania

zamówienia.

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest

do:

złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki

określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – wg

załącznika nr 2

oraz wykazania, iż dysponuje:

• co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do

odbierania zmieszanych odpadów komunalnych;

• co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do

odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych;

• co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów

komunalnych bez funkcji kompaktującej.

• Wykonawca musi dysponować bazą magazynowo –

transportową usytuowaną na terenie Gminy Kutno lub w

odległości nie większej niż 60 km od granic tej gminy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych

standardów:

 

(jeżeli dotyczy)

_____

PL

 

 

Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10 / 19

W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego

wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego

Wykonawca musi załączyć do oferty następujące

dokumenty:

a) oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki

określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – wg

załącznika nr 2,

b) wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych również wykonywanych,

głównych usług dotyczących odbierania odpadów

komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują

mieszkańcy, w tym co najmniej jedną usługę o masie

łącznie odebranych odpadów komunalnych powyżej

1900,00 Mg w ciągu następujących po sobie 12

miesięcy wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,

daty wykonania i podmiotów na rzecz których usługi

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy

zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wg

załącznika nr 4.

Dowodami są: a) poświadczenie, z tym że w

odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych

lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie

wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert; b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z

uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń

technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu

wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie

do dysponowania tymi zasobami – wg załącznika nr 5

Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana

będzie przez Zamawiającego

na podstawie złożonych przez Wykonawców

dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. VI. SIWZ

z których jednoznacznie musi wynikać, iż stosując

formułę „spełnia – nie spełnia” wykonawca spełnił w/w

warunki.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:

 

 

(jeżeli dotyczy)

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej

Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak nie

(jeżeli tak)

 

 

Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :

_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie

usługi: tak nie

PL

 

 

Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 11 / 19

Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury:

Otwarta

Ograniczona

Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

_____

Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w

ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) : tak nie

(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców

w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

_____

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)

Przewidywana liczba wykonawców:

 

_____

albo

Przewidywana minimalna liczba:

 

_____ i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna _____

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

_____

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:

 

 

(procedura negocjacyjna, dialog

konkurencyjny)

Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub

negocjowanych ofert : tak nie

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

 

 

(proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

Najniższa cena

albo

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

kryteria określone poniżej

 

(kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w

kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z

oczywistych przyczyn)

kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie

opisowym

Kryteria Waga Kryteria Waga

1.

 

_____ _____ 6. _____ _____

2.

 

_____ _____ 7. _____ _____

3.

 

_____ _____ 8. _____ _____

PL

 

 

Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 12 / 19

Kryteria Waga Kryteria Waga

4.

 

_____ _____ 9. _____ _____

5.

 

_____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy)

 

 

Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

_____

IV.3) Informacje administracyjne:

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

 

 

(jeżeli dotyczy)

OŚ.6238.28.2013

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:

tak nie

(jeżeli tak)

Wstępne ogłoszenie

informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.:

 

_____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje

 

(jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

 

 

(w

przypadku dialogu konkurencyjnego)

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data:

 

______ Godzina: _____

Dokumenty odpłatne tak nie

(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)

 

 

Podać cenę: _____ Waluta: _____

Warunki i sposób płatności:

_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data:

 

27/05/2013 Godzina: 11:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:

 

 

(jeżeli

jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)

Data:

 

______

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu:

Dowolny język urzędowy UE

Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

PL

Inny:

_____

PL

 

 

Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 13 / 19

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Do: :

 

______

albo

Okres w miesiącach :

 

_____ albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Data :

 

27/05/2013 (dd/mm/rrrr) Godzina11:15

(jeżeli dotyczy)

 

 

Miejscowość: Urząd Gminy Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno, sala konferencyjna

pokój nr 4

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert

 

(jeżeli dotyczy) :

tak nie

(jeżeli tak)

 

 

Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

_____

PL

 

 

Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 14 / 19

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia:

 

 

(jeżeli dotyczy)

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : tak nie

(jeżeli tak)

 

 

Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

09.2014r.

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : tak nie

(jeżeli tak)

 

 

Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

_____

VI.3) Informacje dodatkowe:

 

 

(jeżeli dotyczy)

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia

z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego, na zasadach

określonych w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt.5 ustawy Pzp wraz z informacją czy istniejące powiązania nie prowadzą

do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub

informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wg załącznika nr 6 do SIWZ

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego

łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym

celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (oryginał). Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26

ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w

stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności:

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze:

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Oficjalna nazwa:

 

Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy:

 

ul. Postępu 17a

Miejscowość:

 

Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)

Tel.:

 

+48 224587701

E-mail:

 

mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED Faks: +48 224587700

Adres internetowy:

 

(URL) http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

 

 

(jeżeli dotyczy)

PL

 

 

Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 15 / 19

Oficjalna nazwa:

 

_____

Adres pocztowy:

 

_____

Miejscowość:

 

_____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____

Tel.:

 

_____

E-mail: Faks:

 

_____

Adres internetowy:

 

(URL) _____

VI.4.2) Składanie odwołań:

 

 

(proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)

1. Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, przysługują

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Odwołanie wnosi się:

w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego

wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały

przesłane w inny sposób,

odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych

warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej,

odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia.

3. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie

wnosi się nie później niż w terminie:

30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

4. Zamawiający informuje, iż dla niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy odpowiednie dla

postanowień, których wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy

Pzp.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Oficjalna nazwa:

 

Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy:

 

ul. Postępu 17a

Miejscowość:

 

Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)

Tel.:

 

+48 224587701

E-mail:

 

mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED Faks: +48 224587700

Adres internetowy:

 

(URL) http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

15/04/2013

 

 

(dd/mm/rrrr) - ID:2013-050889

PL

 

 

Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 16 / 19

Załącznik A

Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje

Oficjalna nazwa:

 

_____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest

znany)

 

 

_____

Adres pocztowy:

 

_____

Miejscowość:

 

_____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____

Punkt kontaktowy:

 

_____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:

 

_____

E-mail: Faks:

 

_____

Adres internetowy:

 

(URL) _____

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym

dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)

Oficjalna nazwa:

 

_____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest

znany)

 

 

_____

Adres pocztowy:

 

_____

Miejscowość:

 

_____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____

Punkt kontaktowy:

 

_____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:

 

_____

E-mail: Faks:

 

_____

Adres internetowy:

 

(URL) _____

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

Oficjalna nazwa:

 

_____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest

znany)

 

 

_____

Adres pocztowy:

 

_____

Miejscowość:

 

_____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____

Punkt kontaktowy:

 

_____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:

 

_____

E-mail: Faks:

 

_____

Adres internetowy:

 

(URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa

 

_____ Krajowy numer identyfikacyjny

( jeżeli jest znana ):

 

_____

Adres pocztowy:

 

_____

Miejscowość

 

_____ Kod pocztowy _____

Państwo

 

_____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------

PL

 

 

Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 17 / 19

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

 

 

_____

Część nr :

 

 

_____ Nazwa : _____

1) Krótki opis:

_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Słownik główny:

3) Wielkość lub zakres:

_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt

bez VAT:

 

_____

Waluta:

albo

Zakres: między :

 

_____ i: _____ Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:

 

 

(jeżeli

dotyczy)

Okres w miesiącach :

 

_____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie:

 

______ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie:

 

______ (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

_____

PL

 

 

Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 18 / 19

Załącznik C1 – Zamówienia ogólne

Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2004/18/WE

Kategoria nr

 

 

[1] Przedmiot

1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi

kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5 Usługi telekomunikacyjne

6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej

11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi

urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i

technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe

14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub

umowy

16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i

podobne

Kategoria nr

 

 

[7] Przedmiot

17 Usługi hotelarskie i restauracyjne

18 Usługi transportu kolejowego

19 Usługi transportu wodnego

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21 Usługi prawnicze

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów

opancerzonych

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]

27 Inne usługi

1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.

2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.

3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.

4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów

wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:

usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących

PL

 

 

Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 19 / 19

budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy

podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po

zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.

5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja

zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w

pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.

6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.

7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.

8 Z wyjątkiem umów o pracę.

9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych

przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 17.04.2013.08.49.49_notice.pdf 2013-04-17 08:49:49 148,0KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 17.04.2013.08.49.49_SIWZ_-_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-17 08:49:49 377,8KB 359 razy
2 uchwala_123.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-17 09:00:43 406,5KB 287 razy
3 uchwala_135.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-17 09:00:43 1,4MB 356 razy
4 uchwala_165.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-17 09:00:43 4,2MB 325 razy
5 zalaczniki_do_siwz_od_nr_1-do_6_-_kutno.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-17 09:00:43 422,5KB 379 razy
6 zalacznik_nr_7_do_siwz_-_wzor_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-17 09:00:43 327,9KB 387 razy
7 zalacznik_nr_8_-_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-17 09:00:43 377,4KB 513 razy
8 17.04.2013.09.48.10_ZaA_aczniki_do_SIWZ_od_nr_1-do_6_-_Kutno_doc.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-04-17 09:48:10 12KB 305 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 06.05.2013.15.07.11_Pytania_i_odpowiedzi.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-06 15:07:11 1,5MB
Wynik postępowania
1 28.05.2013.10.30.55_Wynik_postepowania.pdf 2013-05-28 10:30:55 805,9KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kondracki 17-04-2013 08:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Kondracki 17-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kondracki 28-05-2013 10:30