Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej w Stacji Uzdatniania Wody w Strzegocinie gm. Kutno

 
 
 
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.bip.gminakutno.pl
Ogłoszenie nr 32972 - 2017 z dnia 2017-02-27 r.
Kutno: „Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej w Stacji Uzdatniania Wody w Strzegocinie gm. Kutno”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kutno, krajowy numer identyfikacyjny 611015744, ul. ul. Witosa  1, 99300   Kutno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 355 70 20, e-mail sekretariat@gminakutno.pl, faks 243 557 021.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gminakutno.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.bip.gminakutno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.bip.gminakutno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
w iedzibie Zamawiajacego ,sekretariat Urzęu Gminy Kutno ,pok.nr 16
Adres:
Adres: 99-300 Kutno ul.Wincentego Witosa 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej w Stacji Uzdatniania Wody w Strzegocinie gm. Kutno”.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa pionowego jednokomorowego naziemnego zbiornika wyrównawczego wody pitnej o pojemności 200 m3(Dn = 6,50 m, h=7,4 m) na płycie żelbetowej wraz z opaską z kostki betonowej ; wykonanie sieci uzbrojenia z rur PEHD i PVC; wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej oraz sterowniczej . 2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa- załącznik nr 9 , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. załącznik nr 10 do SIWZ oraz przedmiar robót -załącznik nr 11do SIWZ . 3. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace i zamontowane urządzenia. 4. Wykonawca powinien zapoznać się z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót i zaistnienie ewentualnych niezgodności lub braków w ich treści zgłosić zamawiającemu w trybie art. 38 ustawy pzp . 5. Wykonawca przy realizacji zadania musi uwzględnić warunki utrzymania ciągłości pracy stacji uzdatniania wody i zaopatrzenia wodociągu w wodę uzdatnioną. Parametry wody w trakcie robót nie mogą odbiegać od dotychczasowych. Zamawiający zastrzega, że prace muszą być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przestrzeganiem obowiązujących przepisów. 6. Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3a ustawy pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca –do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”(Dz.U. z 2014 r. poz.1502 z późn.zm) dotyczących: a) Wykonywanie robót w zakresie instalacji wod -kan b) Wykonywanie robót w zakresie fundamentów pod zbiorniki c) Wykonywanie robót w zakresie instalacji elektrycznych Dla udokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przedłoży Zamawiającemu w formie oświadczenia/wykazu dane osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę. 7. Wszelkie nazwy własne materiałów, urządzeń i produktów użyte w przedmiarach robót, projektach, specyfikacjach technicznych, mają na celu jedynie określenie ich parametrów technicznych, estetycznych, jakościowych. Wszystkie wskazane w dokumentacji SIWZ znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem /równoważny/. 8. Wszelkie użyte w projektach, specyfikacjach technicznych odniesienia do norm mają na celu jedynie określenie ich parametrów technicznych, estetycznych, jakościowych. 9. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, cechy techniczne i jakościowe, patentu lub oznaczenia pochodzenia o których mowa w art. 30 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i elementy będą posiadały parametry techniczne i jakościowe (technologiczne) nie gorsze niż te, które przedstawiono w dokumentacji projektowej. 10. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy PZP. 11. Na potwierdzenie, że oferowane przez wykonawcę dostawy, usługi lub roboty budowalne spełniają wymagania określone przez zamawiającego wykonawca musi załączyć do oferty w przypadku rozwiązań równoważnych foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne tych materiałów, aby zamawiający mógł sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom postawiony w dokumentacji projektowej. Zaoferowane wyposażenie i materiały równoważne muszą odpowiadać, co, do jakości wymogom wyrobów opisanych w SIWZ, dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

II.5) Główny kod CPV: 45252120-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/04/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże , że : a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże , że : a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zadania odpowiadające swoim zakresem i wartością niniejszemu zamówieniu, tzn. roboty obejmujące budowę zbiorników wyrównawczych o wartości minimum 240 000,00 zł brutto każdy. b) dysponuje osobami do wykonania zamówienia posiadające doświadczenie zawodowe umożliwiające realizację zamówienia z uprawnieniami budowlanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane: - co najmniej jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane ,które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - co najmniej jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane ,które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - co najmniej jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów ; wpisanych na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadających wymagane przepisami ubezpieczenie OC. Uwaga: Zamawiający dopuszcza także równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz.65) 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów dotyczących: a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami ,w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu . b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami ,w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu . c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) Zamawiający w sytuacji gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów określonych w art.22a ustawy żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wezwie Wykonawcę ,którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 5 dni, dokumentów dotyczących:1) dokument potwierdzający ,że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego – potwierdzający spełnienie warunku opisanego przez zamawiającego w Rozdziale 9 ust.2 pkt 2)SIWZ 2)Wykaz robót budowlanych ( zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeni działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty , miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty- potwierdzające spełnienie warunku opisanego przez zamawiającego w Rozdziale 9 ust. 2 pkt.3) lit. a) SIWZ . 3) wykaz osób (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług ,kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi ,wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie powinny być wykazane osoby opisane w Rozdziale 9 ust. 2 pkt.3) lit. b) SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Wysokość wadium Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 8 000,00 PLN. słownie: osiem tysięcy 00/100 zł. 2. Forma wadium 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). 2) W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, wykonawca załączy do oferty oryginał dokumentu. Z treści dokumentu (gwarancji, poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium 1) Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego : BS Kutno 27 9021 0008 0010 6021 2000 0005 Do oferty należy dołączyć kserokopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez ustawę pzp formach należy złożyć w: oryginał wraz z oryginałem oferty (nie spięte z ofertą). 4. Termin wniesienia wadium . 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 14 marca 2017 r. , godzina 11:00 2) Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w wyznaczonym terminie składania ofert znajduje się na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Zwrot wadium 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt.2). 2) Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 6. Utrata wadium. 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie , nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia ,o którym mowa w art.25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki ,o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 7. Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium spowoduje wykluczenie wykonawcy. 8. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ww. pkt. 5, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60.00
Termin gwarancji 40.00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Informacje ogólne. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady. 2. Wysokość zabezpieczenia . 1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. 2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy. 3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1)Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wyko¬nawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed¬siębiorczości. 2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kutno 27 9021 0008 0010 6021 2000 0005 3) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pie¬niędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 4) W przypadku składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia lub gwarancji gwarant musi zapewnić bezwarunkową zapłatę kwoty poręczenia (gwarancji) na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, właściwie podpisane, zawierające oświadczenie Zamawiającego ,że wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę bądź nie usunął /nienależycie usunął wad ujawnionych w okresie rękojmi. Zamawiający nie dopuszcza żądania przez wystawcę poręczenia lub gwarancji dodatkowych dokumentów warunkujących zapłatę. 4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Z kwoty o której mowa w ust.2 pkt.1) niniejszego rozdziału Zamawiający: a) zwolni 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, b) zatrzyma 30 % na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady, a zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady ,o ile Zamawiający stwierdzi brak wad lub ich terminowe usunięcie przez Wykonawcę.

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy na podstawie art.144 ust. 1 pkt.2,3,4,6 ustawy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1. Zmiany wynagrodzenia umownego: a) w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu prac, b) nie wykonania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wynikającego z dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego jak i zapisów wynikających ze SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty wartości ryczałtowej przedmiotu umowy zgodnie z danymi wynikającymi z kosztorysu ofertowego. 2. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, o ile wykonawca wykaże zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.Zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót wywołane: a) klęskami żywiołowymi b) warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych dla danej pory roku , uniemożliwiającymi prowadzenie robót- intensywnych opadów atmosferycznych trwających dłużej niż 7 dni Fakty powyższe zgłoszone pisemnie wraz z uzasadnieniem przez Wykonawcę muszą być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i zatwierdzone przez Zamawiającego w sporządzonym na tę okoliczność protokole. Strony ustalą nowy termin, który zostanie wprowadzony aneksem do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14/03/2017, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 
 
Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 28.02.2017.07.52.36_Ogloszenie.pdf 2017-02-28 07:52:36 298,3KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 28.02.2017.07.52.36_SIWZ__.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-02-28 07:52:36 42KB 122 razy
2 28.02.2017.07.53.37_SIWZ__.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-28 07:53:37 645,5KB 117 razy
3 28.02.2017.07.54.02_ZaA_A_cznik_nr__9_Dokumentacja_projektowa.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-02-28 07:54:02 10,9MB 141 razy
4 28.02.2017.07.54.12_ZaA_A_cznik_nr_10_STWiOR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-28 07:54:12 282,1KB 699 razy
5 28.02.2017.07.54.21_ZaA_A_cznik_nr_11_Przedmiar_robA_t.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-02-28 07:54:21 98,0KB 122 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 03.03.2017.10.32.46_pytania_i_odpowiedzi_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-03-03 10:32:46 353,7KB
2 03.03.2017.14.18.18_pytania_i_odpowiedzi_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-03-03 14:18:18 599,1KB
Wynik postępowania
1 14.03.2017.12.48.40_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2017-03-14 12:48:40 298,6KB
Udzielenie zamówienia
1 20.03.2017.14.25.59_informacja_o_wyborze_oferty.pdf 2017-03-20 14:25:59 368,0KB
2 29.03.2017.11.26.45_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.pdf 2017-03-29 11:26:45 1,0MB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kondracki 28-02-2017 07:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Kondracki 28-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kondracki 29-03-2017 11:26